Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 69:1-36

Kwa wotsogolera nyimbo pa Maluwa.*+ Salimo la Davide. 69  Ndipulumutseni, inu Mulungu, pakuti madzi afika m’khosi.+   Ndamila m’matope akuya, mmene mulibe malo oponda.+ Ndalowa m’madzi akuya, Ndipo mtsinje wa madzi othamanga wandikokolola.+   Ndatopa ndi kufuula kwanga,+ Mawu asasa pammero panga. Maso anga achita mdima poyembekezera Mulungu wanga.+   Anthu amene amadana nane popanda chifukwa achuluka kuposa tsitsi la m’mutu mwanga.+ Amene akufuna kunditsitsira kuli chete, chifukwa chodana nane popanda chifukwa, achuluka kwambiri.+ Ngakhale kuti sindine wakuba, anandikakamiza kubweza zinthu zimene zinabedwa.   Inu Mulungu, mwadziwa kupusa kwanga, Ndipo kupalamula kwanga sikunabisike kwa inu.+   Onse amene akuyembekezera inu asachite manyazi chifukwa cha ine,+ Inu Ambuye Wamkulu Koposa, Yehova wa makamu.+ Onse amene akufunafuna inu, asanyazitsidwe chifukwa cha ine,+ Inu Mulungu wa Isiraeli.+   Ine ndanyamula chitonzo chifukwa cha inu,+ Manyazi aphimba nkhope yanga.+   Ndadzipatula pakati pa abale anga,+ Ndipo ndakhala mlendo pakati pa ana aamuna a mayi anga.+   Pakuti kudzipereka kwambiri panyumba yanu kwandidya,+ Ndipo mnyozo wa anthu amene akukutonzani wagwa pa ine.+ 10  Ndipo ndinalira ndi kusala kudya chifukwa cha moyo wanga,+ Koma anthu anali kungonditonza chifukwa cha zimenezo.+ 11  Pamene ndinavala ziguduli, Ndinakhala ngati mwambi kwa iwo.+ 12  Anthu okhala kuchipata anayamba kundidera nkhawa,+ Ndipo anthu amene anali kumwa zakumwa zoledzeretsa anali kundinena mu nyimbo zawo.+ 13  Koma ine ndinali kupemphera kwa inu Yehova,+ Pa nthawi yovomerezedwa, inu Mulungu.+ Ndiyankheni mwa kuchuluka kwa kukoma mtima kwanu kosatha, ndipo sonyezani kuti ndinudi mpulumutsi.+ 14  Ndipulumutseni m’matope kuti ndisamire.+ Ndipulumutseni kwa anthu odana nane+ ndiponso ku madzi akuya.+ 15  Musalole kuti mtsinje wa madzi othamanga undikokolole,+ Kapena kuti madzi akuya andimize, Kapenanso kuti dzenje* lindimeze ndi kutseka pakamwa pake.+ 16  Ndiyankheni inu Yehova, pakuti kukoma mtima kwanu kosatha ndi kwabwino.+ Ndicheukireni chifukwa chifundo chanu ndi chochuluka,+ 17  Ndipo ine mtumiki wanu musandibisire nkhope yanu.+ Ndiyankheni mwamsanga, chifukwa ndasautsika kwambiri.+ 18  Yandikirani moyo wanga ndi kuupulumutsa.+ Ndiwomboleni kwa adani anga.+ 19  Inu mwadziwa chitonzo changa, manyazi anga ndi kunyazitsidwa kwanga.+ Onse odana nane ali pamaso panu.+ 20  Mtima wanga wasweka chifukwa cha chitonzo, ndipo chilonda chake ndi chosachiritsika.+ Ndinali kuyembekezera kuti wina andimvere chifundo, koma panalibe ndi mmodzi yemwe,+ Ndinali kuyembekezera onditonthoza, koma sanapezeke ngakhale mmodzi.+ 21  Koma anandipatsa chomera chakupha kuti ndidye,+ Ndipo anayesa kundimwetsa vinyo wowawasa pamene ndinali ndi ludzu.+ 22  Tebulo lawo likhale msampha,+ Ndipo akodwe ndi chilichonse chimene akusangalala nacho.+ 23  Maso awo achite mdima kuti asaone,+ Ndipo chititsani miyendo* yawo kunjenjemera mosalekeza.+ 24  Atsanulireni matemberero anu,+ Ndipo mkwiyo woyaka moto uwagwere.+ 25  Msasa wawo wokhala ndi mpanda ukhale bwinja,+ Ndipo m’mahema awo musapezeke munthu wokhalamo.+ 26  Pakuti iwo amalondalonda munthu amene inu mwamulanga,+ Ndipo amakamba za ululu wa anthu amene inu mwawalasa. 27  Wonjezerani zolakwa pa zolakwa zawo,+ Ndipo inu musawaone monga olungama.+ 28  Afafanizidwe m’buku la anthu amoyo,+ Ndipo iwo asalembedwe m’bukumo pamodzi ndi anthu olungama.+ 29  Koma ine ndasautsika ndipo ndikumva kupweteka.+ Inu Mulungu, chipulumutso chanu chinditeteze.+ 30  Ndidzatamanda dzina la Mulungu mwa kuimba nyimbo,+ Ndipo ndidzamulemekeza ndi nyimbo zomuyamika.+ 31  Zimenezinso zidzasangalatsa kwambiri Yehova kuposa ng’ombe yamphongo,+ Kuposa ng’ombe yamphongo yaing’ono imene ili ndi nyanga, komanso yogawanika ziboda.+ 32  Anthu ofatsa adzaona zimenezi ndipo adzakondwera.+ Inu amene mukutumikira Mulungu, mtima wanu ukhalenso ndi moyo.+ 33  Pakuti Yehova akumvetsera osauka,+ Ndipo sadzanyoza anthu ake amene ali m’ndende.+ 34  Kumwamba ndi dziko lapansi zimutamande,+ Chimodzimodzinso nyanja ndi chilichonse choyenda mmenemo.+ 35  Pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni,+ Ndipo adzamanga mizinda ya Yuda,+ Iwo adzakhala mmenemo ndi kutenga dzikolo kukhala lawo.+ 36  Ana a atumiki ake adzalandira dzikolo monga cholowa chawo,+ Ndipo anthu okonda dzina lake adzakhala mmenemo.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Sl 45:Kamutu.
Zikuoneka kuti “dzenje” limeneli ndi manda.
Mawu ake enieni, “chiuno.”