Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Ezekieli 36:1-38

36  “Koma iwe mwana wa munthu, losera zokhudza mapiri a ku Isiraeli. Unene kuti, ‘Inu mapiri a ku Isiraeli,+ tamverani mawu a Yehova.  Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Pajatu mdani wanu wakunenani kuti,+ ‘Eyaa! Tatenga ngakhale malo okwezeka akalekale+ kukhala athu!’”’+  “Choncho losera ndipo unene kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Inu mwakhala bwinja+ ndipo adani anu akulumani kumbali zonse.+ Izi zachitika kuti anthu otsala a mitundu ina akutengeni kuti mukhale awo.+ Anthu akunena za inu ndi pakamwa pawo+ ndipo akukunenerani zoipa.+  Tsopano inu mapiri a ku Isiraeli,+ tamverani mawu a Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, walankhula ndi mapiri, zitunda, mitsinje, zigwa ndi malo owonongedwa amene ndi mabwinja.+ Walankhulanso ndi mizinda yopanda anthu imene anthu otsala a mitundu ina anaitenga kukhala yawo. Anthuwo anakhala moizungulira ndipo amainyoza.+  Mawu amene Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena ndi akuti, ‘Ndithudi, ndidzadzudzula anthu otsala a mitundu ina ndiponso Edomu yense nditakwiya kwambiri.+ Ndidzadzudzula amene anatenga dziko langa kuti likhale lawo. Iwo analitenga akusangalala+ komanso kunyoza mumtima mwawo+ poona kuti atenga dzikolo ndi malo ake odyetserako ziweto.’”’+  “Pa chifukwa chimenechi, losera zokhudza dziko la Isiraeli. Lankhula kwa mapiri, zitunda, mitsinje ndi zigwa kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Ineyo ndidzalankhula ndili waukali ndiponso nditakwiya chifukwa chakuti mitundu ina ya anthu yakhala ikukunyozani.”’+  “Chotero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Ine ndalumbira nditakweza dzanja langa+ kuti mitundu imene yakuzungulirani idzakhala yonyozeka.+  Koma inu mapiri a Isiraeli, mudzatulutsa nthambi ndi kubalira zipatso anthu anga Aisiraeli,+ chifukwa chakuti atsala pang’ono kulowa m’dziko lino.+  Ine ndidzatembenukira kwa inu ndi kukuthandizani.+ Inu mapiri a ku Isiraeli, ndithu anthu adzalima minda mwa inu ndi kubzala mbewu.+ 10  Ndidzachulukitsa anthu mwa inu. Ndidzachulukitsa nyumba yonse ya Isiraeli.+ M’mizinda mudzakhala anthu+ ndipo malo owonongeka adzamangidwanso.+ 11  Inde, ndidzachulukitsa anthu ndi nyama+ ndipo adzachulukana ndi kuberekana kwambiri. Ndidzachititsa kuti anthu akhale mwa inu monga momwe zinalili poyamba+ ndipo ndidzakuchitirani zabwino zambiri kuposa poyamba.+ Choncho inu mudzadziwa kuti ine ndine Yehova.+ 12  Ndidzachititsa kuti anthu anga Aisiraeli azidzayendayenda mwa inu, ndipo adzakutengani kukhala awo.+ Inu mudzakhala cholowa chawo+ ndipo simudzawapheranso ana.’”+ 13  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Anthu akukunenani kuti: “Inu ndinu odya anthu ndipo mwakhala dziko lopha ana a mitundu ya anthu okhala mwa inu.”’+ 14  ‘Pa chifukwa chimenechi inu simudzadyanso anthu+ ndipo simudzaphanso ana a mitundu ya anthu okhala mwa inu,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. 15  ‘Ndidzathetsa nkhani zonyoza zimene anthu a mitundu ina amakunenerani.+ Mitundu ya anthu sidzakunyozaninso+ ndipo simudzakhumudwitsanso mitundu ya anthu okhala mwa inu,’ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.” 16  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti: 17  “Iwe mwana wa munthu, pamene a nyumba ya Isiraeli anali kukhala m’dziko lawo, anali kudetsa dzikolo ndi njira zawo komanso zochita zawo.+ Pamaso panga, njira zawo zakhala ngati zonyansa za mkazi amene akusamba.+ 18  Pamenepo ndinawatsanulira mkwiyo wanga chifukwa cha magazi amene iwo anakhetsa m’dziko+ limenenso analidetsa ndi mafano awo onyansa.+ 19  Choncho ndinawabalalitsira ku mitundu ina ya anthu, moti anamwazikira m’mayiko osiyanasiyana.+ Ndinawaweruza mogwirizana ndi njira zawo komanso zochita zawo.+ 20  Pamenepo iwo anapita kwa anthu a mitundu ina ndipo anthuwo anayamba kudetsa dzina langa loyera+ ponena za iwowo kuti, ‘Awa ndi anthu a Yehova, ndipo anachoka m’dziko lake.’+ 21  Ndidzamva chisoni chifukwa cha dzina langa loyera limene nyumba ya Isiraeli yalidetsa pakati pa anthu a mitundu ina kumene iwo anapita.”+ 22  “Chotero uza nyumba ya Isiraeli kuti, ‘Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti: “Sindidzachita zimenezi chifukwa cha inuyo a nyumba ya Isiraeli, koma chifukwa cha dzina langa loyera limene mwalidetsa pakati pa anthu a mitundu ina kumene munapita.”’+ 23  ‘Ndidzayeretsa dzina langa lalikulu+ limene linali kudetsedwa pakati pa mitundu ina ya anthu. Inu munadetsa dzina langalo pakati pa anthu a mitundu ina. Ndikadzayeretsedwa pakati panu, pamaso pa anthu a mitundu inawo, iwo adzadziwa kuti ine ndine Yehova,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.+ 24  ‘Ndidzakutengani pakati pa anthu a mitundu ina n’kukusonkhanitsani pamodzi kuchokera m’mayiko onse. Kenako ndidzakubweretsani m’dziko lanu.+ 25  Ine ndidzakuwazani madzi oyera ndipo mudzakhala oyera. Ndidzakuyeretsani+ pokuchotserani zonyansa zanu zonse+ ndi mafano anu onse onyansa.+ 26  Ndidzakupatsani mtima watsopano,+ ndipo ndidzaika mzimu watsopano mwa inu.+ Ndidzakuchotserani mtima wanu wamwala n’kukupatsani mtima wamnofu.+ 27  Ndidzaika mzimu wanga mwa inu,+ ndipo ndidzakuchititsani kuyenda motsatira malamulo anga.+ Mudzasunga zigamulo zanga ndi kuzitsatira.+ 28  Inu mudzakhala m’dziko limene ndinapatsa makolo anu.+ Mudzakhala anthu anga ndipo ine ndidzakhala Mulungu wanu.’+ 29  “‘Ndidzakupulumutsani ku zinthu zanu zonse zodetsa,+ ndipo ndidzauza mbewu kuti zibereke kwambiri moti sindidzabweretsanso njala pakati panu.+ 30  Ndidzachulukitsa zipatso za mtengo ndi zokolola zakumunda kuti musadzanyozekenso chifukwa cha njala pakati pa mitundu ina ya anthu.+ 31  Choncho mudzakumbukira njira zanu zoipa ndi zochita zanu zimene sizinali zabwino.+ Mudzanyansidwa ndi zochita zanu, zolakwa zanu ndi zinthu zonyansa zimene munachita.+ 32  Dziwani kuti ine sindidzachita zimenezi chifukwa cha inu,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. ‘Inu a nyumba ya Isiraeli, chitani manyazi ndi kuona kuti mwanyozeka chifukwa cha njira zanu.’+ 33  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Pa tsiku limene ndidzakuyeretseni kuchotsa zolakwa zanu zonse, ndidzachititsanso kuti m’mizinda yanu mukhale anthu+ ndipo malo owonongeka adzamangidwanso.+ 34  Anthu adzalima m’dziko limene linali lowonongedwa. Adzalima m’dziko limene aliyense wodutsa ankaliona kuti ndi bwinja.+ 35  Anthu adzanena kuti: “Dziko ilo limene linali bwinja tsopano lakhala ngati munda wa Edeni.+ Mizinda imene inawonongedwa ija, imene inali mabwinja ndiponso imene nyumba zake zinagwetsedwa, tsopano ili ndi mipanda yolimba kwambiri ndipo mukukhala anthu.”+ 36  Anthu a mitundu ina okuzungulirani amene adzatsale, adzadziwa kuti ine Yehova, ndamanga zinthu zimene zinagwetsedwa.+ Adzadziwa kuti ndabzala mitengo m’dziko limene linali bwinja. Ine Yehova ndanena zimenezi ndipo ndazichita.’+ 37  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Ine ndidzalola kuti a nyumba ya Isiraeli andipemphe zoti ndiwachitire,+ ndipo ndidzachulukitsa anthu awo ngati gulu la nkhosa.+ 38  Mizinda imene inali mabwinja idzadzaza anthu ochuluka ngati khamu la oyera,+ ndiponso ngati nkhosa za ku Yerusalemu pa nthawi za zikondwerero,+ ndipo anthu adzadziwa kuti ine ndine Yehova.’”

Mawu a M'munsi