Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Samueli 13:1-23

13  Sauli anali ndi zaka [?]* pamene anayamba kulamulira,+ ndipo analamulira Isiraeli zaka ziwiri.  Ndiyeno Sauli anadzisankhira amuna 3,000 a mu Isiraeli. Amuna 2,000 anali ndi Sauliyo ku Mikimasi+ ndi kudera lamapiri la Beteli. Amuna 1,000 anali ndi Yonatani+ ku Gibeya+ wa ku Benjamini, ndipo anthu ena onse otsalawo anawabweza kumahema awo.  Kenako Yonatani anakantha mudzi wa asilikali+ a Afilisiti+ umene unali ku Geba,+ ndipo Afilisiti anamva zimenezi. Zitatero Sauli analiza lipenga la nyanga ya nkhosa+ m’dziko lonse n’kunena kuti: “Imvani Aheberi inu!”  Isiraeli yense anamva anthu akukamba kuti: “Sauli wakantha mudzi wa asilikali a Afilisiti, ndipo tsopano Isiraeli wakhala chinthu chonunkha+ kwa Afilisiti.” Choncho anasonkhanitsa anthu onse pamodzi kuti atsatire Sauli ku Giligala.+  Afilisiti nawonso anasonkhana pamodzi kuti amenyane ndi Isiraeli. Iwo anali ndi magaleta ankhondo 30,000,*+ asilikali okwera pamahatchi 6,000 ndi anthu ochuluka kwambiri ngati mchenga wa m’mphepete mwa nyanja.+ Chotero anapita ku Mikimasi ndi kumanga misasa kum’mawa kwa Beti-aveni.+  Ndipo amuna a Isiraeli anaona kuti zinthu zawathina,+ chifukwa anthu onse anali atapanikizika. Anthuwo anapita kukabisala m’mapanga,+ m’maenje, kumatanthwe, m’zipinda za pansi ndi m’zitsime zopanda madzi.  Aheberi ena mpaka anawoloka Yorodano+ kupita m’dera la Gadi+ ndi la Giliyadi. Koma Sauli anali adakali ku Giligala, ndipo anthu onse anali kunjenjemera pamene anali kum’tsatira.+  Sauli anapitiriza kudikira kwa masiku 7 kufikira nthawi yoikidwiratu imene Samueli ananena.+ Koma Samueli sanafikebe ku Giligala, moti anthu anayamba kubalalika kum’siya Sauli.  Kenako Sauli anati: “Bweretsani kuno nsembe yopsereza ndi nsembe zachiyanjano.” Pamenepo iye anapereka nsembe yopserezayo.+ 10  Ndiyeno zimene zinachitika n’zakuti, atangomaliza kupereka nsembe yopserezayo anaona Samueli akubwera. Choncho Sauli anatuluka kukakumana naye ndi kumulonjera.+ 11  Kenako Samueli anati: “N’chiyani chimene wachita?”+ Poyankha Sauli anati: “Nditaona kuti anthu akubalalika kundisiya ndekha,+ ndipo inu simunabwere m’masiku amene munanena aja,+ komanso kuti Afilisiti anali kusonkhana pamodzi ku Mikimasi,+ 12  ndinaganiza+ kuti, ‘Tsopano Afilisitiwa abwera ku Giligala kuno kudzamenyana nane, ndipo sindinakhazike pansi mtima wa Yehova kuti atikomere mtima.’ Choncho ndakakamizika+ kupereka nsembe yopsereza.” 13  Pamenepo Samueli anauza Sauli kuti: “Wachita chinthu chopusa.+ Sunatsatire lamulo+ limene Yehova Mulungu wako anakupatsa.+ Ukanatsatira lamulo limeneli, Yehova akanalimbitsa ufumu wako pa Isiraeli mpaka kalekale. 14  Tsopano ufumu wako sukhalitsa.+ Yehova apeza munthu wapamtima pake,+ ndipo Yehova amuika kukhala mtsogoleri+ wa anthu ake chifukwa iwe sunasunge zimene Yehova anakulamula.”+ 15  Kenako Samueli ananyamuka kuchoka ku Giligala kupita ku Gibeya wa ku Benjamini. Ndiyeno Sauli anayamba kuwerenga anthu amene anali nayebe limodzi, ndipo anapeza amuna pafupifupi 600.+ 16  Choncho Sauli ndi mwana wake Yonatani pamodzi ndi anthu amene anali nawo aja, anali kukhala ku Geba+ wa ku Benjamini. Koma Afilisiti anali atamanga msasa ku Mikimasi.+ 17  Anthu olanda katundu anali kutuluka mumsasa wa Afilisiti m’magulu atatu.+ Gulu loyamba linali kulowera kumsewu wopita ku Ofira,+ kudera la Suwali. 18  Gulu lachiwiri linali kulowera kumsewu wa ku Beti-horoni,+ ndipo gulu lachitatu linali kulowera kumsewu wopita kumalire oyang’anana ndi chigwa cha Zeboyimu, molunjika kuchipululu. 19  Ndipo m’dziko lonse la Isiraeli munalibe wosula zitsulo. Izi zinali choncho chifukwa Afilisiti anati: “Aheberi asasule lupanga kapena mkondo.”+ 20  Choncho Aisiraeli onse akafuna kunola pulawo, khasu, nkhwangwa kapena chikwakwa, aliyense wa iwo anali kupita kwa Afilisiti kuti amunolere.+ 21  Ndipo malipiro onoletsera mapulawo, makasu, mafoloko a mano atatu ndi nkhwangwa, ndiponso kukonza chisonga chotosera ng’ombe anali pimu* imodzi.+ 22  Ndiye zinali kuchitika kuti, pa tsiku lankhondo panalibe munthu aliyense mwa anthu amene anali ndi Sauli ndi Yonatani, amene anali ndi lupanga+ kapena mkondo m’manja mwake. Koma Sauli+ yekha ndi mwana wake Yonatani ndi amene anali ndi zida. 23  Tsopano gulu la asilikali+ a Afilisiti linali kutuluka mumsasa ndi kupita kumalo owolokera a ku Mikimasi.+

Mawu a M'munsi

M’Malemba achiheberi mulibe nambala yake.
Mipukutu ina ya Septuagint ndiponso Syriac Peshitta imati panali magaleta ankhondo “atatu.”
“Pimu” ndi muyezo wakale wolemera pafupifupi magalamu 8 a siliva.