Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 89:1-52

Masikili.* Salimo la Etani wa m’banja la Zera.+ 89  Ndidzaimba mpaka kalekale za ntchito za Yehova zosonyeza kukoma mtima kwake kosatha.+ Ndidzalengeza ndi pakamwa panga ku mibadwomibadwo za kukhulupirika kwanu.+   Pakuti ndanena kuti: “Kukoma mtima kwanu kosatha kudzakhazikika mpaka kalekale.+ Ndipo mwakhazikitsa kukhulupirika kwanu kumwamba.”+   Mulungu anati: “Ndachita pangano ndi wosankhidwa wanga.+ Ndalumbira kwa Davide mtumiki wanga,+   ‘Ndidzakhazikitsa mbewu yako mpaka kalekale,+ Ndipo ndidzalimbitsa  mpando wako wachifumu+ ku mibadwomibadwo.’” [Se′lah.]   Inu Yehova, kumwamba kudzatamanda ntchito zanu zodabwitsa.+ Mpingo wa oyera anu udzatamanda kukhulupirika kwanu.   Pakuti ndani kumwamba angayerekezeredwe ndi Yehova?+ Ndani angafanane ndi Yehova pakati pa ana a Mulungu?+   Mulungu ayenera kuopedwa pakati pa gulu lake la oyera.+ Iye ndi wamkulu ndi wochititsa mantha kuposa onse omuzungulira.+   Inu Yehova Mulungu wa makamu,+ Ndani ali ndi mphamvu ngati inu Ya?+ Ndinu wokhulupirika pa chilichonse.+   Nyanja ikadzaza mumailamulira.+ Mafunde ake akamawinduka, inuyo mumawakhalitsa bata.+ 10  Mwaphwanya Rahabi*+ ndi kumuchititsa kukhala ngati munthu amene waphedwa.+ Mwabalalitsa adani anu ndi dzanja lanu lamphamvu.+ 11  Kumwamba ndi kwanu,+ dziko lapansi nalonso ndi lanu.+ Nthaka ya dziko lapansi ndiponso zinthu zimene zili mmenemo+ munazipanga ndinu.+ 12  Munapanga kumpoto ndi kum’mwera.+ Mapiri a Tabori+ ndi Herimoni+ amafuula mokondwera ndi kutamanda dzina lanu.+ 13  Mkono wamphamvu ndi wanu,+ Dzanja lanu ndi lamphamvu,+ Dzanja lanu lamanja ndi lokwezeka.+ 14  Chilungamo ndi chiweruzo ndizo maziko a mpando wanu wachifumu.+ Kukoma mtima kosatha ndi choonadi zili pamaso panu.+ 15  Odala ndi anthu amene amafuula mosangalala.+ Iwo amayendabe m’kuwala kwa nkhope yanu, inu Yehova.+ 16  Iwo amakondwera ndi dzina lanu tsiku lonse.+ Chilungamo chanu chimawakweza,+ 17  Pakuti inu ndinu amene mumachititsa mphamvu zawo kukhala zaulemerero.+ Ndipo mwa kukoma mtima kwanu, nyanga* yathu imakwezedwa.+ 18  Pakuti chishango chathu ndi chochokera kwa Yehova,+ Ndipo mfumu yathu ndi yochokera kwa Woyera wa Isiraeli.+ 19  Pa nthawi imeneyo munalankhula ndi okhulupirika anu mwa masomphenya,+ Ndipo munati: “Ndapereka thandizo kwa wamphamvu.+ Ndakweza wosankhidwa mwapadera pakati pa anthu.+ 20  Ndapeza Davide mtumiki wanga,+ Ndipo ndamudzoza ndi mafuta anga opatulika.+ 21  Dzanja langa lolimba lidzakhala pa iye.+ Mkono wanga udzamulimbitsa.+ 22  Palibe mdani amene adzamupondereza,+ Ndipo palibe mwana aliyense wa anthu oipa amene adzamusautsa.+ 23  Ndinaphwanya adani ake zidutswazidutswa ndi kuwachotsa pamaso pake,+ Ndipo odana naye kwambiri ndinapitirizabe kuwamenya.+ 24  Kukhulupirika kwanga ndi kukoma mtima kwanga kosatha kuli pa iye,+ Ndipo nyanga yake imakwezedwa m’dzina langa.+ 25  Ndinaika ulamuliro wake panyanja,+ Ndipo ndinam’patsa ulamuliro pamitsinje.+ 26  Iye amafuula kwa ine kuti, ‘Inu ndinu Atate wanga,+ Mulungu wanga+ ndi Thanthwe la chipulumutso changa.’+ 27  Inenso ndidzamuika kukhala mwana woyamba kubadwa,+ Ndiponso mfumu yaikulu pa mafumu onse a padziko lapansi.+ 28  Ndidzamusonyeza kukoma mtima kwanga kosatha mpaka kalekale,+ Ndipo pangano limene ndinachita naye silidzaphwanyidwa.+ 29  Ndidzakhazikitsa mbewu yake kwamuyaya,+ Ndipo mpando wake wachifumu udzakhalapo kwa masiku ochuluka ngati masiku a kumwamba.+ 30  Ana ake akadzasiya chilamulo changa,+ Ndi kuleka kutsatira zigamulo zanga,+ 31  Akadzanyoza mfundo zanga, Ndi kusasunga malamulo anga, 32  Ine ndidzawaimba mlandu ndi kuwalanga ndi ndodo,+ Ndipo ndidzawalanga ndi zikoti chifukwa cha zolakwa zawo.+ 33  Koma kukoma mtima kwanga kosatha sindidzakuchotsa pa iye,+ Ndipo sindidzasiya kukhulupirika kwanga.+ 34  Sindidzaphwanya pangano langa,+ Ndipo sindidzasintha mawu otuluka pakamwa panga.+ 35  Ndalumbira kamodzi kokha pa kuyera kwanga,+ Davide sindidzamunamiza.+ 36  Mbewu yake idzakhala mpaka kalekale,+ Ndipo mpando wake wachifumu udzakhala ngati dzuwa pamaso panga.+ 37  Udzakhazikika ngati mwezi mpaka kalekale, Udzakhala ngati mboni yokhulupirika ya m’mlengalengayo.” [Se′lah.] 38  Koma inu mwataya wodzozedwa wanu moti mukupitiriza kunyansidwa naye,+ Ndipo mwamukwiyira.+ 39  Mwakana moipidwa pangano la mtumiki wanu. Mwanyoza chisoti chake chachifumu mwa kuchiponyera pansi.+ 40  Mwagwetsa makola ake onse amiyala.+ Mizinda yake yamipanda yolimba mwaisandutsa mabwinja.+ 41  Onse oyenda njira imeneyo afunkha zinthu zake.+ Iye wakhala chinthu chotonzedwa kwa anthu oyandikana naye.+ 42  Mwakweza dzanja lamanja la adani ake.+ Mwachititsa adani ake onse kusangalala.+ 43  Kuwonjezera apo, mukuonanso lupanga lake ngati mdani,+ Ndipo mwachititsa kuti iye asapambane pa nkhondo.+ 44  Mwachititsa kuti kuwala kwake kuthe,+ Mpando wake wachifumu mwauponyera pansi.+ 45  Mwafupikitsa masiku a unyamata wake. Ndipo mwamukulunga ndi manyazi.+ [Se′lah.] 46  Inu Yehova, kodi mudzadzibisa kufikira liti? Ku nthawi zonse?+ Kodi mkwiyo wanu udzakhalabe ukuyaka ngati moto?+ 47  Kumbukirani utali wa moyo wanga.+ Kodi ana onse a anthu munawalenga pachabe?+ 48  Kodi pali mwamuna wamphamvu aliyense amene sadzaona imfa?+ Kodi angathe kupulumutsa moyo wake m’dzanja la Manda?+ [Se′lah.] 49  Kodi zochita zanu zakale zija zosonyeza kukoma mtima kosatha zili kuti, inu Yehova? Zija zimene munalumbira kwa Davide chifukwa cha kukhulupirika kwanu?+ 50  Inu Yehova, kumbukirani chitonzo chimene chagwera atumiki anu.+ Kumbukirani kuti ndanyamula pachifuwa panga chitonzo cha mitundu yambiri ya anthu.+ 51  Inu Yehova, kumbukirani mmene adani anu alankhulira motonza,+ Mmene atonzera paliponse pamene mapazi a wodzozedwa wanu aponda.+ 52  Adalitsike Yehova mpaka kalekale. Ame! Ame!*+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 32:Kamutu.
Zikuoneka kuti dzina lakuti “Rahabi” likuimira dziko la Iguputo kapena Farao.
Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.
Kapena kuti “Zikhale momwemo! Zikhale momwemo!”