Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 8:1-40

8  Benjamini+ anabereka Bela+ mwana wake woyamba, wachiwiri anali Asibeli,+ wachitatu anali Ahara,+  wachinayi anali Noha,+ ndipo wachisanu anali Rafa.  Ana a Bela anali Adara, Gera,+ Abihudi,  Abisuwa, Namani, Ahowa,  Gera, Sefufani,+ ndi Huramu.+  Panalinso ana a Ehudi amene anali atsogoleri a nyumba za makolo a anthu okhala ku Geba.+ Iwowa anagwira anthu ndi kuwatengera ku Manahati.  Atsogoleriwo anali Namani, Ahiya, ndi Gera. Gera ndiye anatengera anthuwo ku ukapolo, ndipo iye anabereka Uziza ndi Ahihudi.  Saharaimu anabereka ana m’dziko+ la Mowabu atathamangitsako Amowabu. Akazi ake anali Husimu ndi Baara.  Kwa Hodesi mkazi wake, anabereka Yobabi, Zibia, Mesa, Malikamu, 10  Yeuzi, Sakiya, ndi Mirima. Amenewa anali ana ake, atsogoleri a nyumba za makolo awo. 11  Kwa Husimu anabereka Abitubu ndi Elipaala. 12  Ana a Elipaala anali Ebere, Misamu, ndi Semedi. Semedi ndiye anamanga mzinda wa Ono+ ndiponso mzinda wa Lodi,+ ndi midzi yake yozungulira. 13  Elipaala anaberekanso Beriya ndi Sema. Amenewa anali atsogoleri a nyumba za makolo a anthu okhala ku Aijaloni.+ Iwo ndiwo anathamangitsa anthu a ku Gati. 14  Panalinso Ahiyo, Sasaki, Yeremoti, 15  Zebadiya, Aradi, Ederi, 16  Mikayeli, Isipa, ndi Yoha. Amenewa anali ana a Beriya.+ 17  Zebadiya, Mesulamu, Hiziki, Hiberi, 18  Isimerai, Iziliya, ndi Yobabi anali ana a Elipaala. 19  Yakimu, Zikiri, Zabidi, 20  Elianai, Ziletai, Elieli, 21  Adaya, Beraya, ndi Simirati, anali ana a Simeyi.+ 22  Isipani, Ebere, Elieli, 23  Abidoni, Zikiri, Hanani, 24  Hananiya, Elamu, Antotiya, 25  Ifideya, ndi Penueli, anali ana a Sasaki. 26  Samuserai, Sehariya, Ataliya, 27  Yaaresiya, Eliya, ndi Zikiri, anali ana a Yerohamu. 28  Amenewa anali atsogoleri a nyumba za makolo awo motsatira mzere wa mabanja awo. Iwowa ndi amene anali kukhala ku Yerusalemu.+ 29  Yeyeli bambo wa Gibeoni+ anali kukhala ku Gibeoni, ndipo dzina la mkazi wake linali Maaka.+ 30  Mwana wake woyamba anali Abidoni. Anaberekanso Zuri, Kisi, Baala, Nadabu,+ 31  Gedori, Ahiyo, ndi Zekeri.+ 32  Mikiloti anabereka Simeya.+ Amenewa ndiwo anali kukhala ku Yerusalemu pamodzi ndi abale awo ena, moyang’anizana ndi abale awo. 33  Nera+ anabereka Kisi,+ Kisi anabereka Sauli,+ Sauli anabereka Yonatani,+ Malikisuwa,+ Abinadabu,+ ndi Esibaala.+ 34  Mwana wa Yonatani anali Meribi-baala,+ ndipo Meribi-baala anabereka Mika.+ 35  Ana a Mika anali Pitoni, Meleki, Tarea,+ ndi Ahazi. 36  Ahazi anabereka Yehoada. Yehoada anabereka Alemeti, Azimaveti, ndi Zimiri. Zimiri anabereka Moza. 37  Moza anabereka Bineya, Bineya anabereka Rafa,+ Rafa anabereka Eleasa, ndipo Eleasa anabereka Azeli. 38  Azeli anali ndi ana 6. Mayina awo anali, Azirikamu, Bokeru, Isimaeli, Seariya, Obadiya, ndi Hanani. Onsewa anali ana a Azeli. 39  Ana a m’bale wake Ezeki anali awa: woyamba Ulamu, wachiwiri Yeusi, wachitatu Elifeleti. 40  Ana a Ulamu anali amuna amphamvu ndi olimba mtima,+ amuna odziwa kupinda uta.+ Iwo anali ndi ana ambiri+ ndiponso zidzukulu zambiri. Onse analipo 150. Onsewa anali ana a Benjamini.

Mawu a M'munsi