Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Oweruza 16:1-31

16  Nthawi ina, Samisoni anapita ku Gaza+ ndipo anaona hule kumeneko ndi kulowa m’nyumba ya huleyo.+  Pamenepo anthu a ku Gaza anauzidwa kuti: “Samisoni wabwera, ali kuno.” Choncho anam’zungulira+ ndi kum’bisalira usiku wonse kuchipata cha mzindawo.+ Iwo anakhala chete usiku wonse, n’kumanena mumtima mwawo kuti: “Kukangocha timuphe.”+  Koma Samisoni anagonabe mpaka pakati pa usiku. Kenako anadzuka pakati pa usikupo ndi kugwira zitseko za chipata cha mzinda+ pamodzi ndi nsanamira zake ziwiri, n’kuzizula pamodzi ndi mpiringidzo wake. Atatero anazinyamula pamapewa+ n’kupita nazo pamwamba pa phiri limene lili moyang’anana ndi Heburoni.+  Pambuyo pake, Samisoni anayamba kukonda mkazi wina kuchigwa* cha Soreki, ndipo dzina lake anali Delila.+  Pamenepo olamulira ogwirizana+ a Afilisiti anafika kwa mkaziyo ndi kumuuza kuti: “Umunyengerere+ kuti udziwe chinsinsi cha mphamvu zake zazikuluzo ndi zimene tingachite kuti timugonjetse. Ufufuzenso zimene tingam’mange nazo kuti tithane naye. Ukatero aliyense wa ife adzakupatsa ndalama zasiliva zokwana 1,100.”+  Kenako Delila anauza Samisoni kuti: “Tandiuza, kodi chinsinsi cha mphamvu zako zazikuluzi n’chiyani? Ndipo kodi munthu angakumange ndi chiyani kuti athane nawe?”+  Samisoni anamuyankha kuti: “Atandimanga ndi zingwe zatsopano zaziwisi 7 za mitsempha ya nyama,+ ndingafooke ndi kukhala ngati munthu wamba.”  Choncho olamulira ogwirizana+ a Afilisiti anam’bweretsera zingwe zatsopano zaziwisi 7 za mitsempha ya nyama. Kenako Delila anamanga nazo Samisoni.  Pamenepa n’kuti anthu atabisalira Samisoni m’chipinda cha mkaziyo,+ ndipo mkaziyo anamuuza kuti: “Afilisiti+ aja abwera Samisoni!” Pamenepo Samisoni anadula zingwe zija pakati, monga mmene ulusi wopota wabwazi umadukira ukayandikira moto.+ Ndipo chinsinsi cha mphamvu zake sichinadziwike.+ 10  Kenako Delila+ anauza Samisoni kuti: “Iwe wandipusitsa pondiuza bodza.+ Tsopano ndiuze, chonde, zimene angakumange nazo.” 11  Poyankha Samisoni anamuuza kuti: “Atandimanga mwamphamvu ndi zingwe zatsopano zimene sanazigwiritsepo ntchito, ndingafooke ndi kukhala ngati munthu wamba.” 12  Ndiyeno Delila anatenga zingwe zatsopano ndi kum’manga nazo, n’kumuuza kuti: “Afilisiti aja abwera Samisoni!” Pa nthawiyi n’kuti anthu atam’bisalira m’chipinda cha mkaziyo.+ Pamenepo, Samisoni anadula pakati zingwe zimene anam’manga nazo manjazo, ngati kuti akudula ulusi.+ 13  Kenako Delila anauza Samisoni kuti: “Wakhala ukundipusitsa mpaka pano mwa kundiuza bodza.+ Ndiuze zimene angakumange nazo.”+ Poyankha Samisoni anati: “Uluke zingongo 7 za m’mutu mwanga ndi ulusi wa m’litali+ mwa nsalu.” 14  Iye analukadi mwamphamvu zingongozo, n’kuzilimbitsa ndi chikhomo. Kenako anamuuza kuti: “Afilisiti aja abwera Samisoni!”+ Pamenepo Samisoni anagalamuka ku tulo take ndi kuzula chikhomo chija n’kudula ulusiwo. 15  Ndiyeno Delila anauza Samisoni kuti: “Kodi ulibe manyazi kundiuza kuti, ‘Ndimakukonda,’+ pamene mtima wako suli pa ine? Katatu konse tsopano wakhala ukundipusitsa, ndipo sunandiuze chinsinsi cha mphamvu zako zazikuluzi.”+ 16  Ndiyeno chifukwa chakuti Delila anapanikiza+ Samisoni ndi mawu ake mosalekeza, ndi kum’chonderera, Samisoni anafika potopa nazo kwambiri.+ 17  Pamapeto pake, Samisoni anamuululira zonse za pansi pa mtima wake,+ kuti: “M’mutu mwanga simunadutsepo lezala,+ chifukwa ndine Mnaziri wa Mulungu kuyambira ndili m’mimba mwa mayi anga.+ Atandimeta, mphamvu zanga zikhoza kundichokera, ndipo ndingafooke ndi kukhala ngati anthu ena onse.”+ 18  Delila ataona kuti Samisoni wamuululira zonse za pansi pa mtima wake, nthawi yomweyo anatumiza mthenga kukaitana olamulira ogwirizana a Afilisiti,+ kuti: “Bwerani tsopano popeza wandiululira zonse za pansi pa mtima wake.”+ Pamenepo olamulira ogwirizana a Afilisiti aja anabwera kwa Delila ndipo anam’patsa ndalama.+ 19  Zitatero, Delila anagonetsa Samisoni tulo pamawondo ake, ndipo anaitana mwamuna wina amene anam’meta zingongo 7 za m’mutu mwake. Kenako Delila anayamba kukula mphamvu pa Samisoni ndipo mphamvu za Samisoni zinam’chokera. 20  Ndiyeno Delila anati: “Afilisiti aja abwera Samisoni!” Pamenepo Samisoni anagalamuka ku tulo take ndi kunena kuti: “Ndituluka monga mwa masiku onse+ kukalimbana nawo.” Koma iye sanadziwe kuti Yehova anali atam’chokera.+ 21  Chotero Afilisiti anam’gwira ndi kum’boola maso+ n’kupita naye ku Gaza.+ Anam’manga ndi zomangira ziwiri zamkuwa,+ ndipo anakhala woyendetsa mwala wa mphero+ m’ndende.+ 22  Atangometedwa, tsitsi lake linayamba kukula kwambiri.+ 23  Ndiyeno olamulira ogwirizana a Afilisiti anasonkhana pamodzi kuti achite phwando lalikulu lopereka nsembe kwa Dagoni+ mulungu wawo, ndi kuchita chikondwerero, ndipo anali kunena kuti: “Mulungu wathu wapereka m’manja mwathu mdani wathu Samisoni!”+ 24  Anthu ataona Samisoni, nthawi yomweyo anayamba kutamanda mulungu wawo,+ kuti: “Mulungu wathu wapereka m’manja mwathu mdani wathu,+ ndi munthu wowononga dziko lathu,+ ndiponso amene anali kuchulukitsa chiwerengero cha anthu athu ophedwa.”+ 25  Ndiyeno chifukwa chakuti mitima yawo inali yosangalala,+ anayamba kunena kuti: “Itanani Samisoni kuti adzatisangalatse.”+ Chotero anaitana Samisoni ndipo anam’tulutsa m’ndende kuti awachitire masewera.+ Atabwera anamuimiritsa pakati pa zipilala. 26  Pamenepo Samisoni anauza mnyamata amene anam’gwira dzanja kuti: “Ndilole ndigwire zipilala zimene zalimbitsa nyumbayi kuti ndizitsamire.” 27  (Pa nthawiyi m’nyumbamo munadzaza amuna ndi akazi, ndipo olamulira onse ogwirizana a Afilisiti anali mmenemo.+ Padenga la nyumbayo panali amuna ndi akazi pafupifupi 3,000 amene anali kuonerera Samisoni akuchita zoseketsa.)+ 28  Ndiyeno Samisoni+ anafuulira Yehova,+ kuti: “Yehova Ambuye Wamkulu Koposa, chonde, ndikumbukireni+ ndi kundipatsa mphamvu+ kamodzi kokhaka, inu Mulungu woona. Ndiloleni ndiwabwezere Afilisiti chifukwa cha limodzi mwa maso anga awiriwa.”+ 29  Pamenepo Samisoni anagwira mwamphamvu zipilala ziwiri zapakati zimene zinalimbitsa nyumbayo. Anagwira mwamphamvu chipilala chimodzi ndi dzanja lamanja ndipo chipilala china anachigwira ndi dzanja lamanzere. 30  Ndipo Samisoni anati: “Ndife nawo limodzi+ Afilisitiwa.” Pamenepo anawerama atasonkhanitsa mphamvu zake zonse moti nyumbayo inagwera olamulira ogwirizana a Afilisiti ndi anthu onse amene anali m’nyumbayo.+ Anthu amene Samisoni anawapha pa imfa yake anali ambiri kuposa anthu amene anawapha pa moyo wake.+ 31  Kenako abale ake ndi anthu onse a m’nyumba ya bambo ake, anapita kumeneko kukatenga mtembo wa Samisoni ndi kubwera nawo kwawo, ndipo anamuika m’manda a bambo ake Manowa,+ pakati pa Zora+ ndi Esitaoli.+ Samisoni anali ataweruza Isiraeli zaka 20.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.