Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

2 Mbiri 18:1-34

18  Yehosafati anakhala ndi chuma chambiri ndi ulemerero waukulu,+ koma anachita mgwirizano wa ukwati+ ndi Ahabu.+  Chotero patapita zaka, iye anapita kwa Ahabu ku Samariya.+ Ahabu anapha nkhosa ndi ng’ombe zambiri n’kuzipereka nsembe+ m’malo mwa Yehosafati ndi anthu amene anali naye. Kenako Ahabu anayamba kunyengerera+ Yehosafati kuti apite kukamenyana ndi mzinda wa Ramoti-giliyadi.+  Ahabu mfumu ya Isiraeli anafunsa Yehosafati mfumu ya Yuda kuti: “Kodi upita nane ku Ramoti-giliyadi?”+ Yehosafati anamuyankha kuti: “Iwe ndi ine ndife amodzi. Anthu anga ndi anthu ako ndi amodzi, ndipo ali nawe limodzi pankhondoyi.”+  Komabe Yehosafati anauza mfumu ya Isiraeli kuti: “Choyamba, umve+ kaye mawu a Yehova.”  Choncho mfumu ya Isiraeli inasonkhanitsa aneneri+ pamodzi. Analipo amuna 400, ndipo inawafunsa kuti: “Kodi tipite kukamenyana ndi Ramoti-giliyadi, kapena tisapite?”+ Iwo anayankha kuti: “Pitani, ndipo Mulungu woona akapereka mzindawo m’manja mwanu mfumu.”  Koma Yehosafati anati: “Kodi kuno kulibe mneneri wina wa Yehova amene watsala?+ Ngati alipo, tiyeni tifunse kudzera mwa ameneyo.”+  Poyankha, mfumu ya Isiraeli inauza Yehosafati+ kuti: “Pali munthu mmodzi+ amene tingathe kufunsira kwa Yehova kudzera mwa iye, koma ineyo ndimadana naye+ kwambiri, chifukwa masiku ake onse salosera zabwino zokhudza ine, koma zoipa zokhazokha.+ Munthuyo dzina lake ndi Mikaya mwana wa Imula.”+ Koma Yehosafati anati: “Musalankhule choncho mfumu.”+  Chotero mfumu ya Isiraeli inaitana nduna ya panyumba ya mfumu,+ n’kuiuza kuti: “Kaitane Mikaya mwana wa Imula, ndipo ubwere naye msangamsanga.”+  Mfumu ya Isiraeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda anali atakhala pabwalo* la pachipata cha Samariya. Aliyense anakhala pampando wake wachifumu, atavala zovala zachifumu.+ Aneneri onse anali pamaso pawo ndipo anali kulosera.+ 10  Ndiyeno Zedekiya mwana wa Kenaana anapanga nyanga+ zachitsulo n’kunena kuti: “Yehova wanena kuti,+ ‘Ndi nyanga izi mudzakankha Asiriya mpaka kuwatha.’”+ 11  Aneneri ena onse analinso kulosera zofanana ndi zomwezo, ndipo anali kunena kuti: “Pitani ku Ramoti-giliyadi ndipo mukapambana.+ Yehova akaperekadi mzindawo m’manja mwanu mfumu.”+ 12  Munthu amene anatumidwa kukaitana Mikaya anauza Mikayayo kuti: “Tamvera, mawu amene aneneri onse alankhula kwa mfumu ndi abwino. Nawenso mawu ako akakhale ngati mawu awo,+ ndipo ukalankhule zabwino.”+ 13  Koma Mikaya anati: “Pali Yehova Mulungu wamoyo,+ zimene Mulungu wanga anene n’zimene ndikalankhule.”+ 14  Kenako anafika kwa mfumu, ndipo mfumuyo inamufunsa kuti: “Mikaya, kodi tipite kukamenyana ndi Ramoti-giliyadi, kapena tisapite?” Nthawi yomweyo Mikaya anayankha kuti: “Pitani mukapambana. Iwo akaperekedwa m’manja mwanu.”+ 15  Ndiyeno mfumuyo inamuuza kuti: “Kodi ndikulumbiritse kangati+ kuti uzilankhula kwa ine zoona zokhazokha m’dzina la Yehova?”+ 16  Choncho Mikaya anati: “Ndikuona Aisiraeli onse atabalalika m’mapiri ngati nkhosa zopanda m’busa.+ Ndipo Yehova anati: ‘Amenewa alibe atsogoleri.+ Aliyense abwerere kunyumba kwake mu mtendere.’”+ 17  Mfumu ya Isiraeli itamva zimenezi inauza Yehosafati kuti: “Pajatu ndinakuuza kuti, ‘Adzalosera zoipa zokhudza ine, osati zabwino.’”+ 18  Mikaya anapitiriza kunena kuti: “Choncho imvani mawu a Yehova:+ Ndinaona Yehova atakhala pampando wake wachifumu,+ makamu onse+ akumwamba ataimirira kudzanja lake lamanja ndi kumanzere kwake.+ 19  Kenako Yehova anati, ‘Ndani akapusitse Ahabu mfumu ya Isiraeli, kuti apite ku Ramoti-giliyadi n’kukafa?’ Choncho panali kukambirana. Uyu anali kunena zakutizakuti, uyunso n’kumanena zakutizakuti.+ 20  Pomalizira pake, mzimu+ wina unabwera kudzaima pamaso pa Yehova n’kunena kuti, ‘Ine ndikam’pusitsa.’ Ndipo Yehova anamufunsa kuti, ‘Ukam’pusitsa motani?’+ 21  Iye anayankha kuti, ‘Ndipita kukakhala mzimu wabodza m’kamwa mwa aneneri ake onse.’+ Ndiyeno Mulungu anati, ‘Ukam’pusitsadi ndipo zikakuyendera bwino.+ Pita kachite momwemo.’+ 22  Choncho Yehova waika mzimu wabodza m’kamwa mwa aneneri anuwa,+ koma Yehovayo wanena kuti inuyo muona tsoka.”+ 23  Tsopano Zedekiya+ mwana wa Kenaana+ anayandikira Mikaya+ ndipo anam’menya mbama.+ Kenako anati: “Kodi mzimu wa Yehova wachoka bwanji kwa ine n’kukalankhula ndi iwe?”+ 24  Pamenepo Mikaya anati: “Udzadziwa zimenezo tsiku+ limene udzalowe m’chipinda chamkati kukabisala.”+ 25  Ndiyeno mfumu ya Isiraeli inati: “Tengani Mikaya mubwerere naye kwa Amoni mkulu wa mzinda, ndi kwa Yowasi mwana wa mfumu.+ 26  Mukawauze kuti, ‘Mfumu yanena kuti: “Kam’tsekereni munthu uyu.+ Muzim’patsa chakudya chochepa+ ndi madzinso ochepa, kufikira ine nditabwerera mu mtendere.”’”+ 27  Pamenepo Mikaya ananena kuti: “Mukakabwereradi mu mtendere, ndiye kuti Yehova sanalankhule nane.”+ Anatinso: “Imvani anthu nonsenu.”+ 28  Mfumu ya Isiraeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda, ananyamuka kupita ku Ramoti-giliyadi.+ 29  Tsopano mfumu ya Isiraeli inauza Yehosafati kuti: “Ine ndidzisintha+ kuti ndisadziwike, ndipo ndimenya nawo nkhondo. Koma iweyo uvale zovala zako zachifumu.”+ Chotero mfumu ya Isiraeli inadzisintha, kenako iwo anayamba kumenya nawo nkhondo.+ 30  Mfumu ya Siriya inali italamula akuluakulu ake oyang’anira asilikali okwera magaleta, kuti: “Musakamenyane ndi wina aliyense, wamng’ono kapena wamkulu, koma mfumu ya Isiraeli yokha basi.”+ 31  Akuluakulu oyang’anira asilikali okwera magaleta aja atangomuona Yehosafati, anaganiza kuti: “Iyi ndiyo mfumu ya Isiraeli.”+ Choncho anatembenuka kuti amenyane naye, koma Yehosafati anayamba kukuwa popempha thandizo,+ ndipo Yehova anamuthandiza.+ Nthawi yomweyo Mulungu anawachititsa kuchoka kwa iye.+ 32  Akuluakulu oyang’anira asilikali okwera magaleta aja atangozindikira kuti si mfumu ya Isiraeli, nthawi yomweyo anasiya kumuthamangitsa ndipo anabwerera.+ 33  Ndiyeno munthu wina anakoka uta n’kuponya muvi wake chiponyeponye, koma analasa+ mfumu ya Isiraeli pampata umene unali pakati pa chovala chake chokhala ndi mamba achitsulo, ndi zovala zake zina zodzitetezera. Choncho mfumuyo inauza woyendetsa galeta lake kuti:+ “Tembenuza galetali ndipo unditulutse m’bwalo lankhondoli, chifukwa ndavulala kwambiri.”+ 34  Nkhondoyo inafika poopsa tsiku limenelo, ndipo mfumu ya Isiraeliyo anaiimiritsa m’galeta moyang’anizana ndi Asiriya mpaka madzulo. Potsirizira pake mfumuyo inafa pamene dzuwa linali kulowa.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “popunthira mbewu.”