Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Samueli 21:1-22

21  Tsopano m’masiku a Davide kunagwa njala+ zaka zitatu zotsatizana. Choncho Davide anafunsira kwa Yehova, ndipo Yehova anamuuza kuti: “Sauli pamodzi ndi nyumba yake ali ndi mlandu wa magazi chifukwa anapha Agibeoni.”+  Choncho mfumu inaitana Agibeoni+ ndi kulankhula nawo. (Agibeoni sanali ana a Isiraeli koma otsala mwa Aamori.+ Ana a Isiraeli analumbira kwa Aamori,+ koma Sauli anali kufuna kuwapha+ onse chifukwa chakuti iye anali kuchitira nsanje+ ana a Isiraeli ndi ana a Yuda.)  Ndiyeno Davide anafunsa Agibeoni kuti: “Ndikuchitireni chiyani ndipo ndipereke chiyani kuti ndiphimbe tchimo+ limeneli, kuti inu mudalitse cholowa+ cha Yehova?”  Choncho Agibeoni anamuyankha kuti: “Sitikufuna siliva kapena golide+ pa nkhani ya Sauli ndi nyumba yake, komanso tilibe ufulu wopha munthu mu Isiraeli.” Ndiyeno Davide anati: “Chilichonse chimene mukufuna ndikuchitirani.”  Pamenepo iwo anauza mfumu kuti: “Tikufuna kuti munthu amene anapulula anthu athu,+ ndi kutikonzera chiwembu+ chotiwononga kuti tisapezeke m’dera lililonse la Isiraeli,  mutipatse ana ake aamuna 7,+ ndipo tionetse+ mitembo yawo kwa Yehova mwa kuipachika ku Gibeya,+ kwawo kwa Sauli, munthu amene Yehova+ anamusankha kukhala mfumu.” Pamenepo mfumu inati: “Ndiwapereka m’manja mwanu.”  Koma mfumu inamvera chisoni Mefiboseti+ mwana wamwamuna wa Yonatani, mwana wa Sauli, chifukwa cha lumbiro+ limene Davideyo ndi Yonatani mwana wa Sauli anachita pakati pawo pamaso pa Yehova.  Chotero mfumu inatenga Arimoni ndi Mefiboseti, amene anali ana awiri aamuna a Rizipa,+ mwana wamkazi wa Aya, amene Rizipayo anaberekera Sauli. Anatenganso ana aamuna asanu a Mikala,*+ mwana wamkazi wa Sauli, amene anaberekera Adiriyeli,+ mwana wa Barizilai Mmeholati.  Iye anawapereka m’manja mwa Agibeoni, ndipo Agibeoniwo anaonetsa mitembo ya ana aamuna a Sauliwo kwa Yehova+ paphiri, moti onse 7 anafera limodzi. Iwo anaphedwa m’masiku oyambirira a nyengo yokolola, kuchiyambi kwa nyengo yokolola balere.+ 10  Koma Rizipa mwana wamkazi wa Aya+ anatenga chiguduli+ ndi kuchiyala pamwala kuti azikhala pamenepo, kuyambira kuchiyambi kwa nyengo yokolola kufikira pamene mvula inagwa pamitemboyo kuchokera kumwamba.+ Iye sanalole mbalame+ zam’mlengalenga kutera pamitemboyo masana, ndipo usiku sanalole zilombo zakutchire+ kufikapo. 11  Patapita nthawi, Davide anauzidwa+ zimene Rizipa mwana wa Aya, mdzakazi wa Sauli anachita. 12  Chotero Davide anapita kukatenga mafupa a Sauli+ ndi mafupa a Yonatani mwana wake kwa anthu a ku Yabesi-giliyadi.+ Anthuwo ndiwo anaba mitembo ya Sauli ndi Yonatani m’bwalo la mzinda wa Beti-sani,+ kumene Afilisiti anali ataipachika,+ tsiku limene anapha Sauli paphiri la Giliboa.+ 13  Iye anabwera ndi mafupa a Sauli ndi mafupa a Yonatani mwana wake. Atatero anasonkhanitsanso mafupa a anthu amene anaonetsedwa aja.+ 14  Kenako anaika mafupa a Sauli ndi Yonatani mwana wake m’dziko la Benjamini ku Zela+ m’manda a Kisi+ bambo ake, kuti achite zonse zimene mfumu inalamula. Izi zitachitika, Mulungu anamvetsera kuchonderera kwawo kuti amvere chisoni dziko lawo.+ 15  Ndiyeno Afilisiti+ anabwera kudzachita nkhondo ndi Isiraeli. Pamenepo Davide ndi atumiki ake anapita komweko n’kumenyana ndi Afilisiti, ndipo Davide anatopa. 16  Zitatero, Isibi-benobi mmodzi wa mbadwa za Arefai,+ amene anali ndi mkondo wamkuwa wolemera+ masekeli 300,* amenenso anali ndi lupanga latsopano m’chiuno mwake, anaganiza zoti aphe Davide. 17  Nthawi yomweyo Abisai+ mwana wa Zeruya anathandiza+ Davide ndipo anakantha Mfilisitiyo ndi kumupha. Pamenepo asilikali a Davide analumbira kwa iye kuti: “Simudzapitanso ndi ife kunkhondo,+ chifukwa mungazimitse+ nyale+ ya Isiraeli!” 18  Ndiyeno pambuyo pa nkhondo imeneyi panabukanso nkhondo ndi Afilisiti ku Gobu. Pa nthawi imeneyo Sibekai+ Mhusati+ anapha Safi, amene anali mmodzi mwa mbadwa za Arefai.+ 19  Kenako panabukanso nkhondo ina ndi Afilisiti ku Gobu, ndipo Elihanani+ mwana wa Yaare-oregimu wa ku Betelehemu anapha Goliyati Mgiti, amene mtengo wa mkondo wake unali waukulu ngati mtanda wa owomba nsalu.+ 20  Panabukanso nkhondo ina ku Gati,+ pa nthawi imene kunali munthu wa msinkhu waukulu modabwitsa. Iye anali ndi zala 6 kudzanja lililonse ndiponso zala 6 kuphazi lililonse, moti anali ndi zala 24 zonse pamodzi. Ameneyunso anali mmodzi mwa mbadwa za Arefai.+ 21  Iye anali kutonza+ ndi kuderera Isiraeli. Pamapeto pake Yonatani+ mwana wa Simeyi,+ m’bale wake wa Davide, anamupha. 22  Anthu anayi amenewa anali mbadwa za Arefai ku Gati.+ Iwo anaphedwa ndi dzanja la Davide ndi la atumiki ake.+

Mawu a M'munsi

Mipukutu ya Targum imati: “Ana aamuna asanu amene Merabu anabereka (amene Mikala, mwana wamkazi wa Sauli, analera).” Yerekezerani ndi 2Sa 6:23.
Pafupifupi makilogalamu atatu ndi hafu.