Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Ekisodo 19:1-25

19  M’mwezi wachitatu kuchokera pamene ana a Isiraeli anatuluka m’dziko la Iguputo,+ pa tsiku lomwelo,* iwo analowa m’chipululu cha Sinai.+  Ananyamuka ku Refidimu+ n’kulowa m’chipululu cha Sinai+ ndi kumanga msasa wawo m’chipululumo. Aisiraeli anamanga msasawo pafupi ndi phiri la Sinai.+  Pamenepo Mose anakwera m’phirimo kukaonekera kwa Mulungu woona. Ndipo Yehova anayamba kumulankhula m’phirimo+ kuti: “Ukanene mawu awa kunyumba ya Yakobo, ana a Isiraeli kuti,  ‘Inu munaona nokha zimene ndinachitira Aiguputo,+ kuti ndikunyamuleni pamapiko a chiwombankhanga ndi kukubweretsani kwa ine.+  Tsopano ngati mudzalabadiradi+ mawu anga ndi kusunga pangano langa,+ pamenepo mudzakhaladi chuma changa chapadera pakati pa anthu ena onse,+ chifukwa dziko lonse lapansi ndi langa.+  Inuyo mudzakhala ufumu wanga wa ansembe ndi mtundu wanga woyera.’+ Ukanene mawu amenewa kwa ana a Isiraeli.”  Choncho Mose anatsika n’kuitanitsa akulu onse+ a anthu, ndipo anawauza mawu onse amene Yehova anam’lamula.+  Kenako anthu onse anayankhira pamodzi kuti: “Zonse zimene Yehova wanena tidzachita zomwezo.”+ Nthawi yomweyo Mose anatenga mawu a anthuwo ndi kubwerera nawo kwa Yehova.+  Pamenepo Yehova anauza Mose kuti: “Tamvera! Nditsikira kwa iwe mumtambo wakuda,+ kuti anthu amve pamene ndikulankhula ndi iwe,+ ndi kuti iwenso azikukhulupirira nthawi zonse.”+ Choncho Mose anali atanena mawu a anthuwo kwa Yehova. 10  Ndipo Yehova anauza Mose kuti: “Pita kwa anthu, uwayeretse lero ndi mawa, ndipo achape zovala zawo.+ 11  Pa tsiku lachitatu akhale okonzeka, chifukwa pa tsiku lachitatulo Yehova adzatsikira paphiri la Sinai pamaso pa anthu onse.+ 12  Ndipo anthuwo uwadulire malire kuzungulira phiri lonse, ndi kuwauza kuti, ‘Onetsetsani kuti musakwere m’phiri, ndipo musakhudze tsinde lake. Aliyense amene adzakhudza phirili adzaphedwa ndithu.+ 13  Palibe munthu amene ayenera kudzakhudza wolakwayo, chifukwa adzaponyedwa miyala kapena kulasidwa ndithu. Kaya ndi nyama kapena munthu, sadzayenera kukhala ndi moyo.’+ Lipenga la nyanga ya nkhosa likalira,+ anthu onse ayandikire kuphiri.” 14  Ndiyeno Mose anatsika m’phirimo kupita kwa anthu n’kuyamba kuyeretsa anthuwo. Ndipo iwo anayamba kuchapa zovala zawo.+ 15  Kenako anauza anthuwo kuti: “Pofika tsiku lachitatu mukhale okonzeka.+ Amunanu musayandikire akazi anu.”*+ 16  Pa tsiku lachitatu kutacha, kunayamba kuchita mabingu ndi mphezi.+ Mtambo wakuda+ unakuta phiri, ndipo kunamveka kulira kwamphamvu kwambiri kwa lipenga la nyanga ya nkhosa,+ moti anthu onse mumsasawo anayamba kunjenjemera.+ 17  Zitatero Mose anatulutsa anthuwo mumsasa kuti akakumane ndi Mulungu woona, ndipo anapita kukaima m’tsinde mwa phirilo.+ 18  Pamenepo phiri la Sinai linafuka utsi ponseponse,+ chifukwa chakuti Yehova anatsikira paphiripo m’moto.+ Utsi wakewo unali kukwera kumwamba ngati utsi wa uvuni,+ ndipo phiri lonse linali kunjenjemera kwambiri.+ 19  Pamene kulira kwa lipenga la nyanga ya nkhosako kunali kupitiriza kukwererakwerera, Mose anayamba kulankhula, ndipo Mulungu woona anamuyankha ndi mawu amphamvu.+ 20  Pamenepo Yehova anatsikira paphiri la Sinai, pamwamba pa phirilo. Kenako Yehova anaitana Mose kuti akwere pamwamba pa phirilo, ndipo Mose anakweradi.+ 21  Tsopano Yehova anauza Mose kuti: “Tsika ukachenjeze anthuwo, kuti asayese kudumpha malire kufika kwa Yehova pofuna kuonetsetsa, chifukwa onse oterowo angafe.+ 22  Nawonso ansembe amene amayandikira kwa Yehova kawirikawiri adziyeretse,+ kuti mkwiyo wa Yehova usawayakire.”+ 23  Pamenepo Mose anauza Yehova kuti: “Anthuwa sangafike paphiri la Sinai, chifukwa inu munawachenjeza kale pamene munandiuza kuti: ‘Udule malire kuzungulira phiri kuti likhale lopatulika.’”+ 24  Koma Yehova anamuuza kuti: “Pita, tsika, ndipo ukabwerenso iweyo limodzi ndi Aroni. Koma ansembe ndiponso anthu asalumphe malire kuti akwere kwa Yehova, chifukwa mkwiyo wake ungawayakire.”+ 25  Mose anachitadi zomwezo, ndipo anatsikira kwa anthu n’kuwauza zonsezi.+

Mawu a M'munsi

Zikuoneka kuti mawu amenewa akutanthauza tsiku limene ananyamuka ku Refidimu.
Apa akunena za kugonana.