Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Numeri 34:1-29

34  Yehova analankhulanso ndi Mose, kuti:  “Lamula ana a Isiraeli, uwauze kuti, ‘Pamene mukukalowa m’dziko la Kanani,+ nawa malire a dziko+ limene mudzalandire ngati cholowa chanu.+  “‘Chigawo chanu chakum’mwera chiyenera kuyambira kuchipululu cha Zini, kumalire a Edomu.+ Malire anu a kum’mwera ayenera kuchokera kumathero a Nyanja Yamchere,+ kum’mawa.  Malirewo akadutse kum’mwera kwa chitunda cha Akirabimu+ kulowera ku Zini, n’kuloweranso kum’mwera kwa Kadesi-barinea.+ Kenako akakhotere ku Hazara-adara+ n’kukafika ku Azimoni.  Ndiyeno malirewo akalowere kuchigwa* cha Iguputo+ mpaka kukafika ku Nyanja Yaikulu.+  “‘Malire anu a kumadzulo+ akatsatire gombe la Nyanja Yaikulu.  “‘Malire anu a kumpoto akayende motere: Mukalembe malirewo kuchokera ku Nyanja Yaikulu mpaka kuphiri la Hora.+  Kuchokera kuphiri la Hora, mukalembe malirewo akafike ku Hamati,+ mpaka ku Zedadi.+  Malirewo akafike ku Zifironi, mpaka ku Hazara-enani.+ Awa ndiwo adzakhale malire anu a kumpoto. 10  “‘Ndiyeno mukalembe malire anu a kum’mawa kuyambira ku Hazara-enani mpaka ku Sefamu. 11  Malirewo akatsike kuchokera ku Sefamu kulowera ku Ribila, kum’mawa kwa Aini. Akatsikebe mpaka akagunde malo otsetsereka a kum’mawa kwa nyanja ya Kinereti.*+ 12  Malirewo akatsike ndithu mpaka kumtsinje wa Yorodano, ndipo akathere ku Nyanja Yamchere.+ Limeneli ndilo dziko lanu+ ndi malire ake olizungulira.’” 13  Chotero Mose anauza ana a Isiraeli kuti: “Ili ndilo dziko limene ligawidwe kwa inu mwa maere+ monga cholowa chanu. Lidzagawidwa kwa inu monga momwe Yehova analamulira kuti lipatsidwe kwa mafuko 9 ndi hafu.+ 14  Fuko la ana a Rubeni mwa mabanja a makolo awo, ndi fuko la ana a Gadi mwa mabanja a makolo awo, alandira kale cholowa chawo. Ndiponso hafu ya fuko la Manase, nawonso alandira kale cholowa chawo.+ 15  Mafuko awiri ndi hafuwo alandira kale cholowa chawo kudera la kum’mawa kwa Yorodano, moyang’anana ndi Yeriko.”+ 16  Yehova anapitiriza kulankhula ndi Mose, kuti: 17  “Amuna amene akakugawireni malo monga cholowa chanu, mayina awo ndi awa: Wansembe Eleazara+ ndi Yoswa mwana wa Nuni.+ 18  Musankhe mtsogoleri mmodzi pa fuko lililonse, kuti akathandize kugawa cholowa cha malo.+ 19  Amunawo mayina awo ndi awa: Pa fuko la Yuda,+ Kalebe mwana wa Yefune, + 20  pa fuko la ana a Simiyoni,+ Semuyeli mwana wa Amihudi, 21  pa fuko la Benjamini,+ Elidadi mwana wa Kisiloni, 22  pa fuko la ana a Dani,+ mtsogoleri Buki mwana wa Yogili, 23  pa ana a Yosefe+ ku fuko la ana a Manase,+ mtsogoleri Hanieli mwana wa Efodi, 24  pa fuko la ana a Efuraimu,+ mtsogoleri Kemueli mwana wa Sipitana, 25  pa fuko la ana a Zebuloni,+ mtsogoleri Elizafana mwana wa Paranaki, 26  pa fuko la ana a Isakara,+ mtsogoleri Palitiyeli mwana wa Azani, 27  pa fuko la ana a Aseri,+ mtsogoleri Ahihudi mwana wa Selomi, 28  ndipo pa fuko la ana a Nafitali,+ mtsogoleri Pedaheli mwana wa Amihudi.” 29  Amenewa ndiwo amuna amene Yehova analamula kuti akagawire malo ana a Isiraeli, kuti akakhale ndi malo awoawo m’dziko la Kanani.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.
M’Baibulo, “nyanja ya Kinereti” imatchulidwanso ndi mayina akuti, “nyanja ya Genesarete,” “nyanja ya Galileya” komanso “nyanja ya Tiberiyo.”