Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Masalimo 104:1-35

104  Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.+ Inu Yehova Mulungu wanga, mwasonyeza kuti ndinu wamkulu koposa.+ Mwadziveka ulemu ndi ulemerero.+   Mwadzifunditsa kuwala ngati chofunda,+ Mwatambasula kumwamba ngati nsalu ya chihema.+   Inu munamanga zipinda za m’mwamba pamadzi pogwiritsa ntchito mitanda,+ Munapanga mitambo kukhala galeta lanu,+ Mumayenda pamapiko a mphepo.+   Inu mumapanga angelo anu kukhala mizimu,+ Ndipo atumiki anu kukhala moto wonyeketsa.+   Mwakhazikitsa dziko lapansi pamaziko olimba.+ Silidzagwedezeka mpaka kalekale, mpaka muyaya.+   Munalikuta ndi madzi ngati mwalikuta ndi nsalu.+ Madziwo anakwera kupitirira mapiri.+   Chifukwa cha kudzudzula kwanu, madziwo anayamba kuthawa.+ Atamva mabingu anu anayamba kuthamanga mopanikizika kwambiri,   Kupita kumalo amene munawakonzera. Mapiri anakwera,+ Zigwa zinatsika.   Munawaikira malire kuti asapitirire malirewo,+ Kuti asamizenso dziko lapansi.+ 10  Mwatsegula akasupe m’zigwa,+ Ndipo madziwo akudutsa pakati pa mapiri. 11  Akasupewo amapereka madzi kwa zilombo zonse zakutchire.+ Nthawi zonse mbidzi+ zimapha ludzu lawo mmenemo. 12  Zolengedwa zouluka m’mlengalenga zimamanga zisa zawo pafupi ndi akasupewo,+ Ndipo zimalira m’mitengo ya masamba ambiri obiriwira.+ 13  Mulungu amathirira mapiri kuchokera m’zipinda zake za m’mwamba.+ Dziko lapansi ladzaza ndi zipatso za ntchito yake.+ 14  Amameretsa msipu kuti nyama zidye,+ Ndipo amameretsa mbewu kuti anthu agwiritse ntchito.+ Amachita zimenezi kuti chakudya chituluke m’nthaka,+ 15  Komanso kuti mutuluke vinyo amene amasangalatsa mtima wa munthu.+ Amachita zonsezi kuti nkhope ya munthu isalale ndi mafuta,+ Komanso kuti apereke chakudya chimene chimakhutiritsa mtima wa munthu.+ 16  Mitengo ya Yehova imathiriridwa bwino, Mikungudza ya ku Lebanoni imene iye anabzala.+ 17  Mbalame zimamanga zisa zawo mmenemo.+ Dokowe nyumba yake ndiyo mitengo ya mlombwa.+ 18  M’mapiri aatali+ ndi mmene mumakhala mbuzi zakumapiri.+ Ndipo m’mapanga ndiye mothawiramo mbira.+ 19  Wapanga mwezi kuti uzisonyeza nthawi yoikidwiratu.+ Dzuwa nalo limadziwa bwino kumene limalowera.+ 20  Munapanga mdima kuti kukhale usiku.+ Nyama zonse zakutchire zimayendayenda usikuwo. 21  Mkango wamphamvu umabangula pofunafuna nyama,+ Ndiponso popempha chakudya kwa Mulungu.+ 22  Dzuwa likayamba kuwala+ zimachoka, Ndipo zimakagona m’malo awo obisalamo. 23  Munthu amapita ku ntchito zake,+ Ndipo amagwira ntchito mpaka madzulo.+ 24  Ntchito zanu ndi zochuluka, inu Yehova!+ Zonsezo munazipanga mwanzeru zanu.+ Dziko lapansi ladzaza ndi zinthu zimene munapanga.+ 25  M’nyanja yakuya iyi ndiponso yotambalala,+ Muli zinthu zoyenda zosawerengeka,+ Muli zamoyo zazikulu ndi zazing’ono zomwe.+ 26  Zombo zimayenda mmenemo.+ Ndipo Leviyatani*+ munam’panga kuti azisewera mmenemo.+ 27  Zonsezi zimayembekezera inu+ Kuti muzipatse chakudya pa nyengo yake.+ 28  Zimalandira zimene mwazipatsa.+ Mumatambasula dzanja lanu ndipo zimakhutira ndi zinthu zabwino.+ 29  Mukaphimba nkhope yanu, zimasokonezeka.+ Mukachotsa mzimu wawo, zimafa,+ Ndipo zimabwerera kufumbi.+ 30  Mukatumiza mzimu wanu zimalengedwa.+ Ndipo mumachititsa dziko kukhala latsopano. 31  Ulemerero wa Yehova udzakhalapobe mpaka kalekale.+ Yehova adzakondwera ndi ntchito zake.+ 32  Amayang’ana dziko lapansi ndipo limanjenjemera.+ Amagwira mapiri ndipo amafuka utsi.+ 33  Ndidzaimbira Yehova moyo wanga wonse.+ Ndidzaimba nyimbo zotamanda Mulungu wanga nthawi yonse ya moyo wanga.+ 34  Kulingalira za iye kukhale kosangalatsa.+ Ine ndidzakondwera mwa Yehova.+ 35  Ochimwa adzafafanizidwa padziko lapansi.+ Ndipo anthu oipa sadzakhalaponso.+ Tamanda Yehova, iwe moyo wanga. Tamandani Ya, anthu inu!*+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “ng’ona.”
Kapena kuti “Aleluya.”