Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Genesis 42:1-38

42  Tsopano Yakobo anamva kuti ku Iguputo kuli tirigu,+ ndipo anafunsa ana ake kuti: “Kodi muzingoyang’anana?”  Anapitiriza kuti: “Ine ndamva kuti ku Iguputo kuli tirigu.+ Pitani kumeneko mukatigulire tirigu kuti tikhalebe ndi moyo, tingafe ndi njala.”  Choncho abale ake a Yosefe 10+ ananyamuka kuti akagule tirigu ku Iguputo.  Koma Yakobo sanalole kuti Benjamini,+ m’bale wake wa Yosefe, apite limodzi ndi abale akewo, chifukwa anati: “Mwina angakumane ndi tsoka n’kufa.”+  Ndiyeno ana a Isiraeliyo anafika ku Iguputo limodzi ndi anthu ena okagula tirigu, chifukwa m’dziko la Kanani munali njala.+  Tsopano Yosefe ndiye anali wolamulira m’dzikomo.+ Iye ndiye anali kugulitsa tirigu kwa anthu onse ochokera kumayiko ena onse.+ Choncho abale a Yosefe anafika kwa iye. Anamugwadira n’kumuweramira mpaka nkhope zawo pansi.+  Yosefe atawaona abale akewo, anawazindikira nthawi yomweyo, koma anadzisintha kuti asam’dziwe.+ Chotero analankhula nawo mwaukali n’kuwafunsa kuti: “Mwachokera kuti?” Iwo anayankha kuti: “Tachokera kudziko la Kanani, ndipo tabwera kuno kudzagula chakudya.”+  Ngakhale kuti Yosefe anawazindikira abale akewo, iwo sanam’zindikire.  Nthawi yomweyo Yosefe anakumbukira maloto ake aja onena za abale akewo.+ Pamenepo anawauza kuti: “Inu ndinu akazitape! Ndithu mwabwera kuno kudzafufuza malo amene dziko lathu lili lofooka!”+ 10  Koma iwo anakana kuti: “Ayi mbuyathu,+ akapolo anufe+ tabwera kudzagula chakudya. 11  Tonsefe ndife ana a munthu mmodzi, ndipo ndife anthu achilungamo. Akapolo anufe sitichita zaukazitape ayi.”+ 12  Koma iye anawauza kuti: “Mukunama! Mwabwera kuno kudzafufuza malo ofooka a dziko lathu.”+ 13  Pamenepo iwo anati: “Akapolo anufe tilipo 12 pa ubale wathu.+ Ndife ana a munthu mmodzi amene akukhala ku Kanani.+ Wamng’ono kwambiri watsala ndi bambo athu,+ koma winayo kulibenso.”+ 14  Komabe Yosefe anawauza kuti: “Pajatu ndanena kale kuti, ‘Anthu inu ndinu akazitape!’ 15  Chabwino, ndikuyesani motere kuti ndione ngati mukunena zoona: Simuchoka kuno mpaka mng’ono wanuyo atabwera,+ ndithu pali Farao wamoyo! 16  Tumani mmodzi pakati panu apite akatenge mng’ono wanuyo. Enanu ndikutsekerani m’ndende. Ndikufuna ndione ngati zimene mukunena zili zoona.+ Ndipo ngati si zoona, pali Farao wamoyo, ndiye kuti ndinu akazitape basi.” 17  Atatero, anawatsekera pamodzi m’ndende masiku atatu. 18  Pa tsiku lachitatu, Yosefe anawauza kuti: “Popeza ine ndimaopa+ Mulungu woona, chitani izi kuti mukhale ndi moyo: 19  Ngati mulidi achilungamo, mmodzi wa inu atsale m’ndendemu.+ Ena nonsenu pitani, mukapereke tirigu kunyumba zanu chifukwa kuli njala.+ 20  Ndiyeno mukabweretse mng’ono wanuyo kwa ine. Mukatero, ndidzatsimikiza kuti mukunena zoona, ndipo simudzaphedwa.”+ Iwo anavomereza kuchita zimenezo. 21  Kenako iwo anayamba kulankhulana kuti: “Ndithudi, izi zikuchitika chifukwa cha zimene tinachitira m’bale wathu uja.+ Pajatu tinaona kusautsika kwake pamene anatichonderera kuti timumvere chisoni, koma ife sitinalabadire. N’chifukwa chake tsokali latigwera.”+ 22  Ndiyeno Rubeni anayankhira kuti: “Kodi ine sindinanene kuti, ‘Mwanayu musam’chite choipa’? Koma inu simunamve.+ Si izi nanga, magazi ake akufunidwatu kwa ife.”+ 23  Iwo sanadziwe kuti Yosefe anali kumva zimene amanena, chifukwa anali kulankhula nawo kudzera mwa womasulira. 24  Ndiyeno Yosefe anapita payekha kukalira.+ Kenako anabwerako n’kuyambiranso kulankhula nawo, ndipo anatenga Simiyoni+ n’kumumanga iwo akuona.+ 25  Yosefe atatero, analamula anyamata ake kuti awadzazire tirigu m’matumba awo. Anawalamulanso kuti aliyense am’bwezere ndalama zake pomuikira m’thumba lake.+ Anatinso awapatse kamba wa pa ulendo wawo.+ Anyamatawo anawachitiradi zimenezo. 26  Chotero, iwo anasenzetsa abulu awo tiriguyo n’kuyamba ulendo wawo. 27  Atafika pamalo ogona, mmodzi wa iwo anamasula thumba lake kuti atengemo chakudya chopatsa bulu wake.+ Atamasula, anangoona kuti ndalama zake zili pakamwa pa thumbalo.+ 28  Ameneyo anauza abale ake kuti: “Taonani! Ndalama zanga andibwezera, izi zili m’thumbazi!” Pamenepo mitima yawo inangoti myuu! ndipo anayamba kunthunthumira+ n’kuyamba kufunsana kuti: “Kodi Mulungu akutichita chiyani ife?”+ 29  Potsirizira pake, anafika kwa bambo awo Yakobo kudziko la Kanani. Iwo anafotokozera bambo awo zonse zimene zinawagwera kuti: 30  “Nduna yaikulu ya dzikolo inalankhula nafe mwaukali,+ chifukwa inatiyesa akazitape okafufuza dzikolo.+ 31  Koma tinaiuza kuti, ‘Ndife anthu achilungamo,+ sitichita zaukazitape ayi. 32  Ndife ana a bambo mmodzi,+ ndipo tilipo 12 pa ubale wathu.+ Mmodzi kulibenso,+ koma wamng’ono ali ndi bambo athu kudziko la Kanani.’+ 33  Koma munthuyo, yemwe ndi nduna yaikulu ya dzikolo, anatiuza kuti,+ ‘Ngati mulidi achilungamo+ muchite izi: Mmodzi wa inu atsale ndi ine kuno.+ Koma enanu tengani chakudya, mupite nacho kunyumba zanu chifukwa kuli njala.+ 34  Mukabweretse m’bale wanu wamng’onoyo kwa ine kuti ndidzatsimikize kuti si inu akazitape koma anthu achilungamo. Mukadzatero, ndidzakubwezerani m’bale wanuyu, ndipo mudzatha kuchita malonda m’dziko lino.’”+ 35  Tsopano pamene anali kukhuthula matumba awo, aliyense anapeza mpukutu wa ndalama zake m’thumba lake. Ataziona ndalamazo limodzi ndi bambo awo, onse anachita mantha. 36  Pamenepo Yakobo bambo wawo anadandaula kuti: “Inetu mwandisandutsa namfedwa!+ Yosefe anapita, Simiyoni kulibenso.+ Tsopano mukufuna kutenga Benjamini! Masoka onsewa akugwera ine!” 37  Koma Rubeni anauza bambo ake kuti: “Ndikapanda kudzam’bwezera kwa inu Benjamini, mudzaphe ana anga awiri.+ Mum’pereke m’manja mwanga, ndipo ineyo ndi amene ndidzam’bwezere kwa inu.”+ 38  Komabe bambo awo anati: “Zoti mwana wanga apite nanu, izo ndakana, chifukwa m’bale wake anafa, ndipo iye anatsala yekha.+ Ngati angakumane ndi tsoka n’kufa panjira, ndithu mudzatsitsira ku Manda+ imvi zanga ndi chisoni.”

Mawu a M'munsi