Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Maliko 4:1-41

4  Tsopano Yesu anayambanso kuphunzitsa m’mphepete mwa nyanja.+ Ndipo chikhamu cha anthu chinasonkhana kwa iye, mwakuti iye anakwera ngalawa n’kupita panyanjapo ndi kukhazikika chapatali pang’ono, koma khamu lonse la anthulo linakhala m’mphepete mwa nyanjayo.+  Atatero anayamba kuwaphunzitsa zinthu zambiri+ mwa mafanizo. Powaphunzitsapo anali kuwauza kuti:+  “Tamverani! Wofesa mbewu anapita kukafesa mbewu.+  Pamene anali kufesa, mbewu zina zinagwera m’mbali mwa msewu, ndipo kunabwera mbalame ndi kuzidya.+  Mbewu zina zinagwera pamiyala pamene panalibe dothi lokwanira, ndipo zinamera mwamsanga chifukwa dothilo linali losazama.+  Koma dzuwa litakwera, mbewuzo zinawauka ndipo popeza zinalibe mizu zinafota.+  Mbewu zina zinagwera paminga, ndipo mingazo zinakula ndi kulepheretsa mbewuzo kukula, moti sizinabale chipatso chilichonse.+  Koma zina zinagwera panthaka yabwino,+ ndipo zinamera ndi kukula, mwakuti zinayamba kubala zipatso. Mbewu ina inabala zipatso 30, ina 60, ndipo ina 100.”+  Kenako anawonjezera mawu akuti: “Amene ali ndi makutu akumva, amve.”+ 10  Tsopano pamene anakhala payekha, ena amene anali naye chapafupi limodzi ndi atumwi 12 aja, anayamba kum’funsa za mafanizo aja.+ 11  Ndipo iye anayamba kuwauza kuti: “Inu mwapatsidwa mwayi wozindikira chinsinsi chopatulika+ cha ufumu wa Mulungu. Koma kwa amene ali kunja zonse zimachitika mwa mafanizo,+ 12  kuti kupenya azipenya ndithu, koma osaona, ndi kuti kumva azimva ndithu, koma osazindikira tanthauzo lake, kutinso asatembenuke ndi kukhululukidwa.”+ 13  Komanso anawauza kuti: “Ngati simukumvetsa fanizo ili, ndiye mungamvetse bwanji mafanizo ena onse? 14  “Wofesayo amafesa mawu.+ 15  Chotero anthu amenewa, ndiwo mbewu zimene zimagwera m’mphepete mwa msewu kumene mawu afesedwa. Koma atangomva mawuwo, Satana amabwera+ ndi kuchotsa mawu ofesedwa mwa iwo.+ 16  Momwemonso, pali anthu amene amafesedwa pamiyala. Akangomva mawuwo, iwo amawalandira ndi chimwemwe.+ 17  Amakhala opanda mizu mwa iwo okha, ndipo amapitirizabe kwakanthawi. Koma chisautso kapena mazunzo akangobuka chifukwa cha mawuwo, iwo amapunthwa.+ 18  Ndiyeno palinso mbewu zina zofesedwa paminga. Zimenezi ndiwo anthu amene amamva mawu,+ 19  koma nkhawa+ za m’nthawi* ino, chinyengo champhamvu cha chuma,+ komanso zilakolako+ za zinthu zina, zimalowa ndi kulepheretsa mawuwo kukula, ndipo sabala zipatso.+ 20  Potsirizira pake, zimene zinafesedwa panthaka yabwino, ndiwo anthu amene amamvetsera mawu ndi kuwalandira bwino, ndipo amabala zipatso wina 30, wina 60, ndi wina 100.”+ 21  Tsopano anapitiriza kuwauza kuti: “Nyale saivundikira ndi dengu loyezera zinthu kapena kuiika pansi pa bedi, amatero kodi? Koma amaiika pachoikapo nyale, si choncho kodi?+ 22  Pakuti chilichonse chobisidwa chidzaululika. Chilichonse chimene chimasungidwa mwachinsinsi kwambiri chidzadziwika.+ 23  Amene ali ndi makutu akumva, amve.”+ 24  Anawauzanso kuti: “Samalani zimene mukumvazi.+ Muyezo umene mukuyezera, nanunso adzakuyezerani womwewo.+ Inde, adzakuwonjezerani zochuluka.+ 25  Pakuti amene ali nazo adzapatsidwa zochuluka. Koma amene alibe, adzalandidwa ngakhalenso zimene ali nazo.”+ 26  Iye anapitiriza kulankhula kuti: “Chotero ufumu wa Mulungu uli ngati mmene munthu amamwazira mbewu panthaka,+ 27  ndipo amagona usiku n’kumadzuka kukacha. Mbewuzo zimamera ndi kukula. Koma mmene zimenezi zimachitikira, mwiniwakeyo sadziwa ayi.+ 28  Pang’onopang’ono, payokha nthaka ija imabala zipatso. Choyamba mmera umabiriwira, kenako umatulutsa ngala, pamapeto pake maso okhwima a tirigu amaonekera m’ngalamo. 29  Koma zipatsozo zikacha, iye amamweta ndi chikwakwa, chifukwa nthawi yokolola yakwana.” 30  Iye anapitiriza kuti: “Kodi ufumu wa Mulungu tingauyerekeze ndi chiyani? Kapena kodi tingaufotokoze ndi fanizo lotani?+ 31  Uli ngati kanjere kampiru,* kamene pa nthawi yofesa kamakhala kakang’ono kwambiri mwa njere zonse za padziko lapansi+ . . . 32  koma akakafesa, kamamera ndi kukula kuposa mbewu zonse zakudimba ndipo kamapanga nthambi zikuluzikulu,+ moti mbalame zam’mlengalenga+ zimatha kupeza malo okhala mumthunzi wake.”+ 33  Chotero anawauza mawu mwa mafanizo ambiri+ oterewa, malinga ndi zimene akanakwanitsa kumva. 34  Ndithudi, sanalankhule nawo chilichonse popanda fanizo, koma kumbali anali kufotokoza zonse kwa ophunzira ake.+ 35  Tsiku limenelo madzulo, iye anauza ophunzira ake kuti: “Tiyeni tiwolokere tsidya linalo.”+ 36  Choncho atauza khamu la anthulo kuti lizipita, ophunzirawo anachoka naye pa ngalawa imene anakwera ija, koma analinso ndi ngalawa zina.+ 37  Kenako kunayamba chimphepo champhamvu chamkuntho, ndipo mafunde anali kuwomba ngalawayo, mwakuti ngalawayo inangotsala pang’ono kumira.+ 38  Koma Yesu anali kumbuyo kwa ngalawayo akugona, atatsamira pilo. Chotero anam’dzutsa ndi kumufunsa kuti: “Mphunzitsi, kodi sizikukukhudzani kuti tikufa?”+ 39  Pamenepo anadzuka ndi kudzudzula mphepoyo ndi kuuza nyanjayo kuti: “Leka! Khala bata!”+ Chotero mphepoyo inaleka. Kenako panachita bata lalikulu.+ 40  Ndiyeno iye anawafunsa kuti: “N’chifukwa chiyani mukuchita mantha chonchi? Kodi mudakali opandiratu chikhulupiriro?” 41  Koma iwo anagwidwa mantha aakulu, ndipo anayamba kufunsana kuti: “Kodi ameneyu ndani kwenikweni, chifukwa ngakhale mphepo ndi nyanja zikumumvera?”+

Mawu a M'munsi

Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
“Mpiru” umene watchulidwa pano umapezeka ku Palesitina. Kanjere kake kamakhala kakang’ono kwambiri koma kakamera, kamtengo kake kamatha kukula mpaka kufika mamita anayi ndipo kamachita nthambi.