Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Samueli 16:1-23

16  Davide atapitirira pang’ono pamwamba pa phiri paja,+ anaona Ziba+ mtumiki wa Mefiboseti+ akubwera kudzakumana naye. Iye anali ndi abulu awiri+ okhala ndi zishalo ndipo abuluwa anali atanyamula mitanda 200 ya mkate,+ mphesa zouma zoumba pamodzi 100,+ zipatso za m’chilimwe* 100+ zouma zoumba pamodzi ndiponso mtsuko waukulu wa vinyo.+  Ndiyeno mfumu inafunsa Ziba kuti: “Kodi zinthu zimene watengazi n’zachiyani?”+ Poyankha Ziba anati: “Abuluwa ndatengera anthu a m’nyumba ya mfumu kuti azikwerapo, mkate ndi makeke a zipatso za m’chilimwe ndatengera anyamata+ kuti adye, ndipo vinyo ndatengera munthu wotopa+ m’chipululu+ kuti amwe.”  Tsopano mfumu inafunsa kuti: “Kodi mwana wa mbuye wako ali kuti?”+ Pamenepo Ziba anauza mfumu kuti: “Watsalira ku Yerusalemu, pakuti wanena kuti, ‘Lero nyumba ya Isiraeli indibwezera ufumu wa bambo anga.’”+  Kenako mfumu inauza Ziba kuti: “Taona, zonse zimene zinali za Mefiboseti+ ndi zako.” Pamenepo Ziba anati: “Ndikuwerama+ pamaso panu. Pitirizani kundikomera mtima mbuyanga mfumu.”  Ndiyeno Mfumu Davide inafika ku Bahurimu.+ Kumeneko inaona mwamuna wina wa m’banja la Sauli, dzina lake Simeyi,+ mwana wa Gera akutuluka ndipo anali kulankhula mawu onyoza.+  Iye anayamba kuponya miyala Davide ndi atumiki onse a Mfumu Davide. Anthu onse ndi amuna onse amphamvu anali kudzanja lamanja ndi lamanzere la mfumu.  Ponyoza, Simeyi anali kunena kuti: “Choka, choka, munthu wa mlandu wamagazi+ ndi wopanda pake iwe!+  Yehova wakubwezera mlandu wonse wa magazi a nyumba ya Sauli amene iwe unamulowa m’malo monga mfumu. Yehova wapereka ufumu m’manja mwa Abisalomu mwana wako. Ndipo tsopano tsoka lakugwera chifukwa uli ndi mlandu wamagazi!”+  Pamapeto pake Abisai mwana wa Zeruya+ anauza mfumu kuti: “N’chifukwa chiyani galu wakufa uyu+ akukunyozani mbuyanga mfumu?+ Ndiloleni ndipite chonde ndikam’dule mutu.”+ 10  Koma mfumu inati: “Ndili nanu chiyani+ inu ana a Zeruya?+ Musiyeni anyoze+ chifukwa Yehova wamuuza kuti,+ ‘Munyoze Davide!’ Choncho ndani angamufunse kuti, ‘N’chifukwa chiyani iwe wachita zimenezi?’”+ 11  Ndiyeno Davide anapitiriza kuuza Abisai ndi atumiki ake onse kuti: “Ngati mwana wanga weniweni, wotuluka m’chiuno mwanga akufunafuna moyo wanga,+ kuli bwanji M’benjamini uyu!+ Musiyeni anyoze, pakuti Yehova wamuuza kuti atero! 12  Mwina Yehova aona+ ndi diso lake, ndipo lero Yehova abwezeretsa kwa ine zinthu zabwino m’malo mwa temberero la Simeyi.”+ 13  Pamenepo Davide ndi amuna amene anali kuyenda naye anapitiriza kuyenda mumsewu. Simeyi anali kuyenda m’mbali mwa phiri pafupi ndi Davide ndipo anali kuyenda akulankhula mawu onyoza.+ Iye analinso kuponya miyala akuyenda m’mbali mwa phirimo pafupi ndi Davide ndiponso anali kuwaza fumbi lambiri.+ 14  Patapita nthawi, mfumu ndi anthu onse amene anali naye anafika kumene anali kupita ali otopa. Choncho iwo anaima kuti apume.+ 15  Koma Abisalomu ndi anthu onse, amuna a Isiraeli, analowa mu Yerusalemu+ ndipo Ahitofeli+ anali naye limodzi. 16  Ndiyeno Husai+ Mwareki,+ mnzake wa Davide,+ atangofika kwa Abisalomu anauza Abisalomu kuti: “Mfumu ikhale ndi moyo wautali!+ Mfumu ikhale ndi moyo wautali!” 17  Pamenepo Abisalomu anauza Husai kuti: “Kodi kumeneku ndiko umati kusonyeza mnzako kukoma mtima kosatha? N’chifukwa chiyani sunapite ndi mnzako?”+ 18  Poyankha Husai anauza Abisalomu kuti: “Iyayi, amene Yehova wamusankha komanso amene anthu awa ndi anthu onse a mu Isiraeli amusankha, ine ndidzakhala wake ndipo ndidzakhala ndi iye. 19  Ndibwereze kunena kuti, Ine ndingatumikire ndani? Kodi sindiyenera kutumikira mwana wake? Monga mmene ndinatumikira bambo anu, ndichitanso chimodzimodzi kwa inu.”+ 20  Kenako Abisalomu anafunsa Ahitofeli kuti: “Amuna inu, nenani maganizo anu.+ Tichite chiyani?” 21  Pamenepo Ahitofeli anauza Abisalomu kuti: “Ugone ndi adzakazi a bambo ako+ amene wawasiya kuti azisamalira nyumba.+ Ukatero Aisiraeli onse adzamva kuti wadzinunkhitsa+ pamaso pa bambo ako,+ ndipo manja+ a anthu onse amene ali ndi iwe adzalimba ndithu.” 22  Choncho anamangira Abisalomu hema padenga,+ ndipo Abisalomu anayamba kugona ndi adzakazi a bambo ake,+ Aisiraeli onse akuona.+ 23  Ndiyeno masiku amenewo munthu akalandira malangizo kwa Ahitofeli, zinali ngati kuti munthu wafunsira malangizo kwa Mulungu woona. Umu ndi mmene malangizo+ onse a Ahitofeli+ analili, kwa Davide ndi Abisalomu yemwe.

Mawu a M'munsi

Mawu akuti “zipatso za m’chilimwe” makamaka amatanthauza nkhuyu ndipo nthawi zina amatanthauza zipatso za kanjedza.