Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Deuteronomo 32:1-52

32  “Tamverani kumwamba inu, ndiloleni ndilankhule. Ndipo dziko lapansi limve mawu a pakamwa panga.+   Malangizo anga adzagwa ngati mvula,+ Mawu anga adzatsika ngati mame,+ Ngati mvula yowaza pa udzu,+ Ngatinso mvula yamphamvu pazomera.+   Pakuti ndidzalengeza dzina la Yehova.+ Vomerezani ukulu wa Mulungu wathu!+   Iye ndi Thanthwe, ndipo ntchito yake ndi yangwiro,+ Njira zake zonse ndi zolungama.+ Mulungu wokhulupirika,+ amene sachita chosalungama.+ Iye ndi wolungama ndi wowongoka.+   Iwo achita okha zinthu zowawonongetsa,+ Si ana ake, chilemacho n’chawo.+ Iwo ndiwo m’badwo wopotoka maganizo ndi wokhotakhota!+   Kodi mukupitiriza kuchitira Yehova mwa njira imeneyi,+ Anthu opusa ndi opanda nzeru inu?+ Kodi iye si Atate wanu amene anakulengani,+ Amene anakupangani ndi kukuchititsani kukhazikika?+   Kumbukirani masiku akale,+ Ganizirani zaka za mibadwomibadwo ya m’mbuyomu. Funsa bambo ako ndipo akuuza,+ Amuna achikulire pakati panu, ndipo akufotokozera.+   Pamene Wam’mwambamwamba anapereka cholowa kwa mitundu,+ Pamene analekanitsa ana a Adamu,+ Anaika malire a anthu+ Poganizira chiwerengero cha ana a Isiraeli.+   Pakuti gawo la Yehova ndilo anthu ake.+ Yakobo ndiye gawo la cholowa chake.+ 10  Anam’peza m’dziko lachipululu,+ M’chipululu chopanda  kanthu, molira  zilombo zakutchire.+ Pamenepo anayamba kum’zungulira,+ kum’samalira,+ Kum’teteza monga mwana wa diso lake.+ 11  Monga mmene chiwombankhanga chimagwedezera mwamphamvu chisa chake, Mmene chimaulukira pamwamba pa ana ake,+ Mmene chimatambasulira mapiko ake, ndi kutenga anawo, N’kuwanyamula pamapiko ake,+ 12  Yehova yekha anapitiriza kumutsogolera,+ Ndipo panalibe mulungu wachilendo kuwonjezera pa iye.+ 13  Anapitiriza kumuyendetsa pamapiri a dziko lapansi,+ Moti anadya zokolola za m’minda.+ Anapitirizanso kumudyetsa uchi wochokera m’thanthwe,+ Ndi mafuta ochokera m’mwala wa nsangalabwi.+ 14  Anamudyetsanso mafuta a mkaka wa ng’ombe ndi mkaka wa nkhosa,+ Pamodzi ndi mafuta a nkhosa. Anamudyetsa nkhosa zamphongo za ku Basana, mbuzi zamphongo,+ Pamodzi ndi tirigu wabwino koposa ngati mafuta okuta impso.+ Ndipo anali kumwa magazi a mphesa monga vinyo.+ 15  Yesuruni*+ atayamba kunenepa, anayamba kupanduka.+ Iwe wanenepa, wakulupala, wakhuta mopitirira muyezo.+ Pamenepo iye anasiya Mulungu amene anam’panga,+ Ndi kunyoza Thanthwe+ la chipulumutso chake. 16  Anayamba kuputa nsanje+ yake ndi milungu yachilendo.+ Anapitiriza kumukhumudwitsa ndi zinthu zonyansa.+ 17  Iwo anali kupereka nsembe kwa ziwanda, osati kwa Mulungu.+ Anapereka nsembe kwa milungu imene sanaidziwe,+ Milungu yatsopano yongobwera kumene,+ Imene makolo anu akale sanaidziwe. 18  Munaiwala Thanthwe limene linakuberekani,+ Ndipo munayamba kuiwala Mulungu amene anachititsa kuti mukhalepo kudzera mwa zowawa za pobereka.+ 19  Yehova ataona zimenezi anayamba kuwanyoza,+ Chifukwa chakuti ana ake aamuna ndi aakaziwo anam’sautsa. 20  Choncho iye anati, ‘Ndiwabisire nkhope yanga,+ Ndione kuti ziwathera bwanji. Pakuti iwo ndi m’badwo wokonda zoipa,+ Ana osakhulupirika.+ 21  Iwo andichititsa nsanje ndi milungu yachabe.+ Andisautsa ndi mafano awo opanda pake.+ Ndipo ine ndidzawachititsa nsanje ndi anthu achabe,+ Ndidzawakhumudwitsa ndi mtundu wopusa.+ 22  Pakuti pa kukwiya kwanga moto wayaka,+ Ndipo udzayaka mpaka kukafika ku Manda,* malo a pansi penipeni.+ Udzanyeketsa dziko lapansi ndi zipatso zake,+ Ndi kuyatsa maziko a mapiri.+ 23  Ndidzawonjezera masoka awo,+ Mivi yanga ndidzaithera pa iwo.+ 24  Adzalefuka ndi njala+ ndi kuwonongeka ndi matenda otentha thupi koopsa,+ Ndi chiwonongeko chowawa.+ Ndidzawatumizira zilombo za mano ataliatali,+ Pamodzi ndi njoka zapoizoni za m’fumbi.+ 25  Kunja lupanga lidzawasandutsa anamfedwa,+ Ndipo mkati mwa nyumba, mantha adzawasandutsa anamfedwa.+ Zimenezi zidzawaphera anyamata ndi anamwali,+ Mwana woyamwa pamodzi ndi munthu wa imvi.+ 26  Ndikananena kuti: “Ndidzawabalalitsa,+ Ndidzachititsa anthu kuti asatchule n’komwe za iwo,”+ 27  Ngati ndikanati sindikuopa kusautsidwa ndi mdani,+ Kuti adani awo angamve molakwa,+ Kutinso anganene kuti: “Dzanja lathu lapambana,+ Ndipo si Yehova amene wachita zonsezi.”+ 28  Pakuti iwo ndi mtundu wopanda nzeru,+ Ndipo ndi osazindikira.+ 29  Akanakhala anzeru,+ akanaganizira mozama zimenezi.+ Akanalingalira kuti ziwathera bwanji.+ 30  Kodi munthu mmodzi angathamangitse bwanji anthu 1,000, Kapena anthu awiri angapitikitse bwanji anthu 10,000?+ N’zosatheka, pokhapokha Thanthwe lawo litawagulitsa,+ Komanso ngati Yehova atawapereka. 31  Pakuti thanthwe lawo silofanana ndi Thanthwe lathu,+ Ndipo adani athu angavomereze zimenezi.+ 32  Mtengo wawo wa mpesa ndi wochokera ku mtengo wa mpesa wa ku Sodomu, Ndi kuminda ya m’mapiri a ku Gomora.+ Zipatso zawo za mphesa ndi zakupha, Ndipo ndi zowawa.+ 33  Vinyo wawo ndi poizoni wa njoka zikuluzikulu, Ndiponso ndi poizoni wakupha wa mamba.+ 34  Kodi sindinasunge zimenezi, Ndi kuziikira chidindo m’nkhokwe yanga?+ 35  Kubwezera ndi kwanga, chilangonso ndi changa.+ Pa nthawi yoikidwiratu phazi lawo lidzaterereka poyenda,+ Pakuti tsiku la tsoka lawo layandikira,+ Ndipo zowagwera zikufika mofulumira.’+ 36  Pakuti Yehova adzaweruza anthu ake,+ Ndipo adzamva chisoni chifukwa cha atumiki ake,+ Chifukwa adzaona kuti thandizo lawachokera. Adzaona kuti pangokhala munthu wonyozeka ndi wopanda pake. 37  Pamenepo iye adzati, ‘Ili kuti milungu yawo,+ Thanthwe limene anathawirako,+ 38  Milungu imene inali kudya mafuta a nsembe zawo,+ Ndi kumwa vinyo wa nsembe zawo zachakumwa?+ Ibwere kudzakuthandizani.+ Ikhaletu malo anu obisalamo.+ 39  Onani tsopano kuti ndine Mulungu,+ Ndipo palibe milungu ina pamodzi ndi ine.+ Ndimapha ndiponso ndimapereka moyo.+ Ndavulaza koopsa,+ ndipo ine ndidzachiritsa,+ Palibe aliyense wonditsomphola m’dzanja langa.+ 40  Ndikukweza dzanja langa kumwamba polumbira,+ Ndipo ndikunena kuti: “Pali ine, Mulungu wamoyo wosatha,”+ 41  Ndikanoladi lupanga langa lonyezimira,+ Dzanja langa likagwira chiweruzo,+ Ndidzalipsira adani anga,+ Ndipo ndidzabwezera chilango kwa odana nane kwambiri.+ 42  Ndidzaledzeretsa mivi yanga ndi magazi,+ Magazi a anthu ophedwa ndi ogwidwa. Ndipo lupanga langa lidzadya nyama,+ Pamodzi ndi mitu ya atsogoleri a adani.’+ 43  Kondwerani, mitundu inu, pamodzi ndi anthu ake,+ Pakuti adzabwezera magazi a atumiki ake,+ Ndipo adzabwezera chilango kwa adani ake,+ Nadzaphimba machimo a dziko la anthu ake.” 44  Pamenepo Mose anabwera ndi kulankhula mawu onse a nyimbo iyi m’makutu mwa anthu onse,+ iye pamodzi ndi Hoseya* mwana wa Nuni.+ 45  Mose atamaliza kulankhula mawu onsewa kwa Aisiraeli onse, 46  anapitiriza kuwauza kuti: “Ganizirani mofatsa mawu onse amene ndikulankhula mokuchenjezani lero,+ ndipo muuze ana anu kuti aonetsetse kuti akuchita zimene mawu onse a chilamulo ichi akunena.+ 47  Pakuti amenewa si mawu opanda pake kwa inu,+ chifukwa mawu amenewa ndiwo moyo wanu.+ Mwa kutsatira mawu amenewa mudzatalikitsa masiku anu panthaka imene mukupita kukaitenga kukhala yanu, mutawoloka Yorodano.”+ 48  Yehova anapitiriza kulankhula ndi Mose pa tsiku lomweli kuti: 49  “Kwera m’phiri ili la Abarimu,+ phiri la Nebo,+ limene lili m’dziko la Mowabu, moyang’anana ndi Yeriko, ndipo uone dziko la Kanani limene ndikupereka kwa ana a Isiraeli kuti likhale lawo.+ 50  Pamenepo ukafera m’phiri limene ukukwera ndi kugona ndi makolo ako,+ monga mmene Aroni m’bale wako anafera m’phiri la Hora+ ndi kugona ndi makolo ake. 51  Izi zili choncho chifukwa anthu inu munachita mosakhulupirika kwa ine+ pakati pa ana a Isiraeli, kumadzi a pa Meriba+ ku Kadesi, m’chipululu cha Zini. Ndiponso chifukwa chakuti anthu inu simunandilemekeze pakati pa ana a Isiraeli.+ 52  Pakuti udzaona dzikolo uli patali, koma sudzalowa m’dziko limene ndikupereka kwa ana a Isiraeli.”+

Mawu a M'munsi

Kutanthauza “Wolungama.” Limeneli ndi dzina laulemu la Isiraeli.
Onani Zakumapeto 5.
Dzina lakale la Yoswa.