Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 18:1-50

Kwa wotsogolera nyimbo. Salimo la mtumiki wa Yehova, Davide, amene anauza Yehova mawu a m’nyimbo iyi pa tsiku limene Yehova anamulanditsa m’manja mwa adani ake onse komanso m’manja mwa Sauli.+ Iye anati: 18  Ndidzakukondani inu Yehova, mphamvu yanga.+   Yehova ndiye thanthwe langa, malo anga achitetezo ndiponso Wopereka chipulumutso kwa ine.+ Mulungu wanga ndiye thanthwe langa. Ine ndidzathawira kwa iye.+ Iye ndiye chishango changa, nyanga* yanga ya chipulumutso ndiponso ndiye malo anga okwezeka achitetezo.+   Ndidzaitanira pa Yehova, Iye woyenera kutamandidwa,+ Ndipo adzandipulumutsa kwa adani anga.+   Zingwe za imfa zinandikulunga,+ Chikhamu cha anthu opanda pake chinali kundiopseza.+   Zingwe za Manda zinandizungulira.+ Ndinayang’anizana ndi misampha ya imfa.+   Pa nthawi ya zowawa zanga ndinaitana Yehova, Ndinafuulira Mulungu wanga kuti andithandize.+ Iye anamva mawu anga ali m’kachisi wake.+ Pamenepo makutu ake anamva kulira kwanga kopempha thandizo.+   Dziko lapansi linayamba kugwedezekera uku ndi uku ndiponso kutekeseka.+ Maziko a mapiri anagwedezeka,+ Anagwedezekera uku ndi uku chifukwa Mulungu anakwiya.+   Utsi unatuluka m’mphuno mwake, ndipo moto wotuluka m’kamwa mwake unanyeketsa.+ Makala onyeka anatuluka mwa iye.   Iye anaweramitsa kumwamba n’kutsika.+ Mdima wandiweyani unali kunsi kwa mapazi ake. 10  Iye anafika atakwera pakerubi wouluka.+ Mulungu anali kuuluka mwaliwiro pamapiko a cholengedwa chauzimu.*+ 11  Kenako anapanga mdima kukhala malo ake obisalamo,+ Panali madzi akuda ndi mtambo wakuda, Zimene zinamuzungulira ngati msasa wake.+ 12  M’kuwala kochokera pamaso pake munatuluka mitambo yake,+ Munatulukanso matalala ndi makala onyeka a moto.+ 13  Ali kumwamba, Yehova anayamba kugunda ngati mabingu,+ Wam’mwambamwamba anayamba kutulutsa mawu ake,+ Anatulutsanso matalala ndi makala onyeka a moto. 14  Anayamba kuponya mivi kuti awabalalitse.+ Anaponya mphezi kuti awasokoneze.+ 15  Ndipo ngalande za pansi pa madzi zinaonekera,+ Maziko a dziko lapansi anakhala poonekera.+ Zinatero chifukwa cha kudzudzula kwanu, inu Yehova, chifukwa cha mphamvu ya mpweya wa m’mphuno mwanu.+ 16  Anatambasula dzanja lake kuchokera kumwamba ndi kunditenga,+ Anandivuula m’madzi akuya.+ 17  Anandilanditsa kwa mdani wanga wamphamvu,+ Anandilanditsa kwa odana nane chifukwa anali amphamvu kuposa ine.+ 18  Adaniwo anandifikira m’tsiku la tsoka langa,+ Koma Yehova anandichirikiza.+ 19  Ananditenga ndi kundiika pamalo otakasuka.+ Anandipulumutsa chifukwa anakondwera nane.+ 20  Yehova amandipatsa mphoto mogwirizana ndi chilungamo changa.+ Amandibwezera mogwirizana ndi kuyera kwa manja anga.+ 21  Pakuti ndasunga njira za Yehova,+ Sindinachoke kwa Mulungu wanga. Ndikanatero, ndikanachita chinthu choipa.+ 22  Zigamulo zake zonse zili pamaso panga,+ Ndipo malamulo ake sindidzawataya.+ 23  Ndidzakhalabe wopanda cholakwa pamaso pake,+ Ndipo ndidzayesetsa kupewa kuchita cholakwa.+ 24  Yehova andibwezere mogwirizana ndi chilungamo changa,+ Andibwezere mogwirizana ndi kuyera kwa manja anga pamaso pake.+ 25  Munthu wokhulupirika, mudzamuchitira mokhulupirika.+ Munthu wamphamvu  wopanda cholakwa,  mudzamuchitira mwachilungamo.+ 26  Kwa munthu wokhalabe woyera, mudzadzisonyeza kuti ndinu woyera,+ Kwa munthu wopotoka maganizo mudzadzisonyeza kuti ndinu wochenjera,+ 27  Chifukwa anthu osautsika mudzawapulumutsa,+ Koma anthu odzikweza mudzawatsitsa.+ 28  Pakuti inu Yehova mudzandiyatsira nyale yanga,+ Mulungu wanga adzandiunikira mu mdima.+ 29  Pakuti ndi thandizo lanu, ndingathamangitse gulu la achifwamba.+ Ndi thandizo la Mulungu wanga ndingakwere khoma.+ 30  Njira ya Mulungu woona ndi yangwiro.+ Mawu a Yehova ndi oyengeka bwino.+ Iye ndi chishango kwa onse othawira kwa iye.+ 31  Kodi pali Mulungu winanso woposa Yehova?+ Kodi pali thanthwe linanso loposa Mulungu wathu?+ 32  Mulungu woona Ndiye amandilimbitsa,*+ Ndipo adzasalaza njira yanga.+ 33  Iye adzachititsa mapazi anga kukhala aliwiro ngati a mbawala zazikazi,+ Ndipo adzandiimiritsabe pamalo okwezeka kwa ine.+ 34  Iye akuphunzitsa manja anga kumenya nkhondo,+ Ndipo manja anga akukunga uta wamkuwa.+ 35  Inu mudzandipatsa chishango chanu cha chipulumutso,+ Dzanja lanu lamanja lidzandichirikiza,+ Ndipo kudzichepetsa kwanu n’kumene kudzandikweza.+ 36  Mudzakulitsa malo opondapo mapazi anga,+ Ndipo mapazi anga sadzagwedezeka.+ 37  Ndidzathamangitsa adani anga ndi kuwapeza, Ndipo sindidzabwerera kufikira nditawawononga onse.+ 38  Ndidzawaphwanya zibenthuzibenthu kuti asadzukenso.+ Ndidzawapondaponda ndi mapazi anga.+ 39  Inu mudzandiveka mphamvu kuti ndithe kumenya nkhondo. Mudzakomola ondiukira.+ 40  Koma mudzachititsa adani anga kugonja* pamaso panga,+ Anthu odana nane kwambiri, ndidzawakhalitsa chete.+ 41  Adzafuula kupempha thandizo, koma sipadzapezeka wowapulumutsa,+ Adzafuulira Yehova, koma sadzawayankha.+ 42  Ndidzawapera kukhala ngati fumbi louluzika ndi mphepo.+ Ndidzawakhuthula ngati matope a mumsewu.+ 43  Inu mudzandipulumutsa kwa anthu a mtundu wanga onditola zifukwa.+ Mudzandiika kukhala mtsogoleri wa mitundu yonse.+ Anthu amene sindikuwadziwa adzanditumikira.+ 44  Anthu akangomva mphekesera chabe zokhudza ine, adzandimvera.+ Alendo adzabwera kwa ine akunthunthumira.+ 45  Alendo adzatha mphamvu, Ndipo adzatuluka m’malo awo achitetezo akunjenjemera.+ 46  Yehova ndi wamoyo.+ Lidalitsike Thanthwe langa.+ Mulungu wa chipulumutso changa akhale wokwezeka.+ 47  Mulungu woona ndiye Wobwezera adani anga.+ Iye amagonjetsa mitundu ya anthu ndi kuiika kunsi kwa mapazi anga.+ 48  Iye amandipulumutsa kwa adani anga olusa.+ Ndipo mudzandikweza pamwamba pa anthu amene amandiukira.+ Mudzandilanditsa kwa munthu wachiwawa.+ 49  N’chifukwa chake ndidzakutamandani, inu Yehova pakati pa mitundu.+ Ndipo ndidzaimba nyimbo zotamanda dzina lanu.+ 50  Iye akuchita ntchito zazikulu za chipulumutso kwa mfumu yake,+ Ndipo akusonyeza kukoma mtima kosatha kwa wodzozedwa wake,+ kwa Davide ndi mbewu yake mpaka kalekale.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.
Kapena kuti “mapiko a mphepo.”
Mawu ake enieni, “amamangirira zolimba mphamvu m’chiuno mwanga.”
Kapena kuti “Mudzandipatsa kumbuyo kwa khosi la adani anga.”