Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Levitiko 10:1-20

10  Ndiyeno Nadabu ndi Abihu,+ ana a Aroni, aliyense anatenga chofukizira,+ n’kuikamo moto ndi zofukiza+ pamwamba pake. Pamenepo anayamba kupereka zofukiza pamoto wosaloledwa+ ndi Yehova, umene iye sanawalamule.  Atatero, moto unatsika kuchokera kwa Yehova ndi kuwawononga,+ moti anafa pamaso pa Yehova.+  Chotero Mose anauza Aroni kuti: “Yehova wanena kuti, ‘Anthu amene ali pafupi ndi ine+ ayenera kundiona kukhala woyera,+ ndipo anthu onse azindipatsa ulemerero.’”+ Pamenepo Aroni anangokhala chete.  Zitatero, Mose anaitana Misayeli ndi Elizafana, ana a Uziyeli,+ bambo aang’ono a Aroni, n’kuwauza kuti: “Bwerani muchotse abale anu patsogolo pa malo oyera, mupite nawo kunja kwa msasa.”+  Iwo anabweradi ndi kuwanyamula osawavula mikanjo yawo n’kupita nawo kunja kwa msasa, monga mmene Mose ananenera.  Atatero Mose anauza Aroni ndi ana ake ena, Eleazara ndi Itamara, kuti: “Musalekerere tsitsi lanu osalisamala,+ ndipo musang’ambe zovala zanu kuti mungafe ndiponso kuti Mulungu angakwiyire khamu lonseli.+ Abale anu, nyumba yonse ya Isiraeli ndiwo alire chifukwa cha kuwononga ndi moto kumene Yehova wachita.  Musachoke pakhomo la chihema chokumanako kuopera kuti mungafe,+ chifukwa mwadzozedwa ndi mafuta odzozera a Yehova.”+ Choncho iwo anachita monga mwa mawu a Mose.  Kenako Yehova anauza Aroni kuti:  “Pamene mukubwera kuchihema chokumanako, iwe ndi ana ako musamamwe vinyo kapena zakumwa zina zoledzeretsa,+ kuti mungafe. Limeneli ndi lamulo ku mibadwo yanu yonse mpaka kalekale, 10  kuti muzisiyanitsa pakati pa chinthu chopatulika ndi choipitsidwa ndiponso pakati pa chodetsedwa ndi choyera.+ 11  Kutinso muziphunzitsa ana a Isiraeli+ malamulo onse amene Yehova wanena kwa iwo kudzera mwa Mose.” 12  Ndiyeno Mose analankhula ndi Aroni komanso ndi Eleazara ndi Itamara, ana a Aroni amene anatsala, kuti: “Tengani nsembe yambewu+ imene yatsala pa nsembe zotentha ndi moto zoperekedwa kwa Yehova, ndipo muidye yopanda chofufumitsa pafupi ndi guwa lansembe, chifukwa nsembeyo ndi yopatulika koposa.+ 13  Mudye nsembeyo m’malo oyera,+ chifukwa ndi gawo lanu komanso ndi gawo la ana anu kuchokera pa nsembe zotentha ndi moto zoperekedwa kwa Yehova. Zimenezi n’zimene ndalamulidwa. 14  Mudyenso nganga ya nsembe yoweyula,*+ ndi mwendo umene ndi gawo lopatulika.+ Muzidyere m’malo oyera, inuyo, ana anu aamuna ndi ana anu aakazi.+ Muyenera kutero chifukwa zapatsidwa kwa inu monga gawo lanu ndi gawo la ana anu kuchokera pa nsembe zachiyanjano za ana a Isiraeli. 15  Iwo azibweretsa mwendo wa gawo lopatulika ndi nganga ya nsembe yoweyula,+ pamodzi ndi mafuta a nsembe zotentha ndi moto, kuti woperekayo aziweyule uku ndi uku pamaso pa Yehova. Zimenezi zizikhala gawo lanu+ ndi gawo la ana anu mpaka kalekale, monga mmene Yehova walamulira.” 16  Ndiyeno Mose anafunafuna mbuzi ya nsembe yamachimo,+ koma anaona kuti yonse inali itatenthedwa pamoto. Pamenepo iye anakwiyira Eleazara ndi Itamara, ana a Aroni amene anatsala, ndipo anati: 17  “N’chifukwa chiyani simunadye nsembe yamachimo m’malo oyera?+ Nsembe imeneyi ndi yopatulika koposa, ndipo Mulungu wakupatsani kuti munyamule zolakwa za khamu lonse, ndi kuphimba machimo a khamu lonseli pamaso pa Yehova.+ 18  Taonani, simunabweretse magazi ake mkati, m’malo oyera.+ Munafunika kudya nsembeyo m’malo oyera, monga mmene Mulungu anandilamulira.”+ 19  Pamenepo, Aroni analankhula ndi Mose kuti: “Lerotu apereka nsembe yawo yamachimo ndi nsembe yawo yopsereza kwa Yehova,+ pamene zinthu izi zikundigwera. Kodi ndikanati ndadya nsembe yamachimo lero, zikanakhala zokhutiritsa pamaso pa Yehova?”+ 20  Mose atamva zimenezi, zinam’khutiritsa.

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Eks 29:24.