Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yeremiya 34:1-22

34  Yehova analankhula ndi Yeremiya pamene Nebukadirezara mfumu ya Babulo,+ gulu lake lonse lankhondo,+ maufumu onse a padziko lapansi, maulamuliro amene anali m’manja mwake+ ndiponso pamene mitundu yonse ya anthu inali kumenyana ndi mzinda wa Yerusalemu, ndi mizinda yonse yozungulira mzindawo.+ Iye anati:  “Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Pita ukauze Zedekiya mfumu ya Yuda,+ kuti: “Yehova wanena kuti, ‘Ine ndikupereka mzinda uwu m’manja mwa mfumu ya Babulo+ ndipo idzautentha.+  Iweyo sudzazemba kuti asakugwire chifukwa adzakugwira ndithu ndi kukupereka m’manja mwake.+ Udzaonana ndi mfumu ya Babulo+ maso ndi maso, ndipo idzalankhula nawe ndi kupita nawe ku Babulo.’  Koma iwe Zedekiya mfumu ya Yuda,+ imva mawu a Yehova akuti, ‘Ponena za iwe, Yehova wanena kuti: “Sudzafa ndi lupanga.  Udzafa mu mtendere.+ Anthu adzakufukizira zinthu zonunkhira+ ngati mmene anachitira ndi makolo ako, mafumu amene analipo iwe usanabadwe.+ Polira maliro ako adzanena kuti,+ ‘Kalanga ine mbuyanga!’+ pakuti ‘Ine ndalankhula mawu amenewa,’ watero Yehova.”’”’”  Pamenepo mneneri Yeremiya anauza Zedekiya, mfumu ya Yuda, mawu onsewa+ ali ku Yerusalemu.  Anamuuza mawu amenewa pamene magulu ankhondo a mfumu ya Babulo anali kumenyana ndi Yerusalemu ndi mizinda ina yonse ya mu Yuda,+ kuphatikizapo Lakisi+ ndi Azeka.+ Mizinda imeneyi inali ndi mipanda yolimba kwambiri+ ndipo ndi imene inali isanawonongedwe pamizinda ya mu Yuda.+  Yehova anauza Yeremiya mawu pamene Mfumu Zedekiya inachita pangano ndi anthu onse a mu Yerusalemu kuti alengeze ufulu,+  kuti aliyense wa iwo amasule wantchito wake wamwamuna kapena wamkazi, mwamuna wachiheberi+ kapena mkazi wachiheberi ndi kumulola kupita kwawo mwaufulu. Anachita izi kuti anthuwo asagwiritsenso ntchito Myuda mnzawo, amene ndi m’bale wawo ngati wantchito wawo.+ 10  Choncho akalonga onse+ anamvera, chimodzimodzinso anthu onse amene anachita pangano kuti aliyense wa iwo alole wantchito wake wamwamuna kapena wamkazi kupita kwawo mwaufulu. Anamvera ndi kuwalola kuchoka kuti asawagwiritsenso ntchito monga atumiki awo.+ 11  Koma pambuyo pake, iwo anatembenuka+ ndi kuyamba kutenganso amuna ndi akazi antchitowo amene anawalola kupita kwawo mwaufulu ndipo anayamba kuwagwiritsa ntchito monga antchito awo aamuna ndi aakazi.+ 12  Pamenepo Yehova anauza Yeremiya mawu, ndipo Yehova anati: 13  “Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Ine ndinachita pangano ndi makolo anu+ pamene ndinawatulutsa m’dziko la Iguputo,+ kumene munali akapolo.+ Ndinapangana nawo kuti: 14  “Kumapeto kwa zaka 7, aliyense wa inu, azimasula m’bale wake,+ Mheberi+ amene anagulitsidwa kwa inu+ ndiponso amene wakutumikirani kwa zaka 6. Muzimulola kuchoka mwaufulu kuti apite kwawo.” Koma makolo anu sanandimvere ndipo sanatchere khutu lawo.+ 15  Koma inu munatembenuka ndi kuchita zolungama pamaso panga mwa kulengeza ufulu, aliyense kwa mnzake. Munachita pangano pamaso panga,+ m’nyumba imene ikutchedwa ndi dzina langa.+ 16  Kenako mwatembenukanso+ ndi kuipitsa dzina langa+ komanso aliyense wa inu watenganso wantchito wake wamkazi ndi wamwamuna amene munawalola kuchoka mwaufulu, zimenenso iwo anagwirizana nazo. Inu mwawatenganso kukhala antchito anu aamuna ndi antchito anu aakazi.’+ 17  “Choncho Yehova wanena kuti, ‘Inu simunamvere mawu anga moti simunapitirize kulengeza ufulu,+ aliyense kwa m’bale wake ndi kwa mnzake. Tsopano ine ndikulengeza ufulu kwa inu,’+ watero Yehova. ‘Inu mudzafa ndi lupanga,+ mliri+ ndi njala yaikulu.+ Ndidzakusandutsani chinthu chimene maufumu onse a padziko lapansi adzanthunthumira nacho.+ 18  Anthu amene akupatuka pa pangano langa+ mwa kusatsatira mawu a m’pangano limene iwo anachita pamaso panga, ndidzawapereka kwa adani. Iwo anachita pangano limeneli mwakudula pakati+ mwana wa ng’ombe wamphongo ndi kudutsa pakati pake.+ 19  Amene apatuka pa panganoli ndi akalonga a Yuda, akalonga a Yerusalemu,+ nduna za panyumba ya mfumu, ansembe ndi anthu onse a m’dzikoli amene anadutsa pakati pa mwana wa ng’ombe wodulidwa pakatiyo . . . 20  Anthu amenewa ndidzawapereka m’manja mwa adani awo ndi m’manja mwa onse ofuna moyo wawo.+ Mitembo yawo idzakhala chakudya cha zolengedwa zouluka m’mlengalenga ndi zilombo zakutchire.+ 21  Ndipo Zedekiya mfumu ya Yuda+ ndi akalonga ake ndidzawapereka m’manja mwa adani awo, m’manja mwa anthu ofuna moyo wawo ndiponso m’manja mwa magulu ankhondo a mfumu ya ku Babulo+ amene akubwerera osakuthirani nkhondo.’+ 22  “Yehova wanena kuti, ‘Tsopano ndikulamula ndi kubweretsanso adaniwo kumzinda uno.+ Iwo adzamenyana ndi mzindawu ndipo adzaulanda ndi kuutentha.+ Pamenepo, mizinda ya Yuda ndidzaisandutsa bwinja ndipo simudzapezeka munthu wokhalamo.’”+

Mawu a M'munsi