Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Samueli 1:1-28

1  Tsopano panali mwamuna wina wa ku Ramatayimu-zofimu,+ kudera lamapiri la Efuraimu,+ dzina lake Elikana.+ Iye anali mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Zufi+ Mwefuraimu.*  Elikana anali ndi akazi awiri. Mkazi wina dzina lake anali Hana ndipo wina anali Penina. Penina anabereka ana koma Hana analibe ana.+  Chaka ndi chaka mwamuna ameneyu anali kutuluka mumzinda wake n’kupita ku Silo,+ kukagwada ndi kuweramira pansi+ pamaso pa Yehova wa makamu ndi kupereka nsembe zake. Kumeneko n’kumene ana awiri a Eli, Hofeni ndi Pinihasi,+ anali kutumikira monga ansembe a Yehova.+  Ndiyeno tsiku lina Elikana anali kupereka nsembe, ndipo anapereka magawo a nsembeyo kwa mkazi wake Penina ndi kwa ana ake onse aamuna ndi aakazi,+  koma Hana anangom’patsa gawo limodzi. Komabe, iye anali kukonda kwambiri Hana+ ngakhale kuti Yehova anali atatseka mimba yake.+  Mkazi mnzake wa Hana anali kum’sautsa+ kwambiri n’cholinga choti amukhumudwitse, chifukwa chakuti Yehova anali atatseka mimba yake.  Chaka ndi chaka+ iye anali kuchita zimenezi nthawi zonse akapita kunyumba ya Yehova.+ Umu ndi mmene Penina anali kusautsira Hana, moti Hana anali kulira ndiponso sankadya.  Ndiyeno Elikana mwamuna wake anati: “Hana, n’chifukwa chiyani ukulira, ndipo n’chifukwa chiyani sukudya? Komanso n’chifukwa chiyani ukupwetekedwa mtima?+ Kodi sindine woposa ana aamuna 10 kwa iwe?”+  Pamenepo Hana anaimirira atadya ndi kumwa ku Silo. Apa n’kuti Eli wansembe atakhala pampando, pakhomo la kachisi+ wa Yehova. 10  Hana anali wokhumudwa kwabasi,+ ndipo anayamba kupemphera kwa Yehova+ ndi kulira kwambiri.+ 11  Iye anayamba kulonjeza+ kuti: “Inu Yehova wa makamu, mukaona nsautso yanga, ine kapolo wanu wamkazi,+ ndi kundikumbukira,+ ndiponso ngati simudzaiwala kapolo wanu wamkazi ndi kum’patsa mwana wamwamuna, ndidzam’pereka kwa Yehova masiku onse a moyo wake, ndipo lezala silidzadutsa m’mutu mwake.”+ 12  Pamene anali kupemphera choncho kwa Yehova kwa nthawi yaitali,+ Eli anali kuyang’anitsitsa pakamwa pake. 13  Koma Hana anali kulankhula mumtima mwake.+ Milomo yake inali kugwedera koma sanali kutulutsa mawu. Eli ataona zimenezo anaganiza kuti waledzera.+ 14  Choncho Eli anamuuza kuti: “Kodi ukhala woledzera mpaka liti?+ Pita kaye, kuledzera kwakoku kuyambe kwatha.” 15  Pamenepo Hana anayankha kuti: “Ayi mbuyanga! Ine ndine mkazi wopsinjika maganizo. Sindinamwe vinyo kapena chakumwa choledzeretsa ayi, koma ndikufotokoza nkhawa zanga zonse kwa Yehova.+ 16  Musachititse kapolo wanu wamkazi kukhala ngati mkazi wopanda pake,+ popeza ndikulankhulabe mpaka pano chifukwa cha kuchuluka kwa nkhawa ndi nsautso.”+ 17  Pamenepo Eli anamuyankha kuti: “Pita mu mtendere,+ ndipo Mulungu wa Isiraeli akupatse zimene wam’pempha.”+ 18  Poyankha anati: “Pitirizani kundikomera mtima ine kapolo wanu.”+ Ndiyeno mkaziyo anachoka ndi kupita kukadya,+ ndipo sanakhalenso ndi nkhawa.+ 19  Kenako anadzuka m’mawa kwambiri n’kugwada ndi kuwerama mpaka nkhope zawo pansi pamaso pa Yehova. Atatero anabwerera kunyumba kwawo ku Rama.+ Ndiyeno Elikana anagona+ ndi mkazi wake Hana, ndipo Yehova anayamba kum’kumbukira.+ 20  Pamene chaka chinkatha, Hana anatenga pakati ndipo anabereka mwana wamwamuna n’kumutcha dzina lake+ Samueli,* chifukwa anati, “ndinam’pempha+ kwa Yehova.” 21  Patapita nthawi, mwamunayu Elikana anapita pamodzi ndi banja lake lonse kukapereka kwa Yehova nsembe ya pachaka+ ndi nsembe yake yalonjezo.+ 22  Koma Hana sanapite nawo,+ pakuti anali atauza mwamuna wake kuti: “Mwanayu akangosiya kuyamwa,+ ndiyenera kupita naye kuti akaonekere pamaso pa Yehova ndi kukhala kumeneko mpaka kalekale.”*+ 23  Pamenepo Elikana mwamuna wake+ anamuuza kuti: “Chita zimene ukuona kuti n’zabwino kwa iwe.+ Ukhale pakhomo kufikira mwanayo atasiya kuyamwa, ndipo Yehova akwaniritse mawu ake.”+ Choncho mkaziyo anakhalabe pakhomo ndipo anapitiriza kulera mwana wake kufikira atasiya kuyamwa.+ 24  Mwanayo atangosiya kuyamwa, Hana anapita naye ku Silo atatenga ng’ombe yaing’ono yamphongo yazaka zitatu, ufa wokwana muyezo umodzi wa efa* ndi mtsuko waukulu wa vinyo.+ Iye analowa m’nyumba ya Yehova ku Silo,+ ndipo mwanayo anali naye limodzi. 25  Kenako anapha ng’ombe yaing’ono yamphongoyo ndipo anabweretsa mwana wake wamwamunayo kwa Eli.+ 26  Pamenepo Hana anati: “Pepani mbuyanga! Pali moyo wanu+ mbuyanga, ine ndine mkazi amene ndinaima ndi inu pamalo ano n’kupemphera kwa Yehova.+ 27  Ndinali kupemphera kuti Yehova andipatse mwana uyu, kuti andipatse+ chimene ndinam’pempha.+ 28  Ndipo ine ndikum’pereka* kwa Yehova.+ Ndam’pereka kwa Yehova masiku onse a moyo wake.” Pamenepo iye* anagwada n’kuwerama mpaka nkhope yake pansi pamaso pa Yehova.+

Mawu a M'munsi

Akutchedwa Mwefuraimu chifukwa anali kukhala kudera la Efuraimu, koma kwenikweni Elikana anali Mlevi. Onani 1Mb 6:19, 22-28.
Onani mawu a mmunsi pa Mutu wa buku lino.
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
“Muyezo umodzi wa efa” ndi wofanana ndi chitini cha malita 22.
Chiheberi, “kubwereketsa.”
Ameneyu ndi Elikana. Onani 1Sa 2:11.