Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Samueli 22:1-51

22  Davide analankhula ndi Yehova mawu a nyimbo iyi,+ pa tsiku limene Yehova anamulanditsa kwa adani ake+ onse ndiponso m’manja mwa Sauli.+  Iye anati: “Yehova ndiye thanthwe langa,+ malo anga achitetezo+ ndiponso Wopereka chipulumutso kwa ine.+   Mulungu wanga ndiye thanthwe langa.+ Ine ndidzathawira kwa iye, Iye ndi chishango changa,+ nyanga* yanga+ ya  chipulumutso ndi malo anga okwezeka achitetezo.+ Iye ndi malo anga  othawirako,+  Mpulumutsi wanga.+  Mumandipulumutsa  ku chiwawa.+   Ndidzaitanira pa Yehova, Iye woyenera kutamandidwa,+ Ndipo adzandipulumutsa kwa adani anga.+   Pakuti mafunde akupha anandizungulira.+ Panali chikhamu cha anthu opanda pake amene anali kundiopseza.+   Zingwe za Manda* zinandizungulira.+ Ndinakumana ndi misampha ya imfa.+   Pa nthawi ya zowawa zanga ndinaitana Yehova,+ Ndinaitana Mulungu wanga.+ Pamenepo iye anamva mawu anga ali m’kachisi wake,+ Makutu ake anamva kulira kwanga kopempha thandizo.+   Dziko lapansi linayamba kugwedezekera uku ndi uku ndiponso kutekeseka.+ Maziko a kumwamba anagwedezeka.+ Anagwedezekera uku ndi uku chifukwa Mulungu anakwiya.+   Utsi unatuluka m’mphuno mwake, ndipo moto wotuluka m’kamwa mwake unanyeketsa.+ Makala onyeka anatuluka mwa iye.+ 10  Iye anaweramitsa kumwamba n’kutsika.+ Mdima wandiweyani unali kunsi kwa mapazi ake.+ 11  Iye anafika atakwera pakerubi+ wouluka. Anaonekera pamapiko a cholengedwa chauzimu.*+ 12  Kenako anaika mdima momuzungulira ngati misasa,+ Anaika madzi akuda ndi mtambo wakuda.+ 13  M’kuwala kochokera pamaso pake munatuluka makala oyaka moto.+ 14  Ali kumwamba, Yehova anayamba kugunda ngati mabingu,+ Wam’mwambamwamba anayamba kutulutsa mawu ake.+ 15  Anayamba kuponya mivi kuti awabalalitse.+ Anaponya mphezi kuti awasokoneze.+ 16  Ndipo ngalande za pansi pa nyanja zinaonekera,+ Maziko a dziko lapansi+ anakhala poonekera, Zinatero chifukwa cha kudzudzula kwa  Yehova, chifukwa  cha mphamvu  ya mpweya wa  m’mphuno mwake.+ 17  Anatambasula dzanja lake kuchokera kumwamba ndi kunditenga,+ Anandivuula m’madzi akuya.+ 18  Anandilanditsa kwa mdani wanga wamphamvu,+ Anandilanditsa kwa odana nane chifukwa anali amphamvu kuposa ine.+ 19  Adaniwo anandifikira m’tsiku la tsoka langa,+ Koma Yehova  anandichirikiza.+ 20  Ananditenga ndi kundiika pamalo otakasuka.+ Anandipulumutsa chifukwa anakondwera nane.+ 21  Yehova amandipatsa mphoto mogwirizana ndi chilungamo changa.+ Amandibwezera mogwirizana ndi kuyera kwa manja anga.+ 22  Pakuti ndasunga njira za Yehova,+ Sindinachoke kwa Mulungu wanga.+ Ndikanatero, ndikanachita chinthu choipa. 23  Pakuti zigamulo+ zake zonse zili pamaso panga. Ndipo sindidzapatuka pa malamulo ake.+ 24  Ndidzakhalabe wopanda cholakwa+ pamaso pake, Ndipo ndidzayesetsa kupewa cholakwa.+ 25  Yehova andibwezere mogwirizana ndi chilungamo changa,+ Andibwezere mogwirizana ndi kukhala kwanga woyera pamaso pake.+ 26  Munthu wokhulupirika, mudzamuchitira mokhulupirika.+ Munthu wamphamvu wopanda cholakwa, mudzamuchitira mwachilungamo.+ 27  Kwa munthu wokhalabe woyera, mudzadzisonyeza kuti ndinu woyera,+ Kwa munthu wopotoka maganizo mudzachita zinthu ngati wopusa.+ 28  Anthu odzichepetsa mudzawapulumutsa.+ Koma mumatsutsa odzikweza, kuti muwatsitse.+ 29  Inu Yehova ndinu nyale yanga,+ Ndipo Yehova ndiye amandiunikira pamene ndili mu mdima.+ 30  Pakuti ndi thandizo lanu ndingathamangitse  gulu la achifwamba.+ Ndi thandizo la Mulungu wanga ndingakwere khoma.+ 31  Njira ya Mulungu woona ndi yangwiro.+ Mawu a Yehova ndi oyengeka bwino.+ Iye ndi chishango kwa onse othawira kwa iye.+ 32  Kodi pali Mulungu winanso woposa Yehova?+ Kodi pali thanthwe linanso loposa Mulungu wathu?+ 33  Mulungu woona ndiye malo anga otetezeka kwambiri,+ Ndipo adzasalaza njira yanga.+ 34  Iye adzachititsa mapazi anga kukhala aliwiro ngati a mbawala zazikazi,+ Ndipo adzandiimiritsabe pamalo okwezeka kwa ine.+ 35  Iye akuphunzitsa manja anga kumenya nkhondo.+ Ndipo manja anga akukunga uta wamkuwa.+ 36  Inu mudzandipatsa chishango chanu cha chipulumutso,+ Ndipo kudzichepetsa kwanu n’kumene kumandikweza.+ 37  Mudzakulitsa malo opondapo mapazi anga.+ Ndipo mapazi anga sadzagwedezeka.+ 38  Ndidzathamangitsa adani anga kuti ndiwafafanize, Ndipo sindidzabwerera kufikira nditawawononga onse.+ 39  Ndidzawawononga onse ndi kuwaphwanya zibenthuzibenthu+ kuti asadzukenso.+ Iwo adzagwa pansi ndipo ndidzawapondaponda ndi mapazi anga.+ 40  Inu mudzandiveka mphamvu kuti ndithe kumenya nkhondo.+ Mudzakomola ondiukira.+ 41  Koma mudzachititsa adani anga kugonja* pamaso panga,+ Anthu odana nane kwambiri, ndidzawakhalitsa chete.+ 42  Adzafuula kupempha thandizo, koma sipadzapezeka wowapulumutsa,+ Adzafuulira Yehova, koma sadzawayankha.+ 43  Ndidzawapera kukhala ngati fumbi la padziko lapansi. Ndidzawapondaponda ngati matope a mumsewu,+ Ndipo ndidzawasasantha. 44  Inu mudzandipulumutsa kwa anthu a mtundu wanga onditola zifukwa.+ Mudzanditeteza kuti ndikhale mtsogoleri wa mitundu yonse.+ Anthu amene sindikuwadziwa adzanditumikira.+ 45  Alendo adzabwera kwa ine akunthunthumira.+ Anthu adzamvetsera mawu anga ndi kuwatsatira.+ 46  Alendo adzatha mphamvu, Ndipo adzatuluka m’malo awo achitetezo akunjenjemera.+ 47  Yehova ndi wamoyo.+ Lidalitsike Thanthwe langa.+ Mulungu wanga, thanthwe limene limandipulumutsa likhale lokwezeka.+ 48  Mulungu woona ndiye Wobwezera adani anga,+ Iye amaika mitundu ya anthu kunsi kwa mapazi anga.+ 49  Iye amandichotsa pakati pa adani anga.+ Ndipo mudzandikweza pamwamba pa anthu amene amandiukira.+ Mudzandilanditsa kwa munthu wochita zachiwawa.+ 50  N’chifukwa chake ndidzayamika inu Yehova pakati pa mitundu.+ Ndipo ndidzaimba nyimbo zotamanda dzina lanu.+ 51  Ndidzaimbira Iye wochita ntchito zazikulu zachipulumutso kwa mfumu yake,+ Iye wosonyeza kukoma mtima kosatha kwa wodzozedwa wake,+ Kwa Davide ndi mbewu yake mpaka kalekale.”+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa 1Sa 2:1.
Onani Zakumapeto 5.
Kapena kuti “mapiko a mphepo.”
Kapena kuti, “Mudzandipatsa kumbuyo kwa khosi la adani anga.”