Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 19:1-19

19  Kenako, Nahasi+ mfumu ya ana a Amoni anamwalira, ndipo mwana wake anayamba kulamulira m’malo mwa bambo akewo.+  Zitachitika zimenezi, Davide anati: “Ndidzasonyeza Hanuni mwana wa Nahasi kukoma mtima kosatha,+ chifukwa bambo ake anandisonyeza kukoma mtima kosatha.”+ Chotero Davide anatumiza amithenga kuti akatonthoze Hanuni chifukwa cha imfa ya bambo ake, ndipo atumiki a Davidewo anafika m’dziko la ana a Amoni+ kwa Hanuni kuti amutonthoze.  Koma akalonga a ana a Amoni anauza Hanuni kuti: “Kodi mukuganiza kuti Davide watumiza anthu odzakutonthozani kuti alemekeze bambo anu pamaso panu? Kodi atumiki akewa sanabwere kwa inu kuti adzaonetsetse mzindawu ndi kuchita ukazitape,+ kuti adzaulande?”+  Pamenepo Hanuni anatenga atumiki a Davide+ aja ndi kuwameta ndevu.+ Kenako anadula zovala zawo pakati moti zinalekeza m’matako,+ n’kuwauza kuti azipita.+  Pambuyo pake anthu anauza Davide zimene zinachitikira atumiki ake aja, ndipo iye nthawi yomweyo anatumiza mthenga kuti akakumane nawo chifukwa atumikiwo anachititsidwa manyazi kwambiri. Choncho mfumu inawauza kuti: “Mukhalebe ku Yeriko+ kufikira ndevu zanu zitakula ndithu, kenako mudzabwere.”  Patapita nthawi, ana a Amoni anaona kuti akhala chinthu chonunkha+ kwa Davide. Choncho Hanuni+ ndi ana a Amoni anatumiza matalente* asiliva 1,000+ kuti akabwereke magaleta+ ndi kulemba ganyu asilikali okwera pamahatchi a ku Mesopotamiya, a ku Aramu-maaka+ ndi a ku Zoba.+  Chotero anakabwereka magaleta 32,000,+ ndi kulemba ganyu mfumu ya ku Maaka ndi anthu ake.+ Zitatero, iwowa anafika ndi kumanga misasa yawo pafupi ndi Medeba.+ Ndipo ana a Amoni anatuluka m’mizinda yawo ndi kusonkhana kuti akamenye nkhondo.  Davide atamva zimenezi, nthawi yomweyo anatumiza Yowabu+ ndi gulu lonse lankhondo pamodzi ndi amuna amphamvu.+  Ndiyeno ana a Amoni anapita kukafola mwa dongosolo lomenyera nkhondo kuchipata cha mzinda. Ndipo mafumu+ amene anabwera aja anali okhaokha kutchire. 10  Yowabu ataona kuti asilikali a adani ake akubwera mofulumira kuchokera kutsogolo ndi kumbuyo kudzamenyana naye, nthawi yomweyo anatenga amuna ochita kusankhidwa mwapadera a mu Isiraeli ndipo anafola mwa dongosolo lomenyera nkhondo kuti akumane ndi Asiriya.+ 11  Anthu ena onse anawapereka m’manja mwa Abisai+ m’bale wake, kuti afole mwa dongosolo lomenyera nkhondo ndi kukumana ndi ana a Amoni.+ 12  Ndiyeno anamuuza kuti: “Asiriya+ akandiposa mphamvu, iweyo undipulumutse.+ Koma ana a Amoni akakukulira mphamvu, ineyo ndifika kudzakupulumutsa.+ 13  Uchite zinthu mwamphamvu,+ ndipo tisonyeze kulimba mtima chifukwa cha anthu athu, ndiponso chifukwa cha mizinda ya Mulungu wathu.+ Yehova adzachita zimene zili zabwino m’maso mwake.”+ 14  Choncho Yowabu ndi amuna amene anali naye anapita kukamenyana ndi Asiriya,+ ndipo Asiriyawo anathawa+ pamaso pake. 15  Ana a Amoni ataona kuti Asiriya athawa, nawonso anathawa+ pamaso pa Abisai m’bale wake ndi kubwerera kumzinda.+ Kenako Yowabu anabwerera ku Yerusalemu. 16  Asiriya ataona kuti agonjetsedwa+ ndi Aisiraeli, anatumiza amithenga kukaitana Asiriya amene anali m’dera la ku Mtsinje,*+ pamodzi ndi Sofaki mtsogoleri wa gulu lankhondo la Hadadezeri. 17  Davide atamva zimenezi, nthawi yomweyo anasonkhanitsa Aisiraeli onse pamodzi ndi kuwoloka Yorodano kupita kukakumana nawo n’kukafola kuti amenyane nawo.+ Atafola mwa dongosolo lomenyera nkhondo kuti amenyane ndi Asiriya, Asiriyawo anayamba kumenyana naye. 18  Koma Asiriyawo anathawa+ pamaso pa Isiraeli, ndipo Davide anapha Asiriya 7,000 okwera magaleta, ndi asilikali 40,000 oyenda pansi. Komanso anapha Sofaki, mtsogoleri wa gulu lankhondo.+ 19  Atumiki a Hadadezeri ataona kuti agonja pamaso pa Isiraeli,+ nthawi yomweyo anakhazikitsa mtendere ndi Davide n’kuyamba kumutumikira.+ Asiriya sanayesenso kupulumutsa ana a Amoni.+

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 12.
Umenewu ndi mtsinje wa Firate.