Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 109:1-31

Kwa wotsogolera nyimbo. Nyimbo ndi Salimo la Davide. 109  Inu Mulungu amene ndimakutamandani,+ musakhale chete.+   Munthu woipa ndiponso munthu wachinyengo andinenera zoipa ndi pakamwa pawo.+ Iwo anena za ine ndi lilime lonama.+   Andizungulira ndi mawu achidani,+ Ndipo akulimbana nane popanda chifukwa.+   Ndikawasonyeza chikondi amanditsutsa,+ Koma ine ndimapemphera.+   Ndikawachitira zabwino amandibwezera zoipa,+ Ndikawasonyeza chikondi amandibwezera chidani.+   Muikireni woweruza woipa, Ndipo kudzanja lake lamanja kuime wotsutsana naye.+   Pamene akuweruzidwa amuweruze kuti ndi woipa. Ndipo pemphero lake likhale tchimo.+   Masiku a moyo wake akhale ochepa.+ Udindo wake monga woyang’anira utengedwe ndi munthu wina.+   Ana ake akhale amasiye,*+ Ndipo mkazi wakenso akhale wamasiye.+ 10  Ana ake azingoyendayenda ndithu,+ Ndipo azipemphapempha. Azichoka m’mabwinja mmene akukhala, n’kupita kukafunafuna chakudya.+ 11  Wopereka ngongole yakatapira* atchere msampha pa zonse zimene ali nazo,+ Ndipo anthu achilendo+ afunkhe zinthu zimene wakhetsera thukuta.+ 12  Pasapezeke womusonyeza kukoma mtima kosatha,+ Ndipo pasapezeke wokomera mtima ana ake amasiyewo. 13  Mbadwa zake ziphedwe ndi kuchotsedwa m’dziko.+ Dzina lawo lifafanizidwe mu m’badwo wotsatira.+ 14  Yehova akumbukire cholakwa cha makolo ake,+ Ndipo tchimo la mayi ake+ lisafafanizidwe.+ 15  Tchimo ndi cholakwacho zikhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,+ Ndipo achotse dzina lawo padziko lapansi kuti lisakumbukiridwenso,+ 16  Chifukwa chakuti sanakumbukire kusonyeza kukoma mtima kosatha,+ M’malomwake anapitiriza kuthamangitsa wosautsika ndi wosauka,+ Komanso munthu wa mtima wachisoni kuti amuphe.+ 17  Iye anakonda kutemberera ena,+ mwakuti matemberero anabwera kwa iye.+ Koma kudalitsa ena sikunali kumusangalatsa,+ Moti madalitso anali patali ndi iye,+ 18  Iye anali kuvala matemberero ngati chovala.+ Matembererowo analowa mwa iye ngati madzi,+ Ndiponso analowa m’mafupa ake ngati mafuta. 19  Kwa iye matembererowo akhale ngati chovala chimene amadziphimba nacho,+ Komanso ngati lamba amene amamanga m’chiuno mwake nthawi zonse.+ 20  Amenewa ndi malipiro a Yehova kwa aliyense amene amalimbana nane,+ Ndi kwa amene amakamba zondichitira zinthu zoipa.+ 21  Koma inu ndinu Yehova Ambuye Wamkulu Koposa.+ Ndikomereni mtima chifukwa cha dzina lanu.+ Ndilanditseni,+ popeza kukoma mtima kwanu kosatha ndi kwakukulu. 22  Ine ndasautsika ndipo ndasauka,+ Mtima wanga walasika mkati mwanga.+ 23  Ine ndiyenera kuchoka mofanana ndi chithunzithunzi chimene chimazimiririka dzuwa likalowa.+ Ndakutumulidwa ngati dzombe. 24  Mawondo anga akugwedezeka chifukwa chosala kudya,+ Ndawonda ndipo ndilibe mafuta alionse odzola.+ 25  Kwa iwo ndakhala chinthu choyenera kutonzedwa.+ Akandiona amapukusa mitu yawo.+ 26  Ndithandizeni, inu Yehova Mulungu wanga.+ Ndipulumutseni malinga ndi kukoma mtima kwanu kosatha.+ 27  Iwo adziwe kuti ili ndi dzanja lanu.+ Adziwe kuti inu Yehova mwachita zimenezi.+ 28  Alekeni anditemberere,+ Koma inu mundipatse madalitso.+ Iwo aimirira kuti andiukire koma inu muwachititse manyazi,+ Ndipo ine mtumiki wanu ndisangalale.+ 29  Amene akulimbana ndi ine avale manyazi,+ Ndipo adziphimbe ndi manyaziwo ngati akudziphimba ndi malaya akunja odula manja.+ 30  Ndidzatamanda kwambiri Yehova ndi pakamwa panga,+ Ndipo ndidzamutamanda pakati pa anthu ambiri.+ 31  Pakuti adzaima kudzanja lamanja la munthu wosauka,+ Kuti am’pulumutse kwa omuweruza mopanda chilungamo.

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “ana aamuna opanda bambo.”
Onani mawu a m’munsi pa Eks 22:25.