Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Mbiri 25:1-28

25  Amaziya+ anali ndi zaka 25 pamene anakhala mfumu, ndipo analamulira ku Yerusalemu zaka 29. Mayi ake anali a ku Yerusalemu ndipo dzina lawo linali Yehoadana.+  Amaziya anapitiriza kuchita zolungama pamaso pa Yehova,+ koma osati ndi mtima wathunthu.+  Ndiyeno ufumuwo utangolimba m’manja mwake, iye anapha+ atumiki ake+ amene anapha bambo ake, omwe anali mfumu.+  Koma ana awo sanawaphe. Anachita mogwirizana ndi zimene zinalembedwa m’chilamulo cha m’buku la Mose,+ chimene Yehova analamula kuti: “Abambo asaphedwe chifukwa cha machimo a ana,+ ndipo ana asaphedwe chifukwa cha machimo a abambo.+ Aliyense aziphedwa chifukwa cha tchimo lake.”+  Kenako Amaziya anasonkhanitsa Ayuda n’kuwaimiritsa motsatira nyumba ya makolo awo.+ Anawaika m’magulu a anthu 1,000+ ndi mtsogoleri wawo, ndiponso m’magulu a anthu 100+ ndi mtsogoleri wawo, a mafuko a Yuda ndi Benjamini. Iye anawalemba mayina anthuwo, kuyambira azaka 20+ kupita m’tsogolo ndipo anapeza kuti analipo 300,000. Anali amuna ochita kusankhidwa a m’gulu la asilikali, onyamula mkondo waung’ono+ ndi chishango chachikulu.+  Kuwonjezera apo, analemba ganyu amuna amphamvu ndi olimba mtima a ku Isiraeli okwanira 100,000, pamtengo wa matalente a siliva* 100.  Ndiyeno munthu winawake wa Mulungu woona+ anapita kwa Amaziya n’kumuuza kuti: “Inu mfumu, musalole kuti gulu lankhondo la Isiraeli lipite nanu limodzi, chifukwa Yehova sali ndi Aisiraeli,+ kutanthauza ana onse a Efuraimu.  Inuyo mupite nokha ndipo limbani mtima kukamenya nkhondo.+ Mulungu woona angakuchititseni kugonja kwa adani anu, chifukwa Mulungu ali ndi mphamvu zomuthandiza+ munthu kapena zom’chititsa kugonja.”+  Pamenepo Amaziya+ anafunsa munthu wa Mulungu woonayo kuti: “Nanga bwanji za matalente 100 amene ndapereka kwa asilikali a ku Isiraeli aja?”+ Munthu wa Mulungu woonayo anayankha kuti: “Yehova akhoza kukupatsani zambiri kuposa pamenepa.”+ 10  Chotero Amaziya anapatula asilikali amene anabwera kwa iye kuchokera ku Efuraimu n’kuwauza kuti abwerere kwawo. Koma asilikaliwo anawakwiyira kwambiri Ayuda moti anabwerera kwawo ali okwiya kwambiri.+ 11  Ndiyeno Amaziya analimba mtima n’kutsogolera anthu ake kupita kuchigwa cha Mchere.+ Kumeneko anapha ana a Seiri+ okwana 10,000.+ 12  Panalinso anthu 10,000 amene ana a Yuda anawagwira amoyo. Choncho anapita nawo pathanthwe lomwe linali pamwamba kwambiri n’kuyamba kuwaponya kuchokera pathanthwepo ndipo onsewo anaphulikaphulika.+ 13  Asilikali amene Amaziya anawabweza kuti asapite naye limodzi kunkhondo aja,+ anayamba kuukira mizinda ya Yuda kuyambira ku Samariya+ mpaka ku Beti-horoni,+ ndipo anapha anthu 3,000 a m’mizindayo ndi kufunkha zinthu zambiri. 14  Koma pobwerera kuchokera kokapha Aedomu, Amaziya anatenga milungu+ ya ana a Seiri n’kukaiimika kuti ikhale milungu yake.+ Kenako anayamba kuigwadira+ ndi kuifukizira nsembe yautsi.+ 15  Choncho mkwiyo wa Yehova unayakira Amaziya ndipo anatumiza mneneri kukam’funsa kuti: “N’chifukwa chiyani mwafunafuna+ milungu+ yomwe sinapulumutse anthu awo m’manja mwanu?”+ 16  Mneneriyo atangonena zimenezi, mfumuyo inamufunsa kuti: “Kodi tinakuika kuti ukhale mlangizi wa mfumu?+ Siya kunena zimenezi.+ Kodi ukufuna kuti akuphe?” Choncho mneneriyo anasiya, koma anati: “Ndithu ndikudziwa kuti Mulungu watsimikiza kuti akuwonongeni+ chifukwa cha zimene mwachitazi,+ ndiponso chifukwa simunamvere malangizo anga.”+ 17  Tsopano Amaziya mfumu ya Yuda anakambirana ndi anthu ena n’kutumiza uthenga kwa Yehoasi, mwana wa Yehoahazi mwana wa Yehu, mfumu ya Isiraeli,+ wakuti: “Bwera tidzamenyane.”+ 18  Yehoasi mfumu ya Isiraeli atamva anamuyankha Amaziya mfumu ya Yuda kuti:+ “Chitsamba chaminga cha ku Lebanoni chinatumiza uthenga kwa mtengo wa mkungudza wa ku Lebanoni,+ wakuti, ‘Ndipatse mwana wako wamkazi kuti mwana wanga wamwamuna amukwatire.’+ Koma nyama yakuthengo+ ya ku Lebanoni inadutsa pamenepo n’kupondaponda chitsamba chaminga chija. 19  Ukunena kuti wagonjetsa Edomu,+ choncho mtima wako+ wayamba kudzikuza ndi kudzitamandira.+ Khala m’nyumba mwako momwemo.+ N’chifukwa chiyani ukufuna kumenya nkhondo pamene uli wofooka?+ Iweyo ndi Ayuda amene uli nawowo mugonja.”+ 20  Koma Amaziya sanamvere, popeza Mulungu woona+ ndi amene anachititsa zimenezi kuti awapereke m’manja mwa adani, chifukwa iwo anafunafuna milungu ya Edomu.+ 21  Chotero Yehoasi, mfumu ya Isiraeli, anabwera+ ndipo iye ndi Amaziya mfumu ya Yuda anamenyana+ ku Beti-semesi+ m’dziko la Yuda. 22  Pa nkhondoyo, Ayuda anagonja pamaso pa Aisiraeli+ moti aliyense anathawira kuhema wake.+ 23  Yehoasi mfumu ya Isiraeli anagwira+ Amaziya mfumu ya Yuda, mwana wa Yehoasi, mwana wa Yehoahazi ku Beti-semesiko. Kenako Yehoasi anatenga Amaziya n’kupita naye ku Yerusalemu,+ ndipo anakagumula mpanda wa Yerusalemu kuyambira pa Chipata cha Efuraimu+ mpaka kukafika pa Chipata cha Pakona.+ Anagumula mpata waukulu mikono 400. 24  Yehoasi anatenga golide ndi siliva yense, ndi ziwiya zonse zimene anazipeza m’nyumba ya Mulungu woona, ndipo anatenganso Obedi-edomu+ ndi chuma cha m’nyumba ya mfumu.+ Anagwiranso anthu ena n’kubwerera ku Samariya.+ 25  Amaziya+ mfumu ya Yuda mwana wa Yehoasi, anakhalabe ndi moyo zaka 15 pambuyo pa imfa ya Yehoasi+ mwana wa Yehoahazi mfumu ya Isiraeli.+ 26  Nkhani zina zokhudza Amaziya, zoyambirira ndi zomalizira,+ zinalembedwa m’Buku+ la Mafumu a Yuda ndi Isiraeli.+ 27  Amaziya atasiya kutsatira Yehova, anthu anam’konzera chiwembu+ ku Yerusalemu. Patapita nthawi iye anathawira ku Lakisi.+ Koma anthuwo anatumiza anthu ena omwe anamutsatira ku Lakisiko n’kukamuphera komweko.+ 28  Atatero anamunyamula pamahatchi+ n’kukamuika m’manda pamodzi ndi makolo ake mumzinda wa Yuda.+

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 12.