Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 68:1-35

Kwa wotsogolera nyimbo. Salimo la Davide. Nyimbo ndi Salimo. 68  Mulungu anyamuke,+ adani ake amwazike,+ Ndipo amene amadana naye kwambiri athawe pamaso pake.+   Monga mmene mphepo imauluzira utsi, inunso muwauluze chimodzimodzi.+ Ngati mmene phula limasungunukira chifukwa cha moto,+ Anthu oipa awonongeke ndi kuchotsedwa pamaso pa Mulungu.+   Koma olungama asangalale,+ Asekerere pamaso pa Mulungu,+ Ndipo akondwere ndi kusangalala.+   Anthu inu, imbirani Mulungu, muimbireni nyimbo zotamanda dzina lake.+ Muimbireni nyimbo Iye amene akudutsa m’chipululu,+ Amene dzina lake ndi Ya,*+ ndipo kondwerani pamaso pake.   Tate wa ana amasiye* ndi woweruzira akazi amasiye milandu,+ Ndi Mulungu amene amakhala m’malo ake oyera.+   Mulungu akuchititsa osungulumwa kukhala m’nyumba.+ Akumasula akaidi ndi kuwathandiza kuti zinthu ziwayendere bwino.+ Koma anthu osamvera adzakhala m’dziko lowonongeka ndi kutentha kwa dzuwa.+   Inu Mulungu, pamene munatsogolera anthu anu,+ Pamene munadutsa  m’chipululu,+ [Se′lah.]   Dziko lapansi linagwedezeka,+ Kumwamba kunagwa mvula chifukwa cha inu Mulungu,+ Phiri ili la Sinai linagwedezeka chifukwa cha inu Mulungu,+ Mulungu wa Isiraeli.+   Inu Mulungu, munayamba kugwetsa mvula yamphamvu,+ Ngakhale pamene anthu anu anali ofooka, inu munawalimbitsa.+ 10  Iwo anakhala mumsasa wanu wa mahema,+ Inu Mulungu, chifukwa chakuti ndinu wabwino munakonzera munthu wosautsika msasa wa mahema.+ 11  Yehova wapereka lamulo,+ Ndipo akazi amene akulengeza uthenga wabwino ndi khamu lalikulu.+ 12  Mafumu enieniwo okhala ndi magulu a asilikali amathawa, ndithu amathawadi.+ Mkazi wongokhala pakhomo, nayenso amagwira nawo ntchito yofunkha.+ 13  Ngakhale anthu inu mutagona pakati pa milu ya phulusa mumsasawo, Mudzaona mapiko a njiwa okutidwa ndi siliva, Ndipo nthenga za kumapeto a mapiko ake zidzakhala zagolide wobiriwira monkera ku chikasu.+ 14  Pamene Wamphamvuyonse anamwaza mafumu a m’dzikomo,+ Mu Zalimoni+ munayamba kugwa chipale chofewa. 15  Dera lamapiri la ku Basana+ ndilo phiri la Mulungu.+ Dera lamapiri la ku Basana ndilo phiri la nsonga zitalizitali.+ 16  N’chifukwa chiyani inu mapiri a nsonga zitalizitali mumayang’ana mwanjiru Phiri limene Mulungu wafuna kukhalamo?+ Yehova adzakhala m’phiri limenelo mpaka muyaya.+ 17  Magaleta ankhondo a Mulungu ali m’magulu a masauzande makumimakumi, ali m’magulu a masauzande osawerengeka.+ Yehova walowa m’malo oyera kuchokera kuphiri la Sinai.+ 18  Mwakwera pamalo apamwamba,+ Mwatenga anthu ogwidwa,+ Mwatenga mphatso za amuna,+ Ndithu inu Yehova* Mulungu, mwatenga ngakhale anthu osamvera,+ kuti inu mukhale pakati pawo.+ 19  Adalitsike Yehova, amene amanyamula katundu wathu tsiku ndi tsiku,+ Mulungu woona wa chipulumutso chathu.+ [Se′lah.] 20  Mulungu woona ndi Mulungu amene amatipulumutsa.+ Ndipo njira zopulumukira ku imfa ndi za Yehova,+ Ambuye Wamkulu Koposa.+ 21  Ndithudi, Mulungu adzaphwanya mitu ya adani ake kukhala zibenthuzibenthu,+ Adzaphwanya liwombo latsitsi la aliyense woyenda m’njira yochimwa.+ 22  Yehova wanena kuti: “Ndidzawabweza kuchokera ku Basana,+ Ndidzawatulutsa m’nyanja yakuya,+ 23  Kuti musambitse mapazi anu m’magazi,+ Kuti malilime a agalu anu anyambite magazi a adani anu.”+ 24  Iwo aona magulu anu a anthu opambana akuyendera pamodzi, inu Mulungu,+ Magulu a anthu oyendera pamodzi a Mulungu wanga, Mfumu yanga, akukalowa kumalo oyera.+ 25  Oimba nyimbo anali patsogolo, oimba zoimbira za zingwe anali pambuyo pawo,+ Pakati panali atsikana akuimba maseche.+ 26  Pamisonkhano tamandani Mulungu,+ Tamandani Yehova, inu nonse amene moyo wanu ukuchokera mu Kasupe wa Isiraeli.+ 27  Pali fuko laling’ono la Benjamini limene likugonjetsa anthu,+ Pali akalonga a Yuda pamodzi ndi makamu awo amene akufuula, Palinso akalonga a Zebuloni ndi akalonga a Nafitali.+ 28  Mulungu wanu walamula mphamvu zanu kuti zionekere.+ Inu Mulungu, sonyezani mphamvu monga mmene mwachitira kwa ife.+ 29  Chifukwa cha kachisi wanu yemwe ali ku Yerusalemu,+ Mafumu adzabweretsa mphatso kwa inu.+ 30  Dzudzulani nyama yakutchire yokhala m’mabango,+ gulu la ng’ombe zamphongo,+ Pamodzi ndi mitundu ya anthu imene ili ngati ana a ng’ombe amphongo, aliyense amene akupondaponda ndalama zasiliva.+ Iye wabalalitsa mitundu ya anthu yokonda ndewu.+ 31  Zinthu zopangidwa ndi mkuwa wosakaniza ndi zitsulo zina* zidzabwera kuchokera ku Iguputo,+ Mwamsanga Kusi adzatambasula dzanja lake ndi kupereka mphatso kwa Mulungu.+ 32  Inu maufumu a dziko lapansi, imbirani Mulungu,+ Imbani nyimbo zotamanda Yehova [Se′lah.] 33  Imbirani Iye wokwera kumwamba kwa kumwamba kwakale.+ Tamverani! Iye akulankhula ndi mawu amphamvu.+ 34  Vomerezani kuti Mulungu ndi wamphamvu zochuluka.+ Iye akulamulira Isiraeli ndipo mphamvu zake zili m’mitambo.+ 35  Mulungu akamatuluka m’malo ake opatulika aulemerero, amachititsa mantha.+ Iye ndi Mulungu wa Isiraeli, wopereka mphamvu ndi nyonga kwa anthu.+ Mulungu adalitsike.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Eks 15:2.
Mawu ake enieni, “ana aamuna opanda bambo.”
Mawu ake enieni, “Ya.” Onani mawu a m’munsi pa Eks 15:2.
Tanthauzo la mawu achiheberi amene tawamasulira kuti “zinthu zopangidwa ndi mkuwa wosakaniza ndi zitsulo zina” silidziwika. Ena amati tanthauzo lake ndi “akazembe.”