Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Samueli 28:1-25

28  Ndiyeno masiku amenewo zinachitika kuti Afilisiti anayamba kusonkhanitsa asilikali awo kuti akamenyane ndi Isiraeli.+ Choncho, Akisi anauza Davide kuti: “Ndikukhulupirira kuti ukudziwa kuti iwe ndi anthu ako muyenera kupita ndi ine kunkhondo.”+  Pamenepo Davide anauza Akisi kuti: “Ndiponso inu mukudziwa bwino zimene mtumiki wanu ayenera kuchita.” Chotero Akisi anauza Davide kuti: “Ndidzakuika kukhala msilikali wondilondera nthawi zonse.”+  Tsopano Samueli anali atamwalira ndipo Aisiraeli anali atamulira ndi kumuika m’manda mumzinda wakwawo ku Rama.+ Ndipo Sauli anali atachotsa anthu olankhula ndi mizimu ndi akatswiri olosera zam’tsogolo m’dzikolo.+  Ndiyeno Afilisiti anasonkhana pamodzi ndi kupita kukamanga msasa ku Sunemu.+ Nayenso Sauli anasonkhanitsa Aisiraeli onse pamodzi ndi kumanga msasa ku Giliboa.+  Sauli ataona msasa wa Afilisiti anachita mantha kwambiri ndipo mtima wake unayamba kugunda.+  Ngakhale kuti anali kufunsira kwa Yehova,+ Yehova sanamuyankhe+ kaya kudzera m’maloto,+ Urimu+ kapena kudzera mwa aneneri.+  Pamapeto pake, Sauli anauza atumiki ake kuti: “Ndifufuzireni mkazi waluso polankhula ndi mizimu,+ ndipo ine ndipita kukalankhula naye.” Pamenepo atumiki ake anamuuza kuti: “Ku Eni-dori alipo mkazi waluso polankhula ndi mizimu.”+  Choncho Sauli anadzisintha+ ndi kuvala zovala zina. Atatero, iyeyo ndi amuna ena awiri anapita kwa mkaziyo ndipo anafikako usiku.+ Ndiyeno Sauliyo anati: “Ndiloserere zam’tsogolo+ mwa kulankhula ndi mizimu ndipo undiutsire munthu amene ndikuuze.”  Koma mkaziyo anauza Sauli kuti: “Iwe ukudziwa bwino zimene Sauli anachita. Ukudziwa kuti m’dziko lino anachotsamo anthu olankhula ndi mizimu ndiponso akatswiri olosera zam’tsogolo.+ Ndiye n’chifukwa chiyani ukufuna kunditchera msampha kuti ndiphedwe?”+ 10  Nthawi yomweyo, Sauli anamulumbirira m’dzina la Yehova kuti: “Pali Yehova, Mulungu wamoyo,+ sukhala ndi mlandu chifukwa cha nkhani imeneyi!” 11  Pamenepo mkaziyo anati: “Ukufuna ndikuutsire ndani?” Poyankha Sauli anati: “Ndiutsire Samueli.”+ 12  Mkaziyo ataona “Samueli”*+ anayamba kulira mofuula kwambiri. Kenako mkaziyo anauza Sauli kuti: “N’chifukwa chiyani mwandipusitsa, pamene inuyo ndinu Sauli amene?” 13  Koma mfumu inamuuza kuti: “Usachite mantha. Waona chiyani?” Mkaziyo anayankha Sauli kuti: “Ndaona mulungu+ akutuluka m’nthaka.” 14  Nthawi yomweyo Sauli anafunsa mkaziyo kuti: “Akuoneka bwanji?” Ndipo mkaziyo anayankha kuti: “Amene watulukayu akuoneka kuti ndi mwamuna wokalamba ndipo wavala malaya akunja odula manja.”+ Atamva zimenezi, Sauli anazindikira kuti ameneyo ndi “Samueli”+ ndipo Sauliyo anagwada ndi kuwerama mpaka nkhope yake pansi, kenako anagona pansi. 15  Pamenepo “Samueli” anafunsa Sauli kuti: “N’chifukwa chiyani wandisokoneza ndi kundidzutsa?”+ Sauli anayankha kuti: “Zinthu zandivuta kwambiri,+ pakuti Afilisiti akumenyana nane ndipo Mulungu wandichokera+ moti sakundiyankhanso, kaya kudzera mwa aneneri kapena m’maloto.+ N’chifukwa chake ndabwera kudzafunsa inu kuti mundiuze zimene ndiyenera kuchita.”+ 16  Ndiyeno “Samueli” anamuyankha kuti: “Ndiye ukudzandifunsiranji pamene Yehova wakuchokera+ ndipo wakhala mdani wako?+ 17  Yehova achitadi zimene ananena kudzera mwa ine, ndipo Yehova ang’amba ufumuwu kuuchotsa kwa iwe+ ndi kuupereka kwa mnzako Davide.+ 18  Achita zimenezi chifukwa sunamvere mawu a Yehova,+ ndipo sunasonyeze mkwiyo wake woyaka moto umene anali nawo pa Amaleki.+ N’chifukwa chaketu lero Yehova achite zimenezi kwa iwe. 19  Yehova aperekanso Isiraeli pamodzi ndi iwe m’manja mwa Afilisiti,+ moti mawa iweyo+ ndi ana ako+ mukhala ndi ine. Komanso Yehova aperekadi asilikali a Isiraeli m’manja mwa Afilisiti.”+ 20  Sauli atamva zimenezi, anadzigwetsa mofulumira ndi kugona pansi mantha atamugwira kwambiri chifukwa cha mawu a “Samueli.” Komanso analefuka kwambiri chifukwa chakuti sanadye chakudya masana onse ndi usiku wonse. 21  Ndiyeno mkazi uja anapita pamene panali Sauli ndipo anaona kuti wathedwa nzeru kwambiri. Choncho anamuuza kuti: “Ineyo mtumiki wanu ndamvera mawu anu ndipo ndaika moyo wanga pangozi*+ pomvera mawu amene mwandiuza. 22  Tsopano inunso, chonde, mverani mawu a ine mtumiki wanu. Ndiloleni ndikupatseni mkate kuti mudye, mupezenso mphamvu chifukwa muli pa ulendo.” 23  Koma iye anakana ndipo anati: “Sindidya.” Atatero, atumiki ake pamodzi ndi mkaziyo anapitiriza kumulimbikitsa kuti adye. Pamapeto pake, anamvera mawu awo ndipo anadzuka pamene anagonapo n’kukakhala pampando. 24  Tsopano mkaziyo anali ndi mwana wa ng’ombe wonenepa+ m’nyumba yake. Choncho anam’pereka nsembe msangamsanga,+ ndipo anatenga ufa n’kuukanda ndi kuphika mikate yopanda chofufumitsa. 25  Kenako anapereka chakudyacho kwa Sauli ndi atumiki ake ndipo iwo anadya. Atamaliza ananyamuka usiku womwewo.+

Mawu a M'munsi

Nkhaniyi ikutchula zinthu malinga ndi mmene mkazi wolankhula ndi mizimu uja anali kuonera. Iye ananyengedwa ndi chiwanda chimene chinadziyerekezera kukhala Samueli.
Mawu ake enieni, “ndaika moyo wanga m’dzanja langa.”