Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 106:1-48

106  Tamandani Ya, anthu inu!+ Yamikani Yehova, chifukwa iye ndi wabwino.+ Pakuti kukoma mtima kwake kosatha kudzakhalapobe mpaka kalekale.+   Ndani anganene zinthu zamphamvu zimene Yehova wachita,+ Kapena ndani angamutamande mokwanira?+   Odala ndi anthu amene amatsata chilungamo,+ Ndi kuchita zolungama nthawi zonse.+   Ndikumbukireni inu Yehova, ndipo ndisonyezeni kukoma mtima kumene mumasonyeza anthu anu.+ Ndisamalireni ndi kundipulumutsa,+   Kuti ndione ubwino umene mumapereka kwa osankhidwa anu,+ Kuti ndikondwere pamene mtundu wanu ukukondwera,+ Ndiponso kuti ndinyadire pamodzi ndi cholowa chanu.+   Tachimwa mofanana ndi makolo athu.+ Tachita zinthu zosayenera, tachita zinthu zoipa.+   Makolo athu ku Iguputo, Sanasonyeze kuzindikira kulikonse ntchito zanu zodabwitsa.+ Sanakumbukire kuchuluka kwa kukoma mtima kwanu kosatha,+ Koma anapanduka panyanja, pafupi ndi Nyanja Yofiira.+   Koma Mulungu anawapulumutsa chifukwa cha dzina lake,+ Kuti mphamvu zake zidziwike.+   Choncho anadzudzula Nyanja Yofiira, ndipo pang’onopang’ono nyanjayo inauma.+ Pamenepo anawayendetsa kudutsa pakati pa madzi akuya ngati akuwayendetsa m’chipululu.+ 10  Chotero anawapulumutsa m’manja mwa wodana nawo,+ Ndipo anawawombola m’manja mwa mdani.+ 11  Ndiyeno madzi anamiza adani awo,+ Moti panalibe ngakhale mmodzi amene anapulumuka.+ 12  Pamenepo anakhulupirira mawu ake,+ Ndipo anayamba kumuimbira nyimbo zomutamanda.+ 13  Koma mofulumira anaiwala ntchito zake,+ Iwo sanayembekezere malangizo ake.+ 14  Anasonyeza chikhumbo chawo chadyera m’chipululu,+ Ndipo anayesa Mulungu m’chipululumo.+ 15  Mulungu anawapatsa zimene anali kupempha,+ Ndipo anawagwetsera matenda a kaliwondewonde pakati pawo.+ 16  Iwo anayamba kuchitira Mose kaduka mumsasa,+ Ndiponso Aroni, woyera wa Yehova.+ 17  Pamenepo dziko lapansi linatseguka ndipo linameza Datani,+ Ndi kufotsera msonkhano wa Abiramu.+ 18  Moto unayaka pakati pa msonkhano wawo.+ Malawi amoto ananyeketsa anthu oipawo.+ 19  Iwo anapanganso mwana wa ng’ombe ku Horebe,+ Ndipo anaweramira chifaniziro chopangidwa ndi chitsulo chosungunula.+ 20  Choncho anasinthanitsa ulemerero wanga+ Ndi chifaniziro cha ng’ombe yamphongo yodya udzu.+ 21  Iwo anaiwala Mulungu, Mpulumutsi wawo,+ Amene anachita zinthu zazikulu ku Iguputo,+ 22  Amene anachita zodabwitsa m’dziko la Hamu,+ Amene anachita zochititsa mantha pa Nyanja Yofiira.+ 23  Iye anangotsala pang’ono kulamula kuti awawononge,+ Koma Mose wosankhidwa wake, Anaima pamalo ogumuka pamaso pa Mulungu,+ Ndi kubweza mkwiyo wake kuti usawawononge.+ 24  Iwo anayamba kunyansidwa ndi dziko losiririka,+ Ndipo analibe chikhulupiriro m’mawu ake.+ 25  Anapitiriza kung’ung’udza m’mahema awo,+ Moti sanamvere mawu a Yehova.+ 26  Choncho Mulungu anawalumbirira atakweza dzanja lake,+ Kuti adzawapha m’chipululu,+ 27  Ndiponso kuti adzachititsa ana awo kuphedwa ndi mitundu ina,+ Ndi kuti adzawamwaza m’mayiko osiyanasiyana.+ 28  Iwo anayamba kulambira Baala wa ku Peori,+ Ndi kudya nsembe zoperekedwa ku zinthu zakufa.+ 29  Pamene anali kukhumudwitsa Mulungu chifukwa cha zochita zawo,+ Pakati pawo panagwa mliri.+ 30  Pinihasi ataimirira ndi kuchitapo kanthu,+ Mliriwo unatha. 31  Ndipo Pinihasi anaonedwa kukhala wolungama Ku mibadwomibadwo mpaka kalekale.+ 32  Kuwonjezera pamenepo, iwo anaputa mkwiyo pa madzi a ku Meriba,+ Moti Mose sizinamuyendere bwino chifukwa cha anthu amenewa.+ 33  Iwo anamukwiyitsa Ndipo Mose anayamba kulankhula mosalingalira bwino.+ 34  Iwowa sanawononge mitundu ina ya anthu,+ Mmene Yehova anawauzira.+ 35  Iwo anayamba kusakanikirana ndi mitundu ina,+ Ndi kuyamba kuphunzira zochita zawo.+ 36  Anayamba kutumikira mafano awo,+ Ndipo mafanowo anakhala msampha wawo.+ 37  Anali kupereka nsembe ana awo aamuna+ Ndi ana awo aakazi kwa ziwanda.+ 38  Choncho anali kukhetsa magazi a anthu osalakwa,+ Magazi a ana awo aamuna ndi a ana awo aakazi, Amene anawapereka nsembe kwa mafano a ku Kanani.+ Ndipo dzikolo linaipa ndi magazi amene iwo anakhetsa.+ 39  Iwo anakhala odetsedwa chifukwa cha ntchito zawo,+ Zochita zawo zinawalowetsa m’makhalidwe oipa.+ 40  Mkwiyo wa Yehova unayamba kuyakira anthu ake,+ Ndipo iye ananyansidwa ndi cholowa chake.+ 41  Mobwerezabwereza anali kuwapereka m’manja mwa anthu a mitundu ina,+ Kuti anthu odana nawo awalamulire,+ 42  Ndi kuti adani awowo awapondereze, Komanso kuti awagonjetse.+ 43  Nthawi zambiri anali kuwalanditsa,+ Koma iwo anali kumupandukira chifukwa sanali kumumvera,+ Ndipo anali kuwatsitsa chifukwa cha zolakwa zawo.+ 44  Mulungu akamva kuchonderera kwawo+ Anali kuona kuvutika kwawo.+ 45  Zikatero anali kukumbukira pangano limene anachita ndi iwo,+ Ndipo anali kuwamvera chisoni chifukwa cha kuchuluka kwa kukoma mtima kwake kosatha.+ 46  Ndipo anali kuchititsa kuti anthu onse owagwira ukapolo Awamvere chisoni.+ 47  Tipulumutseni inu Yehova Mulungu wathu,+ Tisonkhanitseni pamodzi kuchokera m’mitundu ina,+ Kuti titamande dzina lanu loyera,+ Ndi kuti tilankhule mokondwa pokutamandani.+ 48  Adalitsike Yehova Mulungu wa Isiraeli,+ Kuyambira kalekale mpaka kalekale. Ndipo anthu onse anene kuti, Ame.*+ Tamandani Ya, anthu inu!+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “Zikhale momwemo!”