Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Ezekieli 18:1-32

18  Yehova anapitiriza kulankhula nane kuti:  “Kodi mukutanthauza chiyani mukamanena mwambi m’dziko la Isiraeli wakuti, ‘Bambo ndi amene amadya mphesa zosapsa koma mano a ana awo ndiwo amayayamira’?+  “Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa, wanena kuti, ‘Pali ine Mulungu wamoyo, simudzanenanso mwambi umenewu mu Isiraeli.  Tamverani! Miyoyo yonse ndi yanga.+ Moyo+ wa bambo komanso moyo wa mwana, yonse ndi yanga.+ Moyo umene ukuchimwawo+ ndi umene udzafe.+  “‘Munthu akakhala wolungama n’kumachita zinthu motsatira malamulo ndiponso mwachilungamo,+  ngati sadya+ zinthu zoperekedwa nsembe kwa mafano m’mapiri,+ ngati sakweza maso ake kuyang’ana mafano onyansa a nyumba ya Isiraeli,+ ngati saipitsa mkazi wa mnzake,+ ngati sayandikira mkazi amene wadetsedwa,+  ngati sazunza munthu aliyense,+ ngati amabweza chikole kwa munthu amene anakongola zinthu zake,+ ngati salanda zinthu za ena mwauchifwamba,+ ngati amapatsa munthu wanjala chakudya+ ndi kuphimba munthu wamaliseche ndi chovala,+  ngati salandira chiwongoladzanja akabwereketsa zinthu,+ ndiponso sakongoza zinthu mwa katapira,*+ ngati sachita zopanda chilungamo,+ ngati amachita chilungamo chenicheni poweruza munthu ndi mnzake,+  ngati akuyendabe m’malamulo anga+ ndi kusunga zigamulo zanga kuti azichita mogwirizana ndi choonadi,+ ndiye kuti munthu wotero ndi wolungama.+ Ndithu adzakhalabe ndi moyo,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. 10  “‘Munthu akabereka mwana wamwamuna, mwanayo n’kukhala wakuba,+ wokhetsa magazi,+ ndipo amachita chilichonse cha zinthu zimenezi, 11  (koma bamboyo sanachitepo chilichonse mwa zinthu zimenezi), ngati mwanayo amadya chakudya choperekedwa nsembe kwa mafano m’mapiri+ ndipo amaipitsa mkazi wa mnzake,+ 12  ngati amazunza munthu wosautsika ndi wosauka,+ ngati amalanda zinthu za ena mwauchifwamba,+ ngati sabweza chikole,+ ngati amakweza maso ake kuyang’ana mafano onyansa,+ ndiye kuti wachita chinthu chonyansa.+ 13  Iye amakongoza zinthu zake mwa katapira+ ndipo amalandira chiwongoladzanja.+ Ndithudi iye sadzakhala ndi moyo chifukwa wachita zinthu zonyansa zonsezi.+ Adzaphedwa ndithu, ndipo magazi ake adzakhala pamutu pake.+ 14  “‘Ndiyeno munthu wina wabereka mwana wamwamuna amene amaona machimo onse amene bambo ake amachita. Mwanayo amaona machimowo koma sawachita.+ 15  Iye sadya chakudya choperekedwa nsembe kwa mafano m’mapiri. Sakweza maso ake kuyang’ana mafano onyansa a nyumba ya Isiraeli+ ndipo sanaipitsepo mkazi wa mnzake.+ 16  Sanazunzepo munthu aliyense.+ Sanatengepo chikole+ ndipo sanalandepo chilichonse mwauchifwamba.+ Munthu wanjala amam’patsa chakudya+ ndipo munthu wamaliseche amam’phimba ndi chovala.+ 17  Iye sapondereza munthu wosautsika. Sakongoza zinthu mwa katapira+ ndipo salandira chiwongoladzanja.+ Amatsatira zigamulo zanga+ ndi kuyenda motsatira malamulo anga.+ Munthu wotere sadzafa chifukwa cha zolakwa za bambo ake.+ Adzakhalabe ndi moyo.+ 18  Koma bambo akewo, adzafa chifukwa cha zolakwa zawo,+ popeza anabera anthu mwachinyengo,+ anabera m’bale wawo zinthu mwauchifwamba+ ndipo anachita choipa chilichonse pakati pa anthu a mtundu wawo.+ 19  “‘Anthu inu mudzanena kuti: “N’chifukwa chiyani mwanayo alibe mlandu uliwonse pa zolakwa za bambo ake?”+ Mwanayo anachita zinthu motsatira malamulo ndiponso mwachilungamo.+ Iye anasunga malamulo anga ndipo akupitiriza kuwatsatira.+ Ndithudi adzakhalabe ndi moyo.+ 20  Moyo umene ukuchimwawo ndi umene udzafe.+ Mwana sadzakhala ndi mlandu uliwonse pa zolakwa za bambo ake. Bambo sadzakhala ndi mlandu uliwonse pa zolakwa za mwana wake.+ Chilungamo cha munthu wolungama chidzakhala pa iye,+ ndipo zoipa za munthu woipa zidzakhala pamutu pa woipayo.+ 21  “‘Munthu woipa akabwerera, kusiya machimo ake onse amene anali kuchita+ ndipo akasunga malamulo anga onse n’kuchita zinthu motsatira malamulo ndiponso mwachilungamo,+ adzakhalabe ndi moyo. Sadzafa ayi.+ 22  Zolakwa zonse zimene anachita sizidzakumbukiridwa ndipo sadzalangidwa nazo.+ Adzakhalabe ndi moyo chifukwa cha zinthu zolungama zimene anachita.’+ 23  “‘Kodi ine ndimasangalala ndi imfa ya munthu aliyense wochimwa?+ Kodi sindisangalala kuti munthu wochimwayo abwerere kusiya njira zakezo ndi kukhalabe ndi moyo?’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. 24  “‘Munthu wolungama akasiya chilungamo chake n’kumachita zinthu zopanda chilungamo,+ akamachita zopanda chilungamo+ n’kumakhalabe ndi moyo, zinthu zolungama zonse zimene anachita sizidzakumbukiridwa.+ Iye adzafa chifukwa chochita zinthu mosakhulupirika ndiponso chifukwa cha machimo ake amene anachita.+ 25  “‘Anthu inu mudzanena kuti: “Njira za Yehova n’zopanda chilungamo.”+ Tamverani inu a nyumba ya Isiraeli. Kodi njira zanga ndiye zopanda chilungamo?+ Kodi njira za anthu inu sindizo zopanda chilungamo?+ 26  “‘Munthu wolungama akasiya chilungamo chake n’kumachita zinthu zopanda chilungamo+ n’kufa chifukwa cha zochita zakezo, wafa chifukwa cha zochita zake zopanda chilungamo.+ 27  “‘Munthu woipa akasiya zinthu zoipa zimene anali kuchita n’kumachita zinthu motsatira malamulo ndiponso mwachilungamo,+ iyeyu adzapulumutsa moyo wake.+ 28  Munthu woipayo akaona+ zoipa zimene anali kuchita n’kuzisiya,+ adzakhalabe ndi moyo. Sadzafa ayi.+ 29  “‘Ndithu nyumba ya Isiraeli idzanena kuti: “Njira za Yehova n’zopanda chilungamo.”+ Kodi njira zanga ndiye zopanda chilungamo, inu a nyumba ya Isiraeli?+ Kodi njira za anthu inu sindizo zopanda chilungamo?’+ 30  “‘Chotero ine ndidzaweruza aliyense wa inu malinga ndi njira zake,+ inu a nyumba ya Isiraeli,’ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa.+ ‘Lapani ndi kusiya zolakwa zanu zonse+ ndipo musalole kuti chilichonse chizikupunthwitsani ndi kukulakwitsani.+ 31  Tayani zolakwa zanu zonse zimene munachita+ ndipo muyesetse kukhala ndi mtima watsopano+ ndiponso mzimu watsopano.+ Kodi muferenji+ inu a nyumba ya Isiraeli?’ 32  “‘Inetu sindisangalala ndi imfa ya munthu aliyense,’+ watero Yehova, Ambuye Wamkulu Koposa. ‘Choncho tembenukani anthu inu, kuti mukhale ndi moyo.’”+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Eks 22:25.