Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 3:1-24

3  Ana amene Davide+ anabereka ku Heburoni+ anali awa: woyamba Aminoni,+ wobadwa kwa Ahinowamu+ wa ku Yezereeli,+ wachiwiri Danieli, wobadwa kwa Abigayeli+ wa ku Karimeli,+  wachitatu Abisalomu,+ wobadwa kwa Maaka+ mwana wamkazi wa Talimai+ mfumu ya Gesuri,+ wachinayi Adoniya,+ wobadwa kwa Hagiti,+  wachisanu Sefatiya, wobadwa kwa Abitali,+ wa 6 Itireamu, wobadwa kwa Egila+ mkazi wake.  Davide anabereka ana 6 ku Heburoni ndipo analamulira kumeneko zaka 7 ndi miyezi 6. Kenako analamulira zaka 33 ku Yerusalemu.+  Ku Yerusalemu+ iye anabereka ana awa: Simeya,+ Sobabu,+ Natani,+ ndi Solomo,+ ana anayi obadwa kwa Bati-seba+ mwana wamkazi wa Amiyeli.+  Anaberekanso Ibara,+ Elisama,+ Elifeleti,+  Noga, Nefegi, Yafiya,+  Elisama,+ Eliyada, ndi Elifeleti,+ ana 9.  Amenewa ndiwo anali ana onse a Davide, kuwonjezera pa ana a adzakazi ake, ndipo Tamara+ anali mlongo wawo. 10  Mwana wa Solomo anali Rehobowamu.+ Rehobowamu anabereka Abiya,+ Abiya anabereka Asa,+ Asa anabereka Yehosafati,+ 11  Yehosafati anabereka Yehoramu,+ Yehoramu anabereka Ahaziya,+ Ahaziya anabereka Yehoasi,+ 12  Yehoasi anabereka Amaziya,+ Amaziya anabereka Azariya,+ Azariya anabereka Yotamu,+ 13  Yotamu anabereka Ahazi,+ Ahazi anabereka Hezekiya,+ Hezekiya anabereka Manase,+ 14  Manase anabereka Amoni,+ ndipo Amoni anabereka Yosiya.+ 15  Ana a Yosiya anali awa: woyamba Yohanani, wachiwiri Yehoyakimu,+ wachitatu Zedekiya,+ ndipo wachinayi anali Salumu. 16  Mwana wa Yehoyakimu anali Yekoniya.+ Yekoniya anabereka Zedekiya. 17  Ana amene Yekoniya anabereka ali mkaidi anali Salatiyeli,+ 18  Malikiramu, Pedaya, Senazara, Yekamiya, Hosama, ndi Nedabiya. 19  Ana a Pedaya anali Zerubabele+ ndi Simeyi. Ana a Zerubabele anali Mesulamu ndi Hananiya, (Selomiti anali mlongo wawo), 20  Hasuba, Oheli, Berekiya, Hasadiya, ndi Yusabi-hesedi, ana asanu. 21  Ana a Hananiya anali Pelatiya+ ndi Yesaiya, mwana wa Yesaiya anali Refaya, mwana wa Refaya anali Arinani, mwana wa Arinani anali Obadiya, mwana wa Obadiya anali Sekaniya, 22  mwana wa Sekaniya anali Semaya, ndipo ana a Semaya anali Hatusi, Igali, Bariya, Neariya, ndi Safati, ana 6. 23  Ana a Neariya anali Elioenai, Hizikiya, ndi Azirikamu, ana atatu. 24  Ana a Elioenai anali Hodaviya, Eliyasibu, Pelaya, Akubu, Yohanani, Delaya, ndi Anani, ana 7.

Mawu a M'munsi