Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Levitiko 4:1-35

4  Yehova analankhulanso ndi Mose, kuti:  “Uza ana a Isiraeli kuti, ‘Munthu+ akachimwa mosadziwa+ mwa kuchita zinthu zimene Yehova analamula kuti musachite, iye akachita chimodzi mwa zimenezo muzichita izi:  “‘Ngati wansembe, wodzozedwa,+ wachita tchimo+ limene lapalamulitsa anthu onse, azipereka kwa Yehova ng’ombe yaing’ono yamphongo yopanda chilema monga nsembe yamachimo chifukwa cha tchimo lakelo.+  Azibweretsa ng’ombe yamphongoyo pamaso pa Yehova pakhomo la chihema chokumanako+ ndipo aziika dzanja lake pamutu wa ng’ombeyo,+ kenako aziipha pamaso pa Yehova.  Pamenepo wansembe, wodzozedwayo,+ azitengako pang’ono magazi a ng’ombeyo ndi kulowa nawo m’chihema chokumanako.  Kenako wansembe aziviika chala chake+ m’magaziwo ndi kudontheza pansi ena mwa magaziwo maulendo 7+ pamaso pa Yehova, patsogolo pa nsalu yotchinga ya m’malo oyera.  Wansembeyo azipaka ena mwa magaziwo panyanga+ za guwa lansembe la zofukiza zonunkhira pamaso pa Yehova, limene lili m’chihema chokumanako. Magazi ena onse a ng’ombeyo aziwathira pansi+ pa guwa lansembe zopsereza, limene lili pakhomo la chihema chokumanako.  “‘Koma mafuta onse a ng’ombe ya nsembe yamachimo, aziwachotsa. Azichotsa mafuta okuta matumbo, mafuta onse okuta matumbo.+  Azichotsanso impso ziwiri ndi mafuta okuta impsozo, omwenso ndi mafuta a m’chiuno. Koma mafuta a pachiwindi, aziwachotsa pamodzi ndi impsozo.+ 10  Zinthu zimenezi zizikhala zofanana ndi zomwe azichotsa pa ng’ombe ya nsembe yachiyanjano.+ Ndipo wansembe azizitentha paguwa lansembe zopsereza.+ 11  “‘Koma kunena za chikopa cha ng’ombeyo ndi nyama yake yonse pamodzi ndi mutu wake, ziboda zake, matumbo ake ndi ndowe zake,+ 12  ng’ombe yonseyo aziitenga ndi kupita nayo kunja kwa msasa.+ Azipita nayo kumalo oyera kumene amataya phulusa losakanizika ndi mafuta+ ndipo aziitentha pamoto wa nkhuni.+ Azitentha ng’ombeyo kumalo otayako phulusa losakanizika ndi mafuta. 13  “‘Tsopano ngati khamu lonse la Isiraeli lachita cholakwa,+ mwa kuchita chimodzi mwa zinthu zimene Yehova analamula kuti asachite ndipo chawapalamulitsa, koma mpingo wonse sunazindikire kuti walakwa,+ 14  ndipo tchimo limene achitalo ladziwika,+ pamenepo mpingowo uzipereka ng’ombe yaing’ono yamphongo monga nsembe yamachimo, azibwera nayo pakhomo la chihema chokumanako. 15  Kumeneko akulu a khamu la Isiraeli aziika manja awo pamutu wa ng’ombeyo+ pamaso pa Yehova, ndipo aziipha pamaso pa Yehova. 16  “‘Pamenepo wansembe, wodzozedwa,+ azibweretsa ena mwa magazi a ng’ombeyo m’chihema chokumanako.+ 17  Ndipo wansembe aziviika chala chake m’magaziwo ndi kuwadontheza pansi maulendo 7 pamaso pa Yehova, patsogolo pa nsalu yotchinga.+ 18  Ena mwa magaziwo aziwapaka panyanga za guwa lansembe+ limene lili pamaso pa Yehova, m’chihema chokumanako. Magazi ena onse aziwathira pansi pa guwa lansembe zopsereza,+ limene lili pakhomo la chihema chokumanako. 19  Akatero azichotsa mafuta ake onse ndi kuwatentha paguwa lansembe.+ 20  Ng’ombeyo azichita nayo ngati mmene amachitira ndi ng’ombe ya nsembe yamachimo ija. Azichita momwemo. Ndipo wansembe aziwaphimbira machimo+ awo kuti akhululukidwe. 21  Azitenganso ng’ombe ndi kukaitentha kunja kwa msasa monga mmene anatenthera ng’ombe yoyamba ija.+ Imeneyi ndi nsembe yamachimo ya mpingo wonse.+ 22  “‘Ngati mtsogoleri+ wachimwa mwa kuchita mwangozi chimodzi mwa zinthu zimene Yehova Mulungu wake analamula kuti asachite+ ndipo wapalamula, 23  kapena ngati wauzidwa kuti wachimwa mwa kuphwanya lamulo,+ azibweretsa mbuzi yaing’ono yamphongo,+ yopanda chilema, kuti ikhale nsembe yake. 24  Akatero aziika dzanja lake pamutu+ pa mbuzi yaing’onoyo ndipo aziipha pamaso pa Yehova,+ pamalo ophera nyama ya nsembe yopsereza nthawi zonse. Imeneyi ndi nsembe yamachimo.+ 25  Ndiyeno wansembe azitenga ena mwa magazi a nsembe yamachimoyo ndi chala chake n’kuwapaka panyanga+ za guwa lansembe zopsereza. Magazi ena onse a mbuziyo aziwathira pansi pa guwa lansembe zopsereza. 26  Mafuta onse a mbuziyo aziwatentha paguwa lansembe mofanana ndi mafuta a nsembe yachiyanjano.+ Pamenepo wansembe aziphimba tchimo la mtsogoleriyo,+ ndipo azikhululukidwa. 27  “‘Ngati munthu aliyense pakati panu wachimwa mwa kuchita mwangozi chimodzi mwa zinthu zimene Yehova analamula kuti asachite ndipo wapalamula,+ 28  kapena ngati wauzidwa kuti wachimwa, azibweretsa mbuzi yaing’ono yaikazi,+ yopanda chilema, kuti ikhale nsembe chifukwa cha machimo akewo. 29  Akatero aziika dzanja lake pamutu+ pa nyama ya nsembe yamachimoyo ndipo azipha nyamayo pamalo ophera nyama ya nsembe yopsereza aja.+ 30  Ndiyeno wansembe azitenga ena mwa magazi a nyamayo ndi chala chake n’kuwapaka panyanga+ za guwa lansembe zopsereza. Magazi ena onse a mbuziyo aziwathira pansi pa guwa lansembe+ zopsereza. 31  Kenako azichotsa mafuta onse+ a mbuziyo, monga mmene amachotsera mafuta a nsembe yachiyanjano.+ Pamenepo wansembe azitentha mafutawo paguwa lansembe kuti likhale fungo lokhazika mtima pansi kwa Yehova.+ Ndiyeno wansembe aziphimba tchimo la munthuyo, ndipo azikhululukidwa.+ 32  “‘Koma ngati akubweretsa nkhosa+ monga nsembe yake yamachimo, azibweretsa nkhosa yaing’ono yaikazi yopanda chilema.+ 33  Akatero aziika dzanja lake pamutu pa nyama ya nsembe yamachimoyo ndipo aziipha kuti ikhale nsembe yamachimo, pamalo ophera nyama ya nsembe yopsereza nthawi zonse.+ 34  Wansembe azitenga ena mwa magazi a nyamayo ndi chala chake n’kuwapaka panyanga za guwa lansembe zopsereza.+ Magazi ena onse a nkhosayo aziwathira pansi pa guwa lansembe zopsereza. 35  Ndiyeno azichotsa mafuta onse a nkhosayo, monga mmene amachotsera mafuta a nkhosa yaing’ono yamphongo ya nsembe yachiyanjano. Pamenepo wansembe azitentha zinthu zimenezi paguwa lansembe pamwamba pa nsembe zotentha ndi moto zoperekedwa kwa Yehova.+ Ndipo wansembe aziphimba+ tchimo limene munthuyo wachita, ndipo azikhululukidwa.+

Mawu a M'munsi