Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Genesis 47:1-31

47  Yosefe anafikadi kwa Farao n’kumuuza kuti:+ “Bambo anga ndi abale anga abwera kuchokera ku Kanani. Abwera ndi nkhosa zawo, ng’ombe zawo ndi zonse zimene ali nazo, ndipo afikira ku Goseni.”+  Pa abale ake onsewo, Yosefe anatengapo asanu kuti akawasonyeze kwa Farao.+  Ndiyeno Farao anafunsa abale ake a Yosefe aja kuti: “Kodi mumagwira ntchito yanji?”+ Iwo anayankha Farao kuti: “Akapolo anufe timaweta nkhosa+ monga ankachitira makolo athu.”+  Kenako anauza Farao kuti: “Tabwera kuno kudzakhala monga alendo,+ chifukwa akapolo anufe tilibe chakudya chopatsa ziwetozi,+ popeza njala yafika poipa kwambiri ku Kanani.+ Ndiye chonde, tiloleni ife akapolo anu tikhale ku Goseni.”+  Pamenepo Farao anauza Yosefe kuti: “Bambo ako ndi abale akowa abwera kuno kwa iwe.  Dziko la Iguputo lili m’manja mwako,+ chotero uwapatse malo abwino koposa.+ Auze akhale ku Goseni,+ ndipo ngati ukudziwapo amuna olimbikira ntchito pakati pawo,+ uwaike kukhala akapitawo oyang’anira ng’ombe zanga.”+  Kenako Yosefe anabweretsa bambo ake Yakobo n’kuwasonyeza kwa Farao. Ndipo Yakobo anadalitsa Farao.+  Ndiyeno Farao anafunsa Yakobo kuti: “Kodi muli ndi zaka zingati?”  Yakobo anayankha Farao kuti: “Zaka za moyo wanga monga mlendo m’malo osiyanasiyana zikukwana 130.+ Zaka zimenezi zakhala zowerengeka ndi zosautsa,+ ndipo sizinafike pa zaka za moyo wa makolo anga monga alendo m’malo osiyanasiyana.”+ 10  Atatero, Yakobo anadalitsa Farao n’kuchoka pamaso pake.+ 11  Chotero Yosefe anakhazika bambo ake ndi abale akewo ku Iguputo. Anawapatsa malo abwino koposa a dzikolo ku Ramese,+ monga mmene Farao analamulira. 12  Kumeneko, Yosefe anali kugawira chakudya bambo ake, abale ake ndi banja lonse la bambo ake,+ malinga ndi kuchuluka kwa ana.+ 13  Njala itafika poipa kwambiri,+ chakudya chinatheratu m’dziko lonselo. Anthu onse a ku Iguputo ndi a ku Kanani anali ofooka chifukwa cha njalayo.+ 14  Yosefe anasonkhanitsa ndalama zonse zimene zinali m’dziko la Iguputo ndi la Kanani, zomwe anthu anali kugulira chakudya.+ Iye anali kutenga ndalamazo kuzipititsa kunyumba kwa Farao. 15  Potsirizira pake, ndalama zonse za m’dziko la Iguputo ndi dziko la Kanani zinatha. Pamenepo anthu onse a ku Iguputo anayamba kufika kwa Yosefe n’kunena kuti: “Tipatseni chakudya!+ Kodi tikufereni mukuona chifukwa choti ndalama zatithera?”+ 16  Ndiye Yosefe anati: “Ngati ndalama zakutherani, bweretsani ziweto zanu tidzasinthane ndi chakudya.” 17  Pamenepo anthuwo anayamba kubweretsa ziweto zawo kwa Yosefe. Yosefeyo anali kuwapatsa chakudya mosinthana ndi mahatchi* awo, nkhosa, ng’ombe ndi abulu.+ M’chaka chonsecho, Yosefe anali kuwagawira chakudya mosinthana ndi ziweto zawo. 18  Kenako, chakacho chinafika kumapeto, ndipo anthu anayamba kufika kwa iye chaka chotsatira. Iwo ankanena kuti: “Sitikubisirani mbuyathu, ndalama zathu ndi ziweto zonse zathera kwa inu.+ Zimene tangotsala nazo ndi matupi athuwa ndi nthaka yathuyi basi.+ 19  Tiferenji ife inu mukuona,+ ndipo minda yathu ikhalirenji yogonera? Mutigule limodzi ndi minda yathu potipatsa chakudya+ kuti tikhale akapolo a Farao. Mutipatse tirigu kuti tikhale ndi moyo tisafe, kutinso minda yathu isagonere.”+ 20  Choncho, Yosefe anagulira Farao nthaka yonse ya Aiguputo,+ chifukwa Mwiguputo aliyense anagulitsa munda wake. Anatero chifukwa njala inali itawapanikiza koopsa, moti nthaka yonse inakhala ya Farao. 21  Yosefe anasamutsira anthuwo m’mizinda, kuchokera kumalire a dziko la Iguputo mpaka kumalire ena.+ 22  Nthaka ya ansembe+ yokha ndi imene sanaigule, chifukwa chakudya chimene ansembe anali kudya chinali kuchokera kwa Farao.+ N’chifukwa chake ansembewo sanagulitse nthaka yawo.+ 23  Tsopano Yosefe anauza anthuwo kuti: “Onani, ndakugulani inu lero limodzi ndi nthaka yanu, kugulira Farao. Nayi mbewu, mubzale m’minda yanu.+ 24  Pa nthawi yokolola,+ muzipereka kwa Farao gawo limodzi mwa magawo asanu a zokololazo.+ Magawo anayi otsalawo muzigwiritsa ntchito monga mbewu yobzala m’minda yanu, chakudya chanu ndi cha a m’nyumba zanu, komanso cha ana anu.”+ 25  Iwo anayankha kuti: “Mwapulumutsa miyoyo yathu.+ Mwatikomera mtima mbuyathu, ndipo tidzakhala akapolo a Farao.”+ 26  Chotero Yosefe anakhazikitsa lamulo limene lilipobe mpaka lero lakuti, Farao azilandira gawo limodzi mwa magawo asanu a zokolola za minda yonse ya mu Iguputo. Koma ansembe, monga gulu lapadera, minda yawo sinakhale ya Farao.+ 27  Aisiraeliwo anakhazikika m’dziko la Iguputo, m’chigawo cha Goseni.+ Kumeneko anaberekana n’kuchulukana kwambiri.+ 28  Ndipo Yakobo anakhalabe ndi moyo m’dziko la Iguputo kwa zaka 17. Choncho masiku onse a moyo wa Yakobo anakwana zaka 147.+ 29  Tsopano nthawi inayandikira yakuti Isiraeli amwalire.+ Ndiye anaitana mwana wake Yosefe n’kumuuza kuti: “Ngati ungandikomere mtima, ika dzanja lako pansi pa ntchafu yanga.+ Ulumbire kuti udzandisonyeza kukoma mtima kosatha ndipo udzakhala wokhulupirika kwa ine.+ Chonde, usadzandiike m’manda ku Iguputo kuno.+ 30  Ndikufuna ndikagone limodzi ndi makolo anga.+ Choncho udzandinyamule ku Iguputo kuno, ukandiike m’manda a makolo anga.”+ Yosefe anayankha kuti: “Ndidzachitadi monga mwa mawu anu.” 31  Ndiyeno Yakobo anati: “Lumbira kwa ine.” Yosefe analumbira kwa iye.+ Pamenepo Isiraeli anawerama n’kutsamira kumutu kwa bedi lake.+

Mawu a M'munsi

Ena amati “mahosi” kapena “akavalo.”