Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Nehemiya 7:1-73

7  Ndiyeno mpanda utangotha kumangidwanso,+ ndinaika zitseko zake.+ Kenako ndinaika alonda a m’zipata,+ oimba+ ndi Alevi.+  Zitatero ndinaika Haneni+ m’bale wanga ndi Hananiya kalonga wa m’Nyumba ya Chitetezo Champhamvu,+ kuti aziyang’anira Yerusalemu. Hananiya anali munthu wodalirika+ ndipo anali woopa kwambiri+ Mulungu woona kuposa anthu ena ambiri.  Choncho ndinawauza kuti: “Zipata+ za Yerusalemu siziyenera kutsegulidwa kufikira dzuwa litatentha. Alonda a m’zipatazo atseke zitseko ndi kuzikhoma ndi akapichi ndipo aime pafupi.+ Muikenso alonda a anthu okhala mu Yerusalemu, ena muwaike pamalo awo olondera ndipo ena muwaike kutsogolo kwa nyumba zawo.”+  Tsopano mzindawo unali wotakasuka ndi waukulu. Mkati mwake munali anthu ochepa+ ndipo sanamangemo nyumba.  Koma Mulungu wanga anaika nzeru mumtima mwanga+ kuti ndisonkhanitse anthu olemekezeka, atsogoleri ndi anthu onse kuti alembetse mayina awo motsatira mzere wawo wobadwira.+ Ndiyeno ndinapeza buku la mndandanda wa mayina a mzere wobadwira+ wa anthu amene anabwera moyambirira kuchokera ku ukapolo. Ndinapeza kuti m’bukumo analembamo izi:  Awa ndi anthu a m’chigawo+ amene anatuluka mu ukapolo+ wa anthu omwe Nebukadinezara+ mfumu ya ku Babulo anawatengera ku ukapolo ku Babulo.+ Anthuwa anabwerera ku Yerusalemu ndi ku Yuda, aliyense kumzinda wakwawo.+  Amenewa anabwera pamodzi ndi Zerubabele,+ Yesuwa,+ Nehemiya, Azariya,* Raamiya,* Nahamani, Moredekai,+ Bilisani, Misiperete,* Bigivai, Nehumu,* ndi Bana. Chiwerengero cha amuna a Isiraeli ndi ichi:  Ana a Parosi,+ 2,172.  Ana a Sefatiya,+ 372. 10  Ana a Ara,+ 652. 11  Ana a Pahati-mowabu,+ ochokera mwa ana a Yesuwa ndi Yowabu,+ 2,818. 12  Ana a Elamu,+ 1,254. 13  Ana a Zatu,+ 845. 14  Ana a Zakai,+ 760. 15  Ana a Binui,+ 648. 16  Ana a Bebai,+ 628. 17  Ana a Azigadi,+ 2,322. 18  Ana a Adonikamu,+ 667. 19  Ana a Bigivai,+ 2,067. 20  Ana a Adini,+ 655. 21  Ana a Ateri,+ a m’nyumba ya Hezekiya, 98. 22  Ana a Hasumu,+ 328. 23  Ana a Bezai,+ 324. 24  Ana a Harifi,+ 112. 25  Ana a Gibeoni,+ 95. 26  Amuna a ku Betelehemu+ ndi ku Netofa,+ 188. 27  Amuna a ku Anatoti,+ 128. 28  Amuna a ku Beti-azimaveti,+ 42. 29  Amuna a ku Kiriyati-yearimu,+ Kefira,+ ndi ku Beeroti,+ 743. 30  Amuna a ku Rama+ ndi ku Geba,+ 621. 31  Amuna a ku Mikemasi,+ 122. 32  Amuna a ku Beteli+ ndi ku Ai,+ 123. 33  Amuna a ku Nebo wina,+ 52. 34  Ana a Elamu wina,+ 1,254. 35  Ana a Harimu,+ 320. 36  Ana a Yeriko,+ 345. 37  Ana a Lodi,+ Hadidi+ ndi Ono,+ 721. 38  Ana a Senaya,+ 3,930. 39  Ansembe: Ana a Yedaya,+ a m’nyumba ya Yesuwa, 973. 40  Ana a Imeri,+ 1,052. 41  Ana a Pasuri,+ 1,247. 42  Ana a Harimu,+ 1,017. 43  Alevi: Ana a Yesuwa, a m’nyumba ya Kadimiyeli+ ochokera pakati pa ana a Hodeva,+ 74. 44  Oimba,+ ana a Asafu,+ 148. 45  Alonda a pachipata,+ ana a Salumu,+ ana a Ateri, ana a Talimoni,+ ana a Akubu,+ ana a Hatita, ana a Sobai,+ 138. 46  Anetini:+ Ana a Ziha, ana a Hasufa, ana a Tabaoti,+ 47  ana a Kerosi, ana a Siya,* ana a Padoni,+ 48  ana a Lebana, ana a Hagaba,+ ana a Salimai, 49  ana a Hanani,+ ana a Gideli, ana a Gahara, 50  ana a Reyaya,+ ana a Rezini,+ ana a Nekoda, 51  ana a Gazamu, ana a Uziza, ana a Paseya, 52  ana a Besai,+ ana a Meyuni, ana a Nefusesimu,*+ 53  ana a Bakibuki, ana a Hakufa, ana a Harihuri,+ 54  ana a Baziliti,* ana a Mehida, ana a Harisa,+ 55  ana a Barikosi, ana a Sisera, ana a Tema,+ 56  ana a Neziya, ana a Hatifa.+ 57  Ana a atumiki a Solomo:+ Ana a Sotai, ana a Sofereti, ana a Perida,*+ 58  ana a Yaala, ana a Darikoni, ana a Gideli,+ 59  ana a Sefatiya, ana a Hatili, ana a Pokereti-hazebaimu, ana a Amoni.*+ 60  Anetini onse+ pamodzi ndi ana a atumiki a Solomo analipo 392. 61  Ndiyeno amene anachokera ku Tele-mela, Tele-harisa, Kerubi, Adoni ndi Imeri,+ ndipo sanathe kufotokoza mzere wa makolo awo ndi kumene anachokera, kuti kaya anali ochokera mu Isiraeli kapena ayi, ndi awa: 62  ana a Delaya, ana a Tobia, ana a Nekoda,+ 642. 63  Ansembe+ anali awa: ana a Habaya, ana a Hakozi+ ana a Barizilai+ amene anatenga mkazi pakati pa ana aakazi a Barizilai+ Mgiliyadi ndipo anayamba kutchedwa ndi dzina lawo. 64  Amenewa ndiwo anayang’ana mayina awo m’kaundula kuti atsimikizire anthu onse za mzere wawo wobadwira koma sanawapeze.+ Zitatero anawaletsa kuti asatumikire monga ansembe chifukwa anali oipitsidwa.+ 65  Pa chifukwa chimenechi, Tirisata*+ anawauza kuti sayenera kudya+ zinthu zopatulika koposa kufikira patakhala wansembe wokhala ndi Urimu+ ndi Tumimu.+ 66  Mpingo wonsewo monga gulu limodzi unali ndi anthu 42,360,+ 67  kupatulapo akapolo awo aamuna+ ndi akapolo awo aakazi amene analipo 7,337.+ Iwo analinso ndi oimba aamuna+ ndi aakazi+ 245. 68  Anali ndi mahatchi 736 ndi nyulu* 245.+ 69  Ngamila+ zinalipo 435. Abulu analipo 6,720.+ 70  Ndiye panali atsogoleri+ ena a nyumba za makolo+ amene anapereka mphatso zothandizira pa ntchito.+ Tirisata+ anapereka ndalama za dalakima* zagolide 1,000, mbale zikuluzikulu 50, ndi mikanjo ya ansembe 530 kumalo osungira chuma.+ 71  Ndiyeno panalinso atsogoleri ena a nyumba za makolo amene anapereka mphatso zothandizira pa ntchitoyo kumalo osungira chuma. Iwo anapereka ndalama za dalakima zagolide 20,000, ndi ndalama za mina* zasiliva 2,200.+ 72  Zimene anthu ena onse anapereka zinakwana ndalama za dalakima zagolide 20,000, ndalama za mina zasiliva 2,000 ndi mikanjo ya ansembe 67. 73  Ndiyeno ansembe,+ Alevi, alonda a pazipata, oimba,+ anthu ena onse pamodzi ndi Anetini+ ndi Isiraeli yense anapita kukakhala m’mizinda yawo.+ Pofika mwezi wa 7+ ana a Isiraeli anali atakhala m’mizinda yawo.+

Mawu a M'munsi

Pa Eza 2:2 akutchedwa “Seraya.”
Pa Eza 2:2 akutchedwa “Reelaya.”
Pa Eza 2:2 akutchedwa “Misipara.”
Pa Eza 2:2 akutchedwa “Rehumu.”
Pa Eza 2:44 akutchedwa “Siyaha.”
Pa Eza 2:50 akutchedwa “Nefusimu.”
Pa Eza 2:52 akutchedwa “Baziluti.”
Pa Eza 2:55 akutchedwa “Peruda.”
Pa Eza 2:57 akutchedwa “Ami.”
Onani mawu a m’munsi pa Eza 2:63.
Onani mawu a m’munsi pa 2Sa 13:29.
Onani mawu a m’munsi pa Eza 2:69.
Onani Zakumapeto 12.