Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Oweruza 18:1-31

18  Masiku amenewo mu Isiraeli munalibe mfumu.+ Ndipo m’masiku amenewo fuko la Dani+ linali kufuna cholowa chake kuti likakhale kumeneko, chifukwa mpaka pa nthawi imeneyi linali lisanalandirebe cholowa pakati pa mafuko onse a Isiraeli.+  Nthawi ina, ana a Dani anatumiza amuna asanu a m’banja lawo, amuna olimba mtima ochokera pakati pawo, kuchokera kumizinda ya Zora+ ndi Esitaoli+ kuti akazonde dziko ndi kuliyendera. Ndiyeno anawauza kuti: “Pitani mukaone+ dzikolo.” Choncho anafika kudera lamapiri la Efuraimu,+ mpaka kunyumba ya Mika,+ ndipo anagona kumeneko.  Atayandikira nyumba ya Mika anamva ndi kuzindikira mawu a mnyamata uja, Mlevi. Motero anapatukira kumeneko ndi kum’funsa kuti: “Wabwera ndi ndani kuno ndipo ukudzachita chiyani? Chimene ukufuna kuno n’chiyani?”  Poyankha iye anati: “Mika anagwirizana ndi ine kuti andilembe ntchito,+ ndi cholinga choti ndizitumikira monga wansembe+ wake.”  Ndiyeno iwo anamuuza kuti: “Tifunsire+ kwa Mulungu+ kuti tidziwe ngati kumene tikupita tidzayendako bwino.”  Pamenepo wansembeyo anawauza kuti: “Pitani mu mtendere. Yehova ali ndi inu pa ulendowu.”  Choncho amuna asanu aja anapitiriza ulendo wawo ndipo anafika kumzinda wa Laisi.+ Kumeneko anaona kuti anthu a mumzindawo anali kukhala mosadalira aliyense, malinga ndi chikhalidwe cha Asidoni. Iwo anali kukhala phee, mosatekeseka,+ ndipo panalibe amene anawagonjetsa n’kumawachitira nkhanza kapena kuwavutitsa m’dzikolo. Kuwonjezera apo, anali kukhala kutali kwambiri ndi Asidoni+ ndipo sanali kuyenderana ndi anthu a m’madera ena.  Patapita nthawi, anafika kwa abale awo ku Zora+ ndi ku Esitaoli.+ Ndipo abale awo anayamba kuwafunsa kuti: “Munayendako bwanji?”  Poyankha iwo anati: “Nyamukani, tiyeni tipite kukamenyana nawo, chifukwa ife taliona dzikolo ndipo ndi labwino kwambiri.+ Mukuzengerezatu. Musachite ulesi, koma nyamukani mukatenge dzikolo kukhala lanu.+ 10  Mukakafika kumeneko, mukapeza anthu okhala mosatekeseka,+ ndipo dzikolo ndi lalikulu kwambiri. Mulungu walipereka m’manja mwanu,+ ndipo ndi dziko losasowa kena kalikonse kopezeka padziko lapansi.”+ 11  Pamenepo amuna 600 ovala zida zankhondo, ochokera m’banja la Dani,+ ananyamuka ku Zora ndi ku Esitaoli.+ 12  Amunawa ananyamuka pa ulendo wawo ndipo anayenda mpaka kukafika pafupi ndi Kiriyati-yearimu+ ku Yuda, n’kumanga msasa pamenepo. N’chifukwa chake malowo amatchedwa dzina lakuti Mahane-dani*+ kufikira lero. Malo amenewa ali kumadzulo kwa Kiriyati-yearimu. 13  Atachoka pamenepo, anayenda ndi kukafika kudera lamapiri la Efuraimu, mpaka kukafika kunyumba ya Mika.+ 14  Ndiyeno amuna asanu amene anapita kukazonda+ dziko la Laisi+ aja, anauza abale awo kuti: “Kodi mukudziwa kuti m’nyumba izi muli efodi, aterafi,+ chifaniziro chosema+ ndi chifaniziro chopangidwa ndi chitsulo chosungunula?+ Ndiyetu dziwani chochita.”+ 15  Choncho anapatukira kumeneko ndi kufika panyumba ya mnyamata uja, Mlevi,+ kunyumba ya Mika. Pamenepo anayamba kulonjerana naye.+ 16  Pamenepa n’kuti amuna 600 ovala zida zankhondo aja,+ ana a Dani,+ ataima pachipata. 17  Tsopano amuna asanu amene anapita kukazonda dziko+ aja anapita kuti akalowe m’nyumba ndi kutenga chifaniziro chosema,+ efodi,+ aterafi+ ndi chifaniziro chopangidwa ndi chitsulo chosungunula.+ (Wansembe+ uja anali ataima pachipata pamodzi ndi amuna 600 ovala zida zankhondowo.) 18  Amuna asanuwo analowa m’nyumba ya Mika ndi kutenga chifaniziro chosema, efodi, aterafi ndi chifaniziro chopangidwa ndi chitsulo chosungunula.+ Atatero wansembeyo+ anawafunsa kuti: “Mukutani kodi?” 19  Iwo anamuyankha kuti: “Khala chete. Gwira pakamwa pako, ndipo upite nafe kuti ukakhale tate+ ndi wansembe+ wathu. Chabwino n’chiti, kuti upitirize kukhala wansembe m’nyumba ya munthu mmodzi,+ kapena kuti ukhale wansembe wa banja ndi fuko lonse mu Isiraeli?”+ 20  Mtima wa wansembeyo unasangalala+ atamva mawu amenewa, ndipo iye anatenga efodi, aterafi ndi chifaniziro chosema+ n’kulowa pakati pa anthuwo. 21  Pamenepo anatembenuka n’kuyamba ulendo wawo, ndipo anaika patsogolo ana, ziweto ndi zinthu zamtengo wapatali.+ 22  Ndiyeno atayenda kamtunda ndithu kuchokera panyumba ya Mika, anthu a m’nyumba zoyandikana ndi nyumba ya Mika+ anasonkhanitsidwa pamodzi n’kuyamba kutsatira ana a Dani kuti apezane nawo. 23  Pamene anthuwo anali kufuulira ana a Dani, ana a Daniwo anatembenuka ndi kufunsa Mika kuti: “Vuto lako n’chiyani+ kuti usonkhanitse anthu onsewa?” 24  Poyankha, iye anati: “Mwatenga milungu yanga+ imene ndinapanga,+ ndipo mwatenganso wansembe+ n’kumapita naye. Nanga ine nditsala ndi chiyani?+ Ndiye mungandifunse bwanji kuti, ‘Vuto lako n’chiyani?’” 25  Pamenepo ana a Dani anamuuza kuti: “Usayandikire kuno ndipo tisamvenso mawu akowo, chifukwa anthu olusa+ angakupwetekeni, ndipo iweyo ungataye moyo wako ndi kutayitsa moyo wa anthu a m’nyumba yako.” 26  Zitatero ana a Dani anapitiriza ulendo wawo, ndipo Mika anaona kuti anali amphamvu kuposa iye.+ Chotero Mika anatembenuka ndi kubwerera kunyumba kwake. 27  Ana a Dani anatenga zimene Mika anapanga komanso wansembe+ wake, ndipo anapitiriza ulendo wawo wa ku Laisi+ kukaukira anthu aphee ndi osatekeseka.+ Atafika kumeneko anapha anthuwo ndi lupanga+ n’kutentha mzindawo ndi moto.+ 28  Iwo analibe owalanditsa chifukwa mzindawo unali kutali ndi Sidoni+ ndipo sankayenderana ndi anthu a m’madera ena. Komanso, mzindawo unali m’chigwa cha Beti-rehobu.+ Choncho ana a Dani anamanganso mzindawo ndi kuyamba kukhalamo.+ 29  Kuwonjezera apo, anatcha mzindawo kuti Dani, kutengera dzina la bambo awo lakuti Dani,+ amene anali wobadwa kwa Isiraeli.+ Ngakhale zili choncho, dzina loyamba la mzindawo linali Laisi.+ 30  Kenako ana a Dani anadziimikira chifaniziro chosema+ chija, ndipo Yonatani+ mwana wa Gerisomu,+ mwana wa Mose, pamodzi ndi ana ake, anakhala ansembe a fuko la Dani kufikira tsiku limene anthu a m’dzikolo anagwidwa ndi kutengedwa kupita kudziko lina.+ 31  Ndipo chifaniziro chosema chimene Mika anapanga chinakhalabe choimiritsa masiku onse amene nyumba+ ya Mulungu woona inakhalabe ku Silo.+

Mawu a M'munsi

Dzinali  limatanthauza, “Msasa wa Dani.”