Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 35:1-28

Salimo la Davide. 35  Weruzani mlandu wanga inu Yehova, motsutsana ndi adani anga.+ Menyani nkhondo ndi kugonjetsa amene akumenyana ndi ine.+   Tengani chishango chaching’ono ndi chishango chachikulu,+ Ndipo bwerani kuti mundithandize.+   Tengani mkondo ndi nkhwangwa ya pankhondo kuti mukumane ndi anthu amene akundilondalonda.+ Uzani moyo wanga kuti: “Ine ndine chipulumutso chako.”+   Amene akufunafuna moyo wanga achite manyazi ndi kunyozeka.+ Amene akundikonzera chiwembu muwabweze ndipo athedwe nzeru.+   Akhale ngati mankhusu ouluzika ndi mphepo,+ Mngelo wa Yehova awapitikitse.+   Njira yawo ikhale ya mdima ndi yoterera,+ Ndipo mngelo wa Yehova aziwathamangitsa.   Iwo andikumbira mbuna popanda chifukwa ndi kuikapo ukonde,+ Akumba mbunazo kuti ndigweremo ngakhale kuti sindinalakwe.+   Awonongeke pamene iwo sakuyembekezera,+ Akodwe mu ukonde umene atchera okha.+ Agweremo ndi kuwonongeka.+   Koma moyo wanga ukondwere mwa Yehova.+ Usangalale chifukwa cha chipulumutso chake.+ 10  Ndinene ndi mtima wanga wonse kuti:+ “Inu Yehova, ndani angafanane ndi inu,+ Amene mumalanditsa wosautsika m’manja mwa munthu wamphamvu kuposa iyeyo,+ Amene mumalanditsa wozunzika ndi wosauka m’manja mwa munthu amene akumulanda zinthu zake?”+ 11  Mboni zachiwawa zimaimirira.+ Zimandifunsa zinthu zimene sindikudziwa.+ 12  Adani anga amandibwezera zoipa m’malo mwa zabwino,+ Ndipo ndimakhala wachisoni ngati wofedwa.+ 13  Iwo akadwala ndinali kuvala chiguduli,+ Ndinali kusautsa moyo wanga mwa kusala kudya.+ Ndipo mapemphero anga anali kubwerera kwa ine osayankhidwa.+ 14  Chifukwa cha mnzanga ndiponso m’bale wanga,+ Ndinamva chisoni kwambiri ngati munthu wolira maliro a mayi ake.+ Ndinawerama chifukwa cha chisoni. 15  Atandiona ndikuyenda motsimphina anasangalala ndipo anasonkhana pamodzi.+ Anasonkhana pamodzi kuti alimbane nane.+ Anandimenya pamene sindinali kuyembekezera.+ Anandikhadzulakhadzula ndipo sanakhale chete.+ 16  Anthu ampatuko amene anali kunditonza kuti apeze kachakudya,+ Anandikukutira mano.+ 17  Inu Yehova, kodi mudzayang’anira zimenezi kufikira liti?+ Ndipulumutseni kwa anthu ofuna kundiwononga,+ Pulumutsani moyo wanga+ ku mikango yamphamvu. 18  Ndidzakutamandani mu mpingo waukulu.+ Ndidzakutamandani pakati pa anthu ambiri.+ 19  Musalole kuti anthu amene amadana ndi ine popanda chifukwa akondwere ndi kusautsika kwanga.+ Ndipo musalole kuti anthu amene amandida popanda chifukwa anditsinzinire diso.+ 20  Iwo salankhula mawu amtendere,+ Koma amakonzera chiwembu anthu ofatsa a padziko lapansi, Kuti awachitire zachinyengo.+ 21  Amatsegula kwambiri pakamwa pawo kuti atsutsane nane.+ Iwo amati: “Eya! Eya! Tadzionera tokha.”+ 22  Inu Yehova, mwaona zimenezi+ ndipo musakhale chete.+ Musakhale patali ndi ine, inu Yehova.+ 23  Nyamukani ndi kukhala maso kuti mundichitire chilungamo,+ Chitani zimenezi inu Mulungu wanga Yehova, kuti muweruze mlandu wanga.+ 24  Inu Yehova Mulungu wanga, mundiweruze mogwirizana ndi chilungamo chanu,+ Musalole kuti adani anga akondwere ndi kusautsika kwanga.+ 25  Musalole kuti mumtima mwawo anene kuti: “Eya! Izi ndi zimene timafuna.”+ Ndipo asanene kuti: “Tamumeza.”+ 26  Onse amene akukondwera ndi tsoka langa,+ Achite manyazi ndi kuthedwa nzeru.+ Onse odzikweza pamaso panga achite manyazi+ ndi kutsitsidwa.+ 27  Onse amene amakonda chilungamo changa afuule mosangalala ndi kukondwera.+ Nthawi zonse azinena kuti:+ “Alemekezeke Yehova, amene amasangalala mtumiki wake akakhala pa mtendere.”+ 28  Lilime langa linene chapansipansi za chilungamo chanu,+ Ndipo likutamandeni tsiku lonse.+

Mawu a M'munsi