Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Mika 1:1-16

1  M’masiku a Yotamu,+ Ahazi+ ndi Hezekiya,+ mafumu a Yuda,+ Yehova analankhula ndi Mika+ wa ku Moreseti kudzera m’masomphenya. M’masomphenyawo anamuuza zokhudza Samariya+ ndi Yerusalemu+ kuti:  “Tamverani anthu nonsenu. Mvetsera mwatcheru iwe dziko lapansi ndi anthu onse okhala mwa iwe.+ Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa akhale mboni yokutsutsani pa zimene mukuchita.+ Yehova akutsutseni ali m’kachisi wake woyera.+  Tamverani! Yehova akuchoka pamalo ake,+ ndipo atsika ndi kupondaponda m’malo okwezeka a padziko lapansi.+  Mapiri asungunuka kumapazi ake+ ndipo zigwa zigawanika. Zonsezi zisungunuka ngati phula losungunuka ndi moto+ ndipo ziyenda ngati madzi othiridwa pamalo otsetsereka.  “Izi zichitika chifukwa cha kupanduka kwa Yakobo ndiponso chifukwa cha machimo a nyumba ya Isiraeli.+ Kodi wachititsa kupanduka kwa Yakobo ndani? Kodi si anthu a ku Samariya?+ Wachititsa ndani kuti Yuda akhale ndi malo okwezeka?+ Si anthu a ku Yerusalemu kodi?  Samariya ndidzamusandutsa bwinja+ ndi malo oyenera kubzalapo mpesa. Miyala yake ndidzaiponya m’chigwa ndipo maziko ake ndidzawafukula n’kuwasiya pamtunda.+  Zifaniziro zake zonse zogoba zidzaphwanyidwa n’kukhala zidutswazidutswa+ ndipo mphatso zonse zimene ankalandira monga malipiro zidzatenthedwa pamoto.+ Mafano ake onse ndidzawawononga. Samariya anapeza zinthu zonsezi ndi ndalama zimene anapeza pochita uhule. Ndipo tsopano zitengedwa kuti zikakhale malipiro a mahule kwinakwake.”+  Chifukwa cha zimenezi ndidzalira ndi kufuula.+ Ndidzayenda wopanda nsapato komanso wosavala.+ Ndidzalira ngati mimbulu ndi kumva chisoni ngati nthiwatiwa zazikazi.  Zilonda zake n’zosachiritsika+ ndipo zafalikira mpaka kukafika ku Yuda.+ Mliri umenewu wakafika pachipata cha anthu amtundu wanga ku Yerusalemu.+ 10  “Anthu inu musanene zimenezi ku Gati ndipo asakuoneni mukulira.+ “Gubudukani pafumbi+ m’nyumba ya Afira. 11  Iwe mkazi wokhala ku Safiri tuluka m’dziko lako uli maliseche mochititsa manyazi.+ Mkazi wokhala ku Zaanana sanachoke m’dziko lake. Beti-ezeli anali malo anu othawirako, koma tsopano kuzingomveka kulira kokhakokha. 12  Mkazi wokhala ku Maroti anali kuyembekezera zinthu zabwino,+ koma zoipa zochokera kwa Yehova zafika pachipata cha Yerusalemu.+ 13  Iwe mkazi wokhala ku Lakisi,+ mangirira galeta ku gulu la mahatchi.* Mzinda umenewu ndiwo unayambitsa tchimo la mwana wamkazi wa Ziyoni,+ pakuti kupanduka kwa Isiraeli kwapezeka mwa iwe.+ 14  Choncho iwe udzapereka mphatso zotsanzikirana kwa Moreseti-gati.+ Nyumba za Akizibu+ zinali chinthu chokhumudwitsa kwa mafumu a Isiraeli. 15  Iwe mkazi wokhala ku Maresha+ ndidzakubweretsera wolanda zinthu za ena.+ Ulemerero wa Isiraeli udzafika ku Adulamu.+ 16  Meta mpala ndi kuchotsa tsitsi lonse chifukwa cha ana ako aamuna amene unali kuwakonda.+ Meta mpala mpaka ufanane ndi wa chiwombankhanga, chifukwa chakuti ana akowo akusiya ndipo apita kudziko lina.”+

Mawu a M'munsi

Ena amati “mahosi,” kapena “akavalo.”