Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Samueli 24:1-25

24  Mkwiyo wa Yehova unayakiranso+ Isiraeli pamene winawake anaukira Isiraeli mwa kulimbikitsa Davide kuti: “Pita ukawerenge+ anthu a Isiraeli ndi Yuda.”  Choncho mfumu inauza Yowabu+ mkulu wa magulu ankhondo amene anali naye kuti: “Yendayenda m’mafuko onse a Isiraeli kuchokera ku Dani mpaka ku Beere-seba.+ Ndipo amuna inu muwerenge anthu+ kuti ndidziwe chiwerengero chawo.”+  Koma Yowabu anauza mfumu kuti: “Yehova Mulungu wanu awonjezere anthu kuwirikiza nthawi 100 pa kuchuluka kwawo, maso anu inu mbuyanga mfumu akuona. Koma inu mbuyanga mfumu, n’chifukwa chiyani mukufuna kuchita zimenezi?”+  Pamapeto pake mawu a mfumu anaposa+ mawu a Yowabu ndi atsogoleri a magulu ankhondo. Choncho Yowabu ndi atsogoleri a magulu ankhondowo anachoka pamaso pa mfumu ndi kupita kukawerenga+ anthu a Isiraeli.  Kenako anawoloka Yorodano ndi kumanga msasa ku Aroweli+ kudzanja lamanja la mzinda umene uli pakati pa chigwa,* kuyang’ana kudziko la Agadi+ ndi ku Yazeri.+  Atachoka kumeneko anafika ku Giliyadi+ ndi kudziko la Tatimu-hodisi, ndipo anapitirira mpaka ku Dani-jaana ndi kuzungulira kukafika ku Sidoni.+  Kenako anafika kumzinda wa mpanda wolimba wa Turo+ ndiponso kumizinda yonse ya Ahivi+ ndi Akanani. Pamapeto pake anafika ku Beere-seba+ ku Negebu,+ m’dziko la Yuda.  Chotero anayendayenda m’dziko lonse ndipo patatha miyezi 9 ndi masiku 20 anafika ku Yerusalemu.  Tsopano Yowabu anapereka chiwerengero chonse+ cha anthu kwa mfumu. Aisiraeli analipo 800,000, amuna amphamvu ogwira lupanga, ndipo amuna a Yuda analipo 500,000.+ 10  Davide atawerengadi anthuwo anavutika mumtima mwake.+ Choncho Davide anauza Yehova kuti: “Ndachimwa+ kwambiri pochita zimene ndachitazi. Tsopano Yehova, khululukani cholakwa cha ine mtumiki wanu+ chonde, pakuti ndachita chinthu chopusa kwambiri.”+ 11  Davide atadzuka m’mawa, mawu a Yehova anafika kwa mneneri Gadi,+ wamasomphenya wa Davide+ kuti: 12  “Pita, ukauze Davide kuti, ‘Yehova wanena kuti: “Ndaika zilango zitatu pamaso pako.+ Sankha wekha chimodzi mwa zitatuzi chimene ukufuna kuti ndikuchitire.”’”+ 13  Pamenepo Gadi anapita kwa Davide ndi kumuuza kuti:+ “Kodi m’dziko lanu mubwere njala yaikulu zaka 7,+ kapena muzithawa adani anu akukuthamangitsani miyezi itatu,+ kapena kodi kugwe mliri wa masiku atatu m’dziko lanu?+ Ganizirani mofatsa zoti ndikayankhe kwa Amene wandituma.” 14  Atamva zimenezo, Davide anauza Gadi kuti: “Zimenezi zikundisautsa kwambiri. Chonde, tilangidwe ndi Yehova,+ pakuti chifundo chake n’chochuluka,+ koma ndisalangidwe ndi munthu.”+ 15  Pamenepo Yehova anagwetsa mliri+ mu Isiraeli kuyambira m’mawa mpaka nthawi yoikidwiratu, moti pa anthu onse kuyambira ku Dani mpaka ku Beere-seba+ panafa anthu 70,000.+ 16  Ndiyeno mngelo+ anali atatambasula dzanja lake kuloza ku Yerusalemu kuti awononge mzindawo. Pamenepo Yehova anamva chisoni+ chifukwa cha tsokalo, choncho anauza mngelo amene anali kupha anthuyo kuti: “Basi pakwanira! Tsopano tsitsa dzanja lako.” Pa nthawiyi, mngelo wa Yehova uja anali pafupi ndi malo opunthira mbewu a Arauna+ Myebusi.+ 17  Ndiyeno Davide atangoona mngelo amene anali kupha anthuyo anauza Yehova kuti: “Tsopano amene ndachimwa ndine, ndipo ine ndi amene ndachita cholakwa, nanga nkhosazi+ zalakwa chiyani? Dzanja lanu likhale pa ine+ chonde ndi panyumba ya bambo anga.” 18  Kenako Gadi anafika kwa Davide tsiku limenelo ndi kumuuza kuti: “Pita ukamangire Yehova guwa lansembe pamalo opunthira mbewu a Arauna Myebusi.”+ 19  Davide anapitadi mogwirizana ndi mawu a Gadi, mogwirizananso ndi zimene Yehova analamula.+ 20  Arauna atasuzumira panja anaona mfumu ndi atumiki ake akubwera kwa iye. Nthawi yomweyo Arauna anatuluka ndi kugwada+ pamaso pa mfumu ndipo anawerama mpaka nkhope yake pansi.+ 21  Ndiyeno Arauna anafunsa kuti: “N’chifukwa chiyani inu mbuyanga mfumu mwabwera kwa ine mtumiki wanu?” Poyankha Davide anati: “Ndabwera kuti undigulitse+ malo ako opunthira mbewu. Ndikufuna kumangira Yehova guwa lansembe pamenepo, kuti mliriwu+ uthe pakati pa anthuwa.” 22  Koma Arauna anauza Davide kuti: “Mbuyanga mfumu, tengani+ malowo ndipo mupereke chilichonse chimene mukuona kuti n’chabwino. Onani, ng’ombe iyi ikhale nsembe yopsereza ndipo chopunthira ndi zipangizo za ng’ombe zikhale nkhuni.+ 23  Ine Arauna ndikupereka chilichonse kwa inu mfumu.” Kenako Arauna anauza mfumu kuti: “Yehova Mulungu wanu asonyeze kuti akukondwera nanu.”+ 24  Koma mfumu inauza Arauna kuti: “Iyayi, ineyo ndigula zimenezi.+ Ine sindipereka nsembe zopsereza za nyama kwa Yehova Mulungu wanga popanda kulipira.”+ Choncho Davide anagula+ malo opunthira mbewu ndi ng’ombe ndipo analipira ndalama zokwana masekeli 50 asiliva. 25  Zitatero, Davide anamangira Yehova guwa lansembe+ pamenepo ndipo anapereka nsembe zopsereza ndi nsembe zachiyanjano. Choncho Yehova anamva kuchonderera kwawo,+ moti mliriwo anauthetsa mu Isiraeli.

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.