Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Salimo 107:1-43

(Masalimo 107 – 150) 107  Yamikani Yehova anthu inu, pakuti iye ndi wabwino.Kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.+   Anthu owomboledwa a Yehova anene zimenezi,Anthu amene iye wawawombola m’manja mwa mdani,   Anthu amene anawasonkhanitsa pamodzi kuchokera m’mayiko osiyanasiyana,+Kuchokera kotulukira dzuwa kukafika kolowera dzuwa,+Kuchokera kumpoto kukafika kum’mwera.+   Iwo anayendayenda m’chipululu mopanda kanthu.Sanapeze njira iliyonse yopita kumzinda woti azikhalamo.+   Anali ndi njala komanso ludzu.Anafooka kwambiri, kutsala pang’ono kufa.   Iwo anapitiriza kufuulira Yehova m’masautso awo,+Ndipo anawalanditsa ku mavuto awo.+   Anawayendetsa m’njira yabwino,Kuti akafike kumzinda woti azikhalamo.   Anthu ayamike Yehova chifukwa cha kukoma mtima kwake kosatha,Ndiponso chifukwa cha ntchito zake zodabwitsa zimene wachitira ana a anthu.+   Pakuti iye wapereka madzi kwa anthu aludzu.+Ndipo anthu anjala wawadyetsa zinthu zabwino.+ 10  Ena anali kukhala mu mdima, mu mdima wandiweyani,+Anali akaidi osautsika ndi omangidwa maunyolo, 11  Chifukwa anachita zinthu mopandukira+ mawu a Mulungu,+Ndipo ananyoza malangizo a Wam’mwambamwamba. 12  Choncho mwa kuwadzetsera mavuto, Mulungu anagonjetsa mitima yawo.Iwo anapunthwa ndipo panalibe wowathandiza. 13  Iwo anayamba kuitana Yehova kuti awathandize m’masautso awo,Ndipo iye anawapulumutsa ku mavuto awo monga mwa nthawi zonse. 14  Iye anawatulutsa mu mdima, mu mdima wandiweyani,+Ndi kudula zingwe zimene anamangidwa nazo.+ 15  Anthu ayamike Yehova chifukwa cha kukoma mtima kwake kosatha,+Ndiponso chifukwa cha ntchito zake zodabwitsa zimene wachitira ana a anthu.+ 16  Pakuti iye wathyola zitseko zamkuwa,+Ndipo wadula mipiringidzo yachitsulo.+ 17  Anthu amene anali opusa chifukwa cha njira yawo yophwanya malamulo,+Komanso chifukwa cha zolakwa zawo, pamapeto pake anadzibweretsera masautso. 18  Moyo wawo unaipidwa ndi chakudya cha mtundu uliwonse,+Ndipo anafika pazipata za imfa.+ 19  Iwo anayamba kuitana Yehova kuti awathandize m’masautso awo.+Ndipo iye anawapulumutsa ku mavuto awo monga mwa nthawi zonse.+ 20  Iye ananena mawu ndipo anawachiritsa,Moti anawapulumutsa kudzenje la manda.+ 21  Anthu ayamike Yehova chifukwa cha kukoma mtima kwake kosatha,+Ndiponso chifukwa cha ntchito zake zodabwitsa zimene wachitira ana a anthu.+ 22  Iwo apereke nsembe zoyamikira,Ndi kulengeza za ntchito zake ndi mfuu yachisangalalo.+ 23  Anthu amene amayenda m’zombo panyanja,Amene amachita malonda pamadzi ambiri, 24  Amenewa ndi amene aona ntchito za Yehova,+Ndiponso ntchito zake zodabwitsa m’madzi akuya.+ 25  Aona mmene amautsira mphepo yamkuntho mwa kungonena mawu,+Moti nyanjayo imachita mafunde.+ 26  Iwo amapita pamwamba,Kenako amatsika pansi.Chifukwa cha masoka, mitima yawo imasungunuka. 27  Amadzandira ndipo amayenda peyupeyu ngati munthu woledzera,+Ndipo ngakhale nzeru zawo zonse zimasokonezeka.+ 28  Iwo amayamba kufuulira Yehova m’masautso awo,+Ndipo iye amawatulutsa m’mavuto awo.+ 29  Iye amachititsa mphepo yamkuntho kukhala bata,+Moti mafunde a panyanja amadekha. 30  Iwo amasangalala chifukwa mafundewo atha,Ndipo Mulungu amawatsogolera kudoko limene iwo akufuna.+ 31  Anthu ayamike Yehova chifukwa cha kukoma mtima kwake kosatha,+Ndiponso chifukwa cha ntchito zake zodabwitsa zimene wachitira ana a anthu.+ 32  Amukweze mumpingo wa anthu,+Ndipo amutamande m’bwalo la anthu achikulire.+ 33  Amasandutsa mitsinje kukhala chipululu,Ndiponso akasupe a madzi kukhala malo opanda madzi. 34  Nthaka yobala zipatso amaisandutsa dziko lamchere,Chifukwa cha kuipa kwa anthu okhala mmenemo. 35  Amasandutsa chipululu kukhala dambo la madzi,+Ndipo dziko lopanda madzi amalisintha kukhala dera la akasupe amadzi. 36  Kumeneko amakhazikako anthu anjala,+Kuti amange mzinda woti azikhalamo.+ 37  Anthuwo amafesa mbewu ndi kulima minda ya mpesa,+Kuti akhale ndi zokolola. 38  Mulungu amawadalitsa moti amachuluka kwambiri,Ndipo salola kuti ng’ombe zawo zikhale zochepa. 39  Koma iwo amakhalanso ochepa ndipo amawerama,Chifukwa cha kuponderezedwa, masoka ndi chisoni. 40  Mulungu akutsanulira mnyozo pa anthu olemekezeka,Moti iye akuwachititsa kuyendayenda m’chipululu, mmene mulibe njira.+ 41  Koma akuteteza munthu wosauka ku nsautso,Ndipo akumuchulukitsa kukhala mabanja ambiri ngati gulu la nkhosa.+ 42  Olungama amaona ndi kukondwera.+Koma anthu onse osalungama amatseka pakamwa.+ 43  Wanzeru ndani? Iye aona zimenezi,Ndi kuchita chidwi ndi ntchito za Yehova zosonyeza kukoma mtima kwake kosatha.+

Mawu a M'munsi