Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Rute 2:1-23

2  Panali munthu wina wolemera kwambiri+ yemwe anali wachibale+ wa mwamuna wake wa Naomi. Dzina lake anali Boazi,+ wa kubanja la Elimeleki.  Tsiku lina Rute mkazi wachimowabu uja anapempha Naomi kuti: “Chonde ndiloleni ndipite kuminda ndikakunkhe+ balere m’mbuyo mwa aliyense amene angandikomere mtima.” Ndipo Naomi anamuyankha kuti: “Pita mwana wanga.”  Pamenepo Rute ananyamuka n’kupita, ndipo anakalowa m’munda wina ndi kuyamba kukunkha m’mbuyo mwa okolola.+ Mwamwayi mundawo unali wa Boazi,+ wa ku banja la Elimeleki.+  Kenako Boazi anafika kuchokera ku Betelehemu ndipo anauza okololawo kuti: “Yehova akhale nanu.”+ Iwo anayankha mwa nthawi zonse kuti: “Yehova akudalitseni.”+  Pamenepo Boazi+ anafunsa mnyamata amene anamuika kukhala kapitawo kuti: “Nanga kodi mtsikana uyu ndi wochokera ku banja liti?”  Kapitawoyo anayankha kuti: “Mtsikana ameneyu ndi Mmowabu+ amene anabwera limodzi ndi Naomi kuchokera ku Mowabu.+  Iyeyu atafika anapempha kuti, ‘Chonde ndikunkheko.+ Ndizitola balere wotsala m’mbuyo mwa okololawo.’ Atatero, analowa m’mundamu n’kuyamba kukunkha. Wakhala akukunkha kuyambira m’mawa mpaka posachedwapa pamene anakhala pansi pang’ono m’chisimbamu.”*+  Kenako Boazi anauza Rute kuti: “Tamvera mwana wanga, usapitenso kumunda wina kukakunkha.+ Usachoke pano kupita kwina, ukhale pafupi ndi atsikana anga antchitowa.+  Maso ako akhale pamunda umene akukolola, ndipo uzipita nawo limodzi kumeneko. Anyamatawa ndawalamula kuti asakukhudze.+ Ukamva ludzu, nawenso uzipita kumitsuko kukamwa madzi amene anyamatawa azitunga.”+ 10  Atamva zimenezo anagwada n’kuwerama mpaka nkhope yake pansi,+ n’kunena kuti: “Zatheka bwanji kuti mundiganizire ndi kundikomera mtima chotere, ine wokhala mlendo?”+ 11  Ndiyeno Boazi anamuyankha kuti: “Ndamva zonse zimene wachitira apongozi ako chimwalilireni mwamuna wako.+ Ndamvanso kuti unasiya bambo ako ndi mayi ako, komanso dziko la abale ako, n’kubwera kuno kwa anthu amene sunali kuwadziwa n’kale lonse.+ 12  Yehova akudalitse chifukwa cha zimene wachita,+ ndipo Yehova, Mulungu wa Isiraeli akufupe mokwanira.+ Iye amene m’mapiko mwake wathawiramo ndi kupezamo chitetezo.”+ 13  Atamva zimenezi Rute anati: “Mwandikomera mtima mbuyanga. Mwanditonthoza mtima, komanso mwalankhula mondilimbitsa mtima+ ngati kuti ndine mtsikana wanu wantchito pamene sindili mmodzi wa atsikana anu antchito.”+ 14  Ndipo pa nthawi ya chakudya Boazi anaitana Rute kuti: “Tabwera kuno udzadye mkate+ ndiponso uziusunsa mu vinyo wowawasayu.” Choncho Rute anadzakhala pansi limodzi ndi okololawo, ndipo Boazi anali kum’patsira mbewu zokazinga,+ iye n’kumadya moti anakhuta mpaka zina kutsala. 15  Atatha kudya ananyamuka kukayambanso kukunkha.+ Tsopano Boazi analamula anyamata ake kuti: “Muloleni akunkhe pomwe mwadula kale balere, ndipo musam’vutitse.+ 16  Komanso, muzisololapo balere wina pamitolopo n’kumamusiya pansi kuti iye akunkhe.+ Ndipo musamuletse.” 17  Choncho Rute anapitiriza kukunkha m’mundamo kufikira madzulo.+ Atamaliza anapuntha+ balere amene anakunkhayo moti anakwana pafupifupi muyezo umodzi wa efa.*+ 18  Kenako ananyamula balereyo ndi kubwerera kumzinda, ndipo apongozi ake anaona balere amene anakunkhayo. Pambuyo pake, Rute anatenga chakudya chimene chinatsalako+ atakhuta chija n’kupatsa apongozi ake. 19  Tsopano apongozi ake anam’funsa kuti: “Kodi unakakunkha kuti lero? Adalitsike amene wakuganizirayo.”+ Ndiyeno iye anauza apongozi akewo za mwinimunda umene anakakunkhamo, kuti: “Dzina la mwinimunda umene ndakunkhamo lero ndi Boazi.” 20  Pamenepo Naomi anauza mpongozi wakeyo kuti: “Yehova amene sanaleke kusonyeza kukoma mtima kosatha+ kwa amoyo ndi akufa,+ am’dalitse munthu ameneyu.”+ Ndipo Naomi anapitiriza kuti: “Munthuyutu ndi wachibale wathu.+ Ndi mmodzi wa otiwombola.”+ 21  Ndiyeno Rute mkazi wachimowabuyo anati: “Moti anandiuzanso kuti, ‘Usachoke, uzikhala pafupi ndi antchito angawa mpaka adzamalize kundikololera zonse.’”+ 22  Ndipo Naomi+ anauza Rute mpongozi wake+ kuti: “Ndi bwinodi mwana wanga, uzipita limodzi ndi atsikana akewo, kuopera kuti angakakunyoze ukapita kumunda wina.”+ 23  Choncho Rute anapitiriza kukhala pafupi ndi atsikana antchito a Boazi, mpaka pamene anamaliza kukolola balere+ ndi tirigu. Ndipo anapitiriza kukhala ndi apongozi ake.+

Mawu a M'munsi

Kanyumba ka kumunda. Mawu ena, “khumbi” kapena “dindiro.”
“Muyezo umodzi wa efa” ndi wofanana ndi chitini cha malita 22.