Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Mbiri 34:1-33

34  Yosiya+ anali ndi zaka 8+ pamene anayamba kulamulira, ndipo analamulira zaka 31 ku Yerusalemu.+  Iye anachita zoyenera pamaso pa Yehova+ ndipo anayenda m’njira za Davide kholo lake.+ Sanapatukire mbali ya kudzanja lamanja kapena lamanzere.+  M’chaka cha 8 cha ulamuliro wa Yosiya, iye akadali mnyamata,+ anayamba kufunafuna+ Mulungu wa Davide kholo lake. M’chaka cha 12 anayamba kuyeretsa+ Yuda ndi Yerusalemu pochotsa malo okwezeka,+ mizati yopatulika,+ zifaniziro zogoba,+ ndi zifaniziro zopangidwa ndi zitsulo zosungunula.  Kuwonjezera apo, anthu anagwetsa maguwa ansembe+ a Abaala+ pamaso pake, ndipo zofukizira+ zimene zinali pamwamba pa maguwawo iye anazigumula. Mizati yopatulika,+ zifaniziro zogoba,+ ndi zifaniziro zopangidwa ndi zitsulo zosungunula, anaziphwanya n’kuziperapera.+ Phulusa lakelo analiwaza pamanda a anthu amene anali kupereka nsembe kwa zinthu zimenezi.+  Mafupa+ a ansembe anawatentha pamaguwa awo ansembe.+ Choncho Yosiya anayeretsa Yuda ndi Yerusalemu.  Komanso, m’mizinda ya Manase,+ Efuraimu,+ Simiyoni, mpaka Nafitali, ndi m’malo onse owonongedwa ozungulira mizindayi,  Yosiya anagwetsamo maguwa ansembe+ ndi mizati yopatulika.+ Zifaniziro zogoba+ anaziphwanya n’kuziperapera,+ ndipo anagumula zofukizira zonse+ m’dziko lonse la Isiraeli. Atatero anabwerera ku Yerusalemu.  M’chaka cha 18+ cha ulamuliro wake, atayeretsa dzikolo ndi nyumba ya Mulungu, iye anatuma Safani+ mwana wa Azaliya, Maaseya mkulu wa mzinda, ndi Yowa mwana wa Yowahazi wolemba zochitika, kuti akakonze+ nyumba ya Yehova Mulungu wake.  Iwo anapita kwa Hilikiya+ mkulu wa ansembe n’kukapereka ndalama zimene anthu anali kubweretsa kunyumba ya Mulungu, zimene Alevi omwe anali alonda a pakhomo,+ anatolera ku fuko la Manase,+ la Efuraimu,+ kwa Aisiraeli onse,+ kwa Ayuda onse, ku fuko la Benjamini, ndi kwa anthu onse okhala mu Yerusalemu. 10  Kenako anapereka ndalamazo m’manja mwa ogwira ntchito osankhidwa a m’nyumba ya Yehova.+ Ndiyeno iwowa anapereka ndalamazo kwa anthu amene anali kugwira ntchito m’nyumba ya Yehova, omwe anazigwiritsa ntchito yokonzera nyumbayo. 11  Anthu ogwira ntchitowa anapereka ndalamazo kwa amisiri ndi kwa omanga+ nyumba kuti agulire miyala yosema+ ndi matabwa opangira zida zomangira zinthu pamodzi, ndiponso kuti akhome mitanda m’nyumba zimene mafumu+ a Yuda anazilekerera kuti ziwonongeke. 12  Anthuwo anali kugwira ntchitoyo mokhulupirika.+ Atsogoleri awo oti aziwayang’anira anali Yahati ndi Obadiya, omwe anali Alevi ochokera mwa ana a Merari,+ ndiponso Zekariya ndi Mesulamu ochokera mwa ana a Akohati.+ Aleviwo, amene aliyense wa iwo anali katswiri wodziwa kuimba ndi zipangizo zoimbira,+ 13  anali kuyang’anira+ anthu onyamula katundu+ ndi anthu onse ogwira ntchito zosiyanasiyana. Panalinso Alevi+ amene anali alembi,+ akapitawo, ndi alonda a pazipata.+ 14  Pamene anali kutulutsa ndalama+ zimene zinali kubwera kunyumba ya Yehova, wansembe Hilikiya+ anapeza buku+ la chilamulo cha Yehova+ loperekedwa ndi dzanja la Mose.+ 15  Chotero Hilikiya anauza Safani+ mlembi kuti: “Ndapeza buku la chilamulo m’nyumba ya Yehova!” Pamenepo Hilikiya anapereka bukulo kwa Safani. 16  Tsopano Safani anapititsa bukulo kwa mfumu n’kuiuza kuti: “Atumiki anu akuchita zonse zimene zaikidwa m’manja mwawo. 17  Iwo akumakhuthula ndalama zimene akuzipeza m’nyumba ya Yehova n’kuzipereka m’manja mwa amuna osankhidwa ndiponso m’manja mwa ogwira ntchito.”+ 18  Kenako Safani mlembi anauza mfumuyo kuti: “Pali buku+ limene wansembe Hilikiya wandipatsa.”+ Ndiyeno Safani anayamba kuwerenga bukulo pamaso pa mfumu.+ 19  Mfumuyo itangomva mawu a chilamulowo, nthawi yomweyo inang’amba zovala zake.+ 20  Kenako mfumuyo inalamula Hilikiya,+ Ahikamu+ mwana wa Safani, Abidoni mwana wa Mika, Safani+ mlembi,+ ndi Asaya+ mtumiki wa mfumu, kuti: 21  “Pitani mukafunsire+ kwa Yehova m’malo mwa ineyo,+ ndiponso m’malo mwa anthu amene atsala mu Isiraeli ndi mu Yuda. Mukafunse zokhudza mawu a m’buku+ limene lapezekali, chifukwa mkwiyo wa Yehova+ umene akuyenera kutitsanulira ndi waukulu, popeza makolo athu sanasunge mawu a Yehova. Iwo sanachite zonse zimene zinalembedwa m’buku ili.”+ 22  Chotero Hilikiya pamodzi ndi anthu amene mfumu inatchula anapita kukanena zimenezi kwa Hulida+ mneneri wamkazi.+ Hulida anali mkazi wa Salumu yemwe anali wosamalira zovala,+ mwana wa Tikiva, mwana wa Harihasi, ndipo Hulidayo anali kukhala kumbali yatsopano ya mzinda wa Yerusalemu. 23  Iye anawauza kuti: “Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Kauzeni munthu amene wakutumani kwa ineyo kuti: 24  “Yehova wanena kuti, ‘Ndibweretsa tsoka+ pamalo ano ndi anthu ake,+ pokwaniritsa matemberero onse+ amene analembedwa m’buku limene anawerenga pamaso pa mfumu ya Yuda,+ 25  chifukwa chakuti andisiya+ n’kumakafukiza nsembe yautsi kwa milungu ina+ kuti andikwiyitse+ ndi ntchito zonse za manja awo.+ Choncho nditsanulira mkwiyo wanga+ pamalo ano ndipo suzimitsidwa.’”+ 26  Mfumu ya Yuda imene yakutumani kuti mudzafunse kwa Yehova, mukaiuze kuti, “Yehova Mulungu wa Isiraeli wanena kuti,+ ‘Ponena za mawu+ amene wamvawo, 27  chifukwa chakuti mtima wako+ unali wofewa ndipo unadzichepetsa+ chifukwa cha Mulungu utamva mawu ake okhudza malo ano ndi anthu ake, ndipo unadzichepetsa pamaso panga+ n’kung’amba+ zovala zako ndi kulira pamaso panga, ineyo ndamva,+ ndiwo mawu a Yehova. 28  Ine ndidzakugoneka pamodzi ndi makolo ako, ndipo ndithu udzaikidwa m’manda ako mu mtendere.+ Maso ako sadzaona tsoka+ lonse limene ndikulibweretsa pamalo ano ndi anthu ake.’”’”+ Anthuwo anabweretsa mawuwo kwa mfumuyo. 29  Ndiyeno mfumuyo inatumiza uthenga kwa akulu onse a Yuda ndi Yerusalemu n’kuwasonkhanitsa pamodzi.+ 30  Itatero, mfumuyo inapita kunyumba ya Yehova+ limodzi ndi amuna onse a ku Yuda, anthu okhala ku Yerusalemu, ansembe,+ Alevi, ndi anthu onse, wamng’ono ndi wamkulu yemwe. Tsopano mfumuyo inayamba kuwawerengera+ mawu onse a m’buku la pangano limene linapezeka panyumba ya Yehova.+ 31  Mfumuyo inaimirirabe pamalo ake+ ndipo inachita pangano+ pamaso pa Yehova, kuti idzatsatira Yehova ndi kusunga malamulo+ ake ndi maumboni*+ ake. Inanenanso kuti idzachita+ zimenezi ndi mtima wake wonse+ ndi moyo wake wonse,+ mogwirizana ndi mawu a pangano olembedwa m’bukulo.+ 32  Kuwonjezera apo, mfumuyo inachititsa onse amene anali ku Yerusalemu ndi ku Benjamini kuti avomereze panganolo. Anthu okhala ku Yerusalemuwo anachita mogwirizana ndi pangano la Mulungu, Mulungu wa makolo awo.+ 33  Atatero, Yosiya anachotsa zonyansa zonse+ m’mayiko onse a ana a Isiraeli.+ Anachititsanso anthu onse amene anali mu Isiraeli kuti ayambe kutumikira Yehova Mulungu wawo. M’masiku ake onse, iwo sanasiye kutsatira Yehova Mulungu wa makolo awo.+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti “zikumbutso.”