Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Mateyu 14:1-36

14  Pa nthawiyo Herode,* wolamulira chigawo, anamva za Yesu+  ndipo anauza atumiki ake kuti: “Ameneyu ndi Yohane M’batizi. Anauka kwa akufa, ndipo n’chifukwa chake akuchita ntchito zamphamvu.”+  Pakuti Herode anagwira Yohane, kum’manga ndi kum’tsekera m’ndende chifukwa Herode anakwatira Herodiya, mkazi wa m’bale wake Filipo.+  Anachita zimenezi chifukwa Yohane anali kumuuza kuti: “N’kosaloleka kutenga mkaziyu kuti akhale mkazi wanu.”+  Komabe, ngakhale kuti Herode ankafuna kupha Yohane, anaopa khamu la anthu, chifukwa iwo anali kukhulupirira kuti ndi mneneri.+  Koma tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode+ litafika, mwana wamkazi wa Herodiya anavina pa tsikulo ndipo anasangalatsa Herode kwambiri,  mwakuti analonjeza molumbira kuti adzapatsa mtsikanayo chilichonse chimene angapemphe.+  Tsopano mtsikanayu, mayi wake atachita kum’pangira, anapempha kuti: “Ndipatseni mutu wa Yohane M’batizi m’mbale pompano.”+  Mfumuyo inamva chisoni, koma poganizira lumbiro lake lija ndi anthu amene anali nawo paphwandolo, analamula kuti mutuwo uperekedwe.+ 10  Choncho anatuma munthu kukadula mutu wa Yohane m’ndende. 11  Kenako anabweretsa mutuwo m’mbale ndi kuupereka kwa mtsikanayo, ndipo iye anapita nawo kwa mayi ake.+ 12  Pambuyo pake, ophunzira ake anabwera kudzatenga mtembo wake ndi kukauika m’manda.+ Kenako anapita kukauza Yesu. 13  Yesu atamva zimenezi, anachoka kumeneko pa ngalawa n’kupita kumalo kopanda anthu kuti akakhale payekha.+ Koma khamu la anthu litamva zimenezo, linam’tsatira wapansi kuchokera m’mizinda yawo. 14  Tsopano Yesu atatsika m’ngalawayo anaona khamu lalikulu la anthu, ndipo anawamvera chisoni,+ ndi kuwachiritsira anthu awo odwala.+ 15  Koma chakumadzulo ophunzira ake anabwera kwa iye ndi kunena kuti: “Kuno n’kopanda anthu ndipo nthawi yatha, auzeni anthuwa kuti anyamuke, apite m’midzimo kuti akagule chakudya.”+ 16  Koma Yesu anawayankha kuti: “Palibe chifukwa choti apitire. Inuyo muwapatse chakudya.”+ 17  Iwo anamuuza kuti: “Tilibe chilichonse pano, koma mitanda isanu ya mkate ndi nsomba ziwiri zokha basi.”+ 18  Ndiyeno iye anati: “Bweretsani zimenezo kuno.” 19  Kenako analamula khamu la anthulo kuti likhale pansi pa udzu. Pamenepo anatenga mitanda ya mkate isanu ija ndi nsomba ziwiri zija, n’kuyang’ana kumwamba ndi kupempha dalitso.+ Atatero ananyemanyema mitanda ya mkate ija n’kupatsa ophunzirawo, ndipo iwonso anagawira khamulo.+ 20  Chotero onse anadya n’kukhuta, ndipo anatolera zotsala zodzaza madengu 12.+ 21  Koma amene anadya anali amuna pafupifupi 5,000 osawerengera akazi ndi ana aang’ono.+ 22  Kenako mwamsanga, Yesu analimbikitsa ophunzira ake kuti akwere ngalawa ndi kutsogola kupita kutsidya lina, pamene iye anali kuuza anthuwo kuti azipita kwawo.+ 23  Pambuyo pake, atauza anthuwo kuti azipita, anakwera m’phiri yekhayekha kukapemphera.+ Ngakhale kuti kunali kutada, iye anakhalabe kumeneko yekhayekha. 24  Pa nthawiyi n’kuti ngalawa ija itapita kutali pakati pa madzi, ndipo inali kukankhidwa mwamphamvu ndi mafunde+ chifukwa anali kulimbana ndi mphepo yamphamvu. 25  Koma pa ulonda wachinayi* m’bandakucha, iye anafika kwa ophunzirawo akuyenda pamwamba pa madzi.+ 26  Pamene ophunzirawo anamuona akuyenda panyanjapo, anavutika mumtima, n’kumanena kuti: “Amenewa ndi masomphenya ndithu!”+ Ndipo anafuula mwamantha. 27  Koma nthawi yomweyo Yesu anawauza kuti: “Limbani mtima, ndine.+ Musachite mantha.” 28  Pamenepo Petulo anayankha kuti: “Ambuye, ngati ndinudi, ndiuzeni ndiyende pamadzipa ndibwere kuli inuko.” 29  Iye anamuuza kuti: “Bwera!” Nthawi yomweyo Petulo anatsika m’ngalawamo+ n’kuyenda pamadzi kupita kumene kunali Yesu. 30  Koma ataona mphepo yamkuntho, anachita mantha, ndipo atayamba kumira anafuula kuti: “Ambuye, ndipulumutseni!” 31  Nthawi yomweyo Yesu anatambasula dzanja lake ndi kum’gwira dzanja n’kumuuza kuti: “Wachikhulupiriro chochepa iwe, n’chifukwa chiyani wakayikira?”+ 32  Atakwera m’ngalawa, mphepo yamkuntho ija inaleka. 33  Pamenepo amene anali m’ngalawamo anam’gwadira ndi kunena kuti: “Ndinudi Mwana wa Mulungu.”+ 34  Ndipo anawolokera kumtunda ku Genesarete.+ 35  Anthu a m’dera limeneli atamuzindikira, anatumiza mithenga m’midzi yonse yapafupi, ndipo anthu anam’bweretsera odwala onse.+ 36  Anthu anali kum’pempha kuti angogwira chabe ulusi wopota wa m’mphepete mwa malaya ake akunja,+ ndipo onse amene anaugwira anachiriratu.

Mawu a M'munsi

Ameneyu anali Herode Antipa, mwana wa Herode Wamkulu.
Mu nthawi ya Aroma, Ayuda ankagawa usiku m’magawo anayi. Chigawo choyamba chinali kuyamba 6 koloko madzulo mpaka 9 koloko usiku. Chigawo chachiwiri chinali kuyamba 9 koloko mpaka 12 koloko usiku. Chigawo chachitatu chinali kuyamba 12 koloko usiku mpaka 3 koloko ndipo chigawo chachinayi chinali kuyamba 3 koloko mpaka 6 koloko m’mawa.