Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yeremiya 32:1-44

32  Awa ndi mawu amene Yehova anauza Yeremiya m’chaka cha 10 cha ulamuliro wa Zedekiya mfumu ya Yuda.+ Chimenechi chinali chaka cha 18 cha Nebukadirezara.+  Pa nthawi imeneyo, magulu ankhondo a mfumu ya Babulo anali atazungulira Yerusalemu.+ Ndipo mneneri Yeremiya anali atamutsekera m’nyumba imene inali m’Bwalo la Alonda.+ Bwalo limeneli linali pafupi ndi nyumba ya mfumu ya Yuda.  Anam’tsekera kumeneko chifukwa Zedekiya mfumu ya Yuda sanafune kuti Yeremiya azinenera,+ moti anamuuza kuti: “N’chifukwa chiyani ukulosera+ kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Ine ndikupereka mzinda uwu m’manja mwa mfumu ya Babulo moti iulanda,+  ndipo Zedekiya mfumu ya Yuda sadzapulumuka m’manja mwa Akasidi, pakuti adzaperekedwa ndithu m’manja mwa mfumu ya Babulo moti adzalankhulana ndi kuonana maso ndi maso ndi mfumuyo?”’+  Ukuloseranso kuti, ‘Mfumu ya Babulo idzatenga Zedekiya kupita naye ku Babulo ndipo adzakhala komweko kufikira nditamucheukira,’+ watero Yehova. Ukunenanso kuti, ‘ngakhale kuti anthu inu mukupitiriza kumenyana ndi Akasidi simudzapambana.’ N’chifukwa chiyani ukulosera zimenezi?”+  Ndiyeno Yeremiya anati: “Yehova wandiuza kuti,  ‘Kukubwera Hanameli mwana wa Salumu m’bale wa bambo ako, kudzakuuza kuti: “Ugule munda wanga wa ku Anatoti+ chifukwa iweyo ndi amene uli ndi ufulu wogula mundawo.”’”+  Ndiyeno Hanameli mwana wa m’bale wa bambo anga analowa m’Bwalo la Alonda+ ndipo anandipeza mogwirizana ndi mawu a Yehova. Pamenepo iye anati: “Gula munda wanga wa ku Anatoti,+ m’dziko la Benjamini,+ pakuti iweyo ndi amene uli ndi ufulu woulandira monga cholowa ndiponso uli ndi ufulu wougula. Uugule ndithu.” Atatero ndinadziwa kuti mawu amenewa anali a Yehova.+  Zitatero ndinagula munda wa Hanameli+ mwana wa m’bale wa bambo anga. Mundawu unali ku Anatoti.+ Ndinamuyezera ndalama zake+ ndipo zinakwana masekeli* 7 ndi ndalama 10 zasiliva. 10  Ndinalemba chikalata cha pangano+ ndi kuikapo chidindo,+ ndipo ndinaitana mboni+ kuti zidzasaine chikalatacho. Kenako ndinamuyezera+ ndalamazo pasikelo. 11  Ndiyeno mogwirizana ndi malamulo ndi malangizo, ndinatenga chikalata cha pangano chomata ndi chosamata.+ 12  Kenako ndinapereka chikalata cha pangano chogulira mundawo kwa Baruki+ mwana wa Neriya+ mwana wa Maseya. Ndinamupatsa chikalata chimenechi pamaso pa Hanameli mwana wa m’bale wa bambo anga, pamaso pa mboni zimene zinasaina chikalatacho+ ndi pamaso pa Ayuda onse amene anali m’Bwalo la Alonda.+ 13  Ndiyeno ndinalamula Baruki anthu onse akumva, kuti: 14  “Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Tenga zikalata zimenezi, chikalata cha pangano chomata chogulira munda, ndi chikalata chosamatacho.+ Zimenezi uziike m’mbiya kuti zikhale kwa nthawi yaitali.’ 15  Pakuti Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘M’dziko lino anthu adzagula nyumba, minda ndi minda ya mpesa.’”+ 16  Nditapereka chikalata chimenechi kwa Baruki+ mwana wa Neriya,+ ndinapemphera+ kwa Yehova kuti: 17  “Kalanga ine! Inu Yehova Ambuye Wamkulu Koposa.+ Inuyo ndi amene munapanga kumwamba ndi dziko lapansi pogwiritsa ntchito mphamvu yanu+ ndi dzanja lanu lotambasula.+ Nkhaniyi si yovuta kwa inu.+ 18  Inu mumasonyeza anthu masauzande ambiri kukoma mtima kosatha.+ Mumabwezera zolakwa za abambo kwa ana awo.*+ Inu ndinu Mulungu woona, wamkulu+ ndi wamphamvu,+ ndipo dzina lanu+ ndinu Yehova wa makamu.+ 19  Zolinga zanu ndi zazikulu+ ndipo zochita zanu ndi zambiri.+ Maso anu amaona njira zonse za ana a anthu+ kuti munthu aliyense mumuchitire zinthu mogwirizana ndi njira zake komanso zipatso za ntchito zake.+ 20  Inu munachita zizindikiro ndi zozizwitsa m’dziko la Iguputo. Zimene munachitazo zikudziwikabe mpaka pano mu Isiraeli ndiponso pakati pa anthu onse.+ Munachita zimenezo kuti mudzipangire dzina mofanana ndi zimene mukufuna kuchita posachedwapa.+ 21  Inu munatulutsa anthu anu Aisiraeli m’dziko la Iguputo+ pogwiritsa ntchito zizindikiro, zozizwitsa,+ dzanja lamphamvu, mkono wotambasula ndi zinthu zochititsa mantha kwambiri.+ 22  “Patapita nthawi munawapatsa dziko lino, limene munalumbirira makolo awo kuti mudzawapatsa,+ dziko loyenda mkaka ndi uchi.+ 23  Iwo analowa m’dzikoli ndi kulitenga kukhala lawo,+ koma sanamvere mawu anu ndi kuyenda motsatira malamulo anu.+ Zinthu zonse zimene munawalamula kuti achite sanachite,+ chotero mwawagwetsera masoka onsewa.+ 24  Taonani! Anthu abwera kumzinda uno ndipo amanga ziunda zomenyerapo nkhondo+ kuti aulande,+ moti uperekedwa m’manja mwa Akasidi amene akumenyana ndi anthu a mumzindawu.+ Anthu adzafa ndi lupanga,+ njala yaikulu+ ndi mliri.+ Zimene munanena zachitika ndipo ndi izi mukuzionazi.+ 25  Koma inu Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, mwandiuza kuti, ‘Gula mundawu ndi ndalama+ pamaso pa mboni,’+ ngakhale kuti mzindawu uperekedwa m’manja mwa Akasidi.”+ 26  Pamenepo Yehova anauza Yeremiya kuti: 27  “Ine ndine Yehova, Mulungu wa anthu onse.+ Kodi kwa ine pali nkhani ina iliyonse yovuta?+ 28  Choncho Yehova wanena kuti, ‘Tsopano ndikupereka mzinda uwu m’manja mwa Akasidi ndi m’manja mwa Nebukadirezara mfumu ya Babulo, ndipo aulanda.+ 29  Akasidi amene akumenyana ndi anthu a mumzindawu abwera kudzayatsa moto mzindawu kuti upseretu.+ Ayatsanso nyumba zawo chifukwa pamadenga ake amafukizirapo nsembe zautsi kwa Baala ndipo amathira nsembe zachakumwa kwa milungu ina kuti andikhumudwitse.’+ 30  “‘Ana a Isiraeli ndi ana a Yuda akhala akuchita zoipa pamaso panga kuyambira pa ubwana wawo.+ Ana a Isiraeli akundikhumudwitsa ndi ntchito za manja awo,’+ watero Yehova. 31  ‘Mzinda uwu wakhala chinthu chondikwiyitsa+ ndi chondipsetsa mtima kuyambira pamene unamangidwa kufikira lero. Choncho ndiuchotsa pamaso panga,+ 32  chifukwa cha zoipa zonse zimene ana a Isiraeli+ ndi ana a Yuda+ achita ndi kundikhumudwitsa nazo.+ Achita zimenezi pamodzi ndi mafumu awo,+ akalonga awo,+ ansembe awo,+ aneneri awo,+ amuna a mu Yuda ndi anthu onse okhala mu Yerusalemu. 33  Iwo anali kundifulatira, sanandiyang’ane.+ Ngakhale kuti ndinali kuwaphunzitsa, kudzuka m’mawa kwambiri ndi kuwaphunzitsa, palibe ngakhale mmodzi wa iwo amene anamvetsera kuti alandire mwambo.*+ 34  Iwo anaika zinthu zawo zonyansa m’nyumba imene imatchedwa ndi dzina langa kuti aiipitse.+ 35  Kuwonjezera apo anamangira Baala+ malo okwezeka m’chigwa cha mwana wa Hinomu.+ Anachita izi kuti azidutsitsa ana awo aamuna ndi ana awo aakazi pamoto monga nsembe+ kwa Moleki.+ Ine sindinawalamule zimenezi+ ndipo sindinaganizirepo mumtima mwanga kuchita chinthu chonyansa chimenechi,+ kuti Yuda achite tchimo.’+ 36  “Tsopano ponena za mzinda uwu umene anthu inu mukunena kuti uperekedwa ndithu m’manja mwa mfumu ya Babulo kuti uwonongedwe ndi lupanga, njala yaikulu ndi mliri,+ Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, 37  ‘Inetu ndikuwasonkhanitsa pamodzi kuchokera kumayiko onse kumene ndinawabalalitsira nditakwiya, kupsa mtima ndiponso ndili ndi ukali waukulu.+ Ndidzawabwezeretsa m’dziko lino ndi kuwachititsa kukhala mwamtendere.+ 38  Iwo adzakhala anthu anga+ ndipo ine ndidzakhala Mulungu wawo.+ 39  Ndidzawapatsa mtima umodzi+ ndi kuwachititsa kuyenda m’njira imodzi kuti azindiopa nthawi zonse. Ndidzatero kuti iwo pamodzi ndi ana awo zinthu ziwayendere bwino.+ 40  Ndidzachita nawo pangano lomwe lidzakhalapo mpaka kalekale+ lakuti sindidzasiya kuwachitira zabwino+ ndipo ndidzawapatsa mtima woti azindiopa kuti asachoke kwa ine.+ 41  Ndidzakondwera nawo ndi kuwachitira zabwino.+ Ndidzawabzala m’dziko lino+ mokhulupirika ndi mtima wanga wonse komanso ndi moyo wanga wonse.’” 42  “Yehova wanena kuti, ‘Monga mmene ndabweretsera anthu awa masoka aakulu onsewa, momwemonso ndidzawabweretsera zabwino zonsezi zimene ndikunena kuti ndidzawabweretsera.+ 43  Anthu adzagula minda m’dziko lino,+ dziko limene anthu inu mudzanena kuti: “Dziko ili ndi bwinja,+ lopanda munthu wokhalamo kapena nyama yoweta. Linaperekedwa m’manja mwa Akasidi.”’+ 44  “‘Anthu adzagula minda ndi ndalama ndipo padzakhala kulemberana zikalata za pangano+ pamaso pa mboni ndi kumata zikalatazo.+ Zimenezi zidzachitika m’dziko la Benjamini,+ m’madera ozungulira Yerusalemu,+ m’mizinda ya Yuda,+ m’mizinda ya m’madera amapiri, m’mizinda ya m’chigwa+ ndi m’mizinda ya kum’mwera.+ Zidzakhala choncho chifukwa chakuti ndidzabwezeretsa anthu ake amene anagwidwa ndi kutengedwa kupita kudziko lina,’+ watero Yehova.”

Mawu a M'munsi

“Sekeli” unali muyezo wachiheberi wa kulemera kwa chinthu ndiponso wotchulira ndalama. Sekeli limodzi linali lofanana ndi magalamu 11.4, ndipo mtengo wake unali wofanana ndi madola 2.20 a ku America.
Mawu ake enieni, “pachifuwa cha ana awo.”
Onani mawu a m’munsi pa Miy 1:2.