Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Numeri 14:1-45

14  Pamenepo khamu lonselo linayamba kudandaula mofuula, ndipo anthuwo anachezera kulira+ usiku wonse.  Ana onse a Isiraeli anayamba kudandaula za Mose ndi Aroni.+ Ndipo khamu lonselo linati: “Zikanakhala bwino tikanangofera ku Iguputo, kapena tikanangofera m’chipululu muno.  N’chifukwa chiyani Yehova watibweretsa kudziko lino kuti tidzaphedwe ndi lupanga?+ Akazi athu ndi ana athu adzatengedwa ndi adani.+ Kodi si bwino kuti tingobwerera ku Iguputo?”+  Iwo anafika ngakhale pouzana kuti: “Tiyeni tisankhe mtsogoleri, tibwerere ku Iguputo!”+  Mose ndi Aroni atamva zimenezi, anagwada n’kuwerama mpaka nkhope zawo pansi+ pamaso pa khamu lonse la ana a Isiraeli.  Ndipo Yoswa mwana wa Nuni,+ ndi Kalebe mwana wa Yefune,+ amene anakazonda nawo dzikolo, anang’amba zovala zawo.+  Iwo anauza khamu lonse la ana a Isiraeli kuti: “Dziko limene tinakalowamo n’kulizonda, n’labwino kwambiri.+  Yehova akatikomera mtima,+ ndithu adzatilowetsa m’dzikolo n’kulipereka kwa ife, dziko loyenda mkaka ndi uchi.+  Chongofunika n’chakuti musam’pandukire Yehova.+ Komanso anthu a m’dzikolo musawaope,+ chifukwa ali ngati chakudya kwa ife. Alibenso chitetezo,+ koma ifeyo Yehova ali nafe.+ Musawaope ayi.”+ 10  Koma khamu lonselo linayamba kunena zoti liwaponye miyala.+ Kenako, ulemerero wa Yehova unaonekera kwa ana a Isiraeli onse pamwamba pa chihema chokumanako.+ 11  Ndiyeno Yehova analankhula ndi Mose kuti: “Kodi anthu awa apitiriza kundinyoza kufikira liti?+ Kodi adzayamba liti kundikhulupirira pambuyo pa zizindikiro zonse zimene ndachita pakati pawo?+ 12  Ndiwagwetsera mliri ndi kuwafafaniza, ndipo iwe ndidzakusandutsa mtundu waukulu ndi wamphamvu kuposa iwowa.”+ 13  Koma Mose anamuyankha Yehova kuti: “Mukatero, Aiguputo amene munalanditsako anthuwa mwa mphamvu zanu, adzamva ndithu zimenezi.+ 14  Iwo akamva adzauza anthu a m’dziko lino, amene amva kuti inu Yehova muli pakati pa anthu anu,+ ndi kuti mumaonekera kwa iwo pamasom’pamaso.+ Inu ndinu Yehova, ndipo mtambo wanu uli pamwamba pawo. Masana mumawatsogolera mumtambo woima njo ngati chipilala, pamene usiku mumawatsogolera m’lawi lamoto.+ 15  Mukapha anthuwa kamodzi n’kamodzi ngati mukupha munthu mmodzi,+ ndithu mitundu imene yamva za ukulu wanu idzati, 16  ‘Chifukwa Yehova analephera kufikitsa anthuwo kudziko limene anawalumbirira, anangowaphera m’chipululu.’+ 17  Chonde Yehova, tsopano sonyezani ukulu wa mphamvu zanu,+ monga munanenera kuti, 18  ‘Yehova ndi wosakwiya msanga,+ ndipo ndi wodzaza ndi kukoma mtima kosatha.+ Amakhululukira wolakwa ndi wophwanya malamulo,+ koma iye salekerera konse wolakwa osam’langa.+ Amalanga ana, zidzukulu, ndi ana a zidzukuluzo chifukwa cha zolakwa za makolo awo.’+ 19  Chonde, khululukani kulakwa kwa anthuwa mwa kukoma mtima kwanu kosatha, ngati mmene mwakhala mukuwakhululukira kuchokera ku Iguputo mpaka pano.”+ 20  Ndiyeno Yehova anati: “Chabwino, ndakhululuka chifukwa cha mawu ako.+ 21  Komanso, pali ine Mulungu wamoyo, dziko lonse lapansi lidzadzaza ndi ulemerero wa Yehova.+ 22  Koma anthu onse amene aona ulemerero wanga,+ ndi zizindikiro zanga+ zimene ndinachita ku Iguputo, ndi zimene ndachita m’chipululu, amene akupitirizabe kundiyesa+ maulendo 10 onsewa, amenenso sanamvere mawu anga,+ 23  sadzaliona m’pang’ono pomwe dziko limene ndinalumbirira makolo awo. Ndithudi, onse amene sakundipatsa ulemu, sadzaliona dzikolo.+ 24  Koma mtumiki wanga Kalebe,+ chifukwa wasonyeza kuti ali ndi mzimu wosiyana ndi wa ena, ndipo wakhala akunditsatira ndi mtima wonse,+ ndithudi ndidzam’lowetsa m’dziko limene anakalizonda, ndipo mbadwa zake zidzakhalamo ngati dziko lawo.+ 25  Popeza kuti Aamaleki ndi Akanani+ akukhala kuchigwa, mawa mutembenuke, munyamuke ulendo wolowera kuchipululu podzera njira yopita ku Nyanja Yofiira.”+ 26  Yehova anapitiriza kulankhula kwa Mose ndi Aroni, kuti: 27  “Kodi khamu la anthu oipa amenewa lidandaula motsutsana nane kufikira liti?+ Ndamva kudandaula konseko kumene ana a Isiraeli akuchita motsutsana nane.+ 28  Uwauze kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Pali ine Mulungu wamoyo, mudzandifunse ngati sindidzachita kwa inu monga mwa zimene mwakhala mukulankhula, zimene ndadzimvera ndekha m’makutu mwangamu.+ 29  Mitembo yanu idzagona m’chipululu muno,+ nonsenu amene munawerengedwa, kuyambira azaka 20 kupita m’tsogolo, inu amene mwakhala mukudandaula motsutsana nane.+ 30  Inu simudzalowa m’dziko limene ndinachita kukweza dzanja langa+ polumbira kuti ndidzakhala nanu mmenemo, kupatula Kalebe mwana wa Yefune, ndi Yoswa mwana wa Nuni.+ 31  “‘“Komanso, ana anu amene munati adzatengedwa ndi adani,+ nawonso ndidzawalowetsa m’dzikolo ndithu. Moti dziko limene inuyo mwalikana, iwo adzalidziwa bwino.+ 32  Koma inuyo mitembo yanu idzagona m’chipululu muno.+ 33  Ana anu adzakhala abusa m’chipululu+ kwa zaka 40, ndipo adzavutika chifukwa cha kusakhulupirika*+ kwanu, mpaka womalizira kufa wa inu atagona m’manda m’chipululu.+ 34  Mwa kuchuluka kwa masiku amene munazonda dzikolo, masiku 40,+ mudzalangidwanso kwa zaka 40+ chifukwa cha zolakwa zanu, tsiku limodzi kuwerengera chaka chimodzi, tsiku limodzi chaka chimodzi,+ kuti mudziwe kuipa kondipandukira.+ 35  “‘“Ine Yehova ndalankhula, mudzandifunse ngati sindidzawafafaniza m’chipululu mommuno anthu oipa onsewa,+ amene agwirizana kuti atsutsane ndi ine. Onse adzathera m’chipululu mommuno.+ 36  Komanso amuna amene Mose anawatuma kukazonda dzikolo, amene atabwerako anapangitsa anthu onse kudandaula motsutsana ndi Mose, mwa kunena zoipa zokhudza dzikolo,+ 37  amuna amene anadzanena zoipa zokhazokha zokhudza dzikolo, adzafa ndi mliri wa Yehova.+ 38  Koma mwa amuna amene anakazonda dzikolo, Yoswa mwana wa Nuni ndi Kalebe mwana wa Yefune, adzakhalabe ndi moyo ndithu.”’”+ 39  Mose atalankhula mawuwo kwa ana onse a Isiraeli, anthu onsewo anayamba kulira kwambiri.+ 40  Komanso, iwo anadzuka m’mawa kwambiri kuti apite kudera lamapiri lija, ndipo anati: “Tiyeni! Ife tipita kumalo amene Yehova ananena, chifukwa tachimwa.”+ 41  Koma Mose anati: “N’chifukwa chiyani mukuphwanya lamulo la Yehova?+ Zimenezo sizikuthandizani. 42  Musapite kumeneko chifukwa Yehova sali nanu. Adani anuwo akakugonjetsani.+ 43  Kumeneko mukakumana ndi Aamaleki ndi Akanani,+ ndithu akakuphani ndi lupanga. Chifukwa mwasiya kutsatira Yehova, Yehovayo sapita nanu kumeneko.”+ 44  Komabe, anthuwo ananyamuka mwa iwo okha ulendo wopita kudera lamapiri kuja,+ koma likasa la pangano la Yehova silinachoke pakati pa msasa. Mose nayenso sanachoke.+ 45  Koma Aamaleki+ ndi Akanani omwe anali kukhala kudera lamapirilo anatsika n’kuyamba kuwapha ndi kuwabalalitsa mpaka ku Horima.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “dama.”