Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 15:1-29

15  Davide anapitiriza kumanga nyumba+ zake mu Mzinda wa Davide, ndipo anakonza malo+ oikapo likasa la Mulungu woona, n’kulimangira hema.  Pa nthawi imeneyi m’pamene Davide ananena kuti: “Alevi okha ndiwo ayenera kunyamula likasa la Mulungu woona, chifukwa Yehova anasankha iwowa kuti azinyamula likasa la Yehova+ ndi kum’tumikira+ mpaka kalekale.”*  Ndiyeno Davide anasonkhanitsa Aisiraeli onse ku Yerusalemu+ kuti akanyamule likasa+ la Yehova, kupita nalo kumalo amene iye anakonza kuti akaliike.  Kenako Davide anaitanitsa ana a Aroni+ ndi Alevi.  Pa ana a Kohati panali Uriyeli+ mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 120.  Pa ana a Merari+ panali Asaya+ mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 220.  Pa ana a Gerisomu+ panali Yoweli+ mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 130.  Pa ana a Elizafana+ panali Semaya+ mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 200.  Pa ana a Heburoni panali Elieli mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 80. 10  Pa ana a Uziyeli+ panali Aminadabu mtsogoleri wawo ndi abale ake okwanira 112. 11  Kuwonjezera pa amenewa, Davide anaitanitsa Zadoki+ ndi Abiyatara,+ omwe anali ansembe. Anaitanitsanso Alevi awa: Uriyeli,+ Asaya,+ Yoweli,+ Semaya,+ Elieli,+ ndi Aminadabu. 12  Tsopano Davide anawauza kuti: “Inuyo ndinu atsogoleri+ a nyumba ya makolo a Alevi. Choncho inu ndi abale anu mudziyeretse,+ ndipo mukatenge likasa la Yehova Mulungu wa Isiraeli n’kukaliika kumalo amene ine ndakonza kuti likakhaleko. 13  Chifukwa chakuti ulendo woyamba uja inuyo simunapite kukalitenga,+ mkwiyo wa Yehova Mulungu wathu unatiphulikira,+ pakuti sitinatsatire malangizo ake monga mwa mwambo wathu.”+ 14  Chotero ansembe ndi Alevi anadziyeretsa+ kuti akatenge likasa la Yehova Mulungu wa Isiraeli. 15  Ndiyeno ana a Alevi anakanyamula+ likasa la Mulungu woona, monga mmene Mose anawalamulira potsatira mawu a Yehova. Iwo analinyamula pamapewa awo pogwiritsa ntchito ndodo zake.+ 16  Tsopano Davide anauza atsogoleri a Alevi kuti aike m’malo awo abale awo oimba+ okhala ndi zipangizo zoimbira.+ Zipangizozo zinali zoimbira za zingwe,+ azeze,+ ndi zinganga.+ Anawauza kuti aimbe mokweza kuti nyimbo zachisangalalo zimveke. 17  Chotero Alevi anatenga Hemani+ mwana wa Yoweli n’kumuika pamalo ake. Kenako, pa abale ake, anatengapo Asafu+ mwana wa Berekiya n’kumuika pamalo ake. Pa abale awo, ana a Merari, anatengapo Etani+ mwana wa Kusaya n’kumuika pamalo ake. 18  Iwowa anawaika pamalo awo pamodzi ndi abale awo a gulu lachiwiri.+ Abale awowo anali Zekariya,+ Beni, Yaazieli, Semiramoti, Yehiela, Uni, Eliyabu, Benaya, Maaseya, Matitiya, Elifelehu, Mikineya, ndiponso Obedi-edomu+ ndi Yeyeli, alonda a pachipata. 19  Panalinso oimba awa: Hemani,+ Asafu,+ ndi Etani, kuti aimbe zinganga zamkuwa mokweza.+ 20  Zekariya, Azieli,+ Semiramoti, Yehiela, Uni, Eliyabu, Maaseya, ndi Benaya, anali ndi zoimbira za zingwe zochunidwa kuti ziziimba Alamoti.*+ 21  Matitiya,+ Elifelehu, Mikineya, Obedi-edomu, Yeyeli, ndi Azaziya, anali ndi azeze+ ochunidwa kuti aziimba Seminiti,*+ kuti akhale otsogolera nyimbo. 22  Kenaniya+ ndiye anali mtsogoleri wa Alevi pa ntchito yonyamula katundu, ndipo anali kupereka malangizo onyamulira katundu, chifukwa anali katswiri pa ntchito imeneyi.+ 23  Berekiya ndi Elikana anali alonda+ a Likasa. 24  Sebaniya, Yosafati, Netaneli, Amasai, Zekariya, Benaya, ndi Eliezere, anali ansembe omwe anali kuimba malipenga mokweza+ patsogolo pa likasa la Mulungu woona. Obedi-edomu ndi Yehiya anali alonda a Likasa. 25  Koma Davide+ ndi akulu a Isiraeli+ ndiponso atsogoleri+a anthu 1,000 aliyense, anali kuyenda mosangalala+ kupita kunyumba kwa Obedi-edomu,+ kukatenga likasa la pangano la Yehova. 26  Mulungu woona atathandiza+ Alevi ponyamula likasa la pangano la Yehova, iwo anapereka nsembe ng’ombe zazing’ono zamphongo 7, ndi nkhosa zamphongo 7.+ 27  Davide, Alevi onse onyamula Likasa, oimba, ndi Kenaniya+ mtsogoleri pa ntchito yonyamula katundu imene oimba+ anali kugwira, anavala malaya akunja odula manja, ansalu yabwino kwambiri. Koma Davide anavalanso efodi+ wansalu. 28  Aisiraeli onse anali kupita ndi likasa la pangano la Yehova akufuula mokondwera,+ ndiponso akuliza nyanga za nkhosa+ ndi malipenga.+ Iwo anali kuimbanso mokweza zinganga,+ zoimbira za zingwe, ndi azeze.+ 29  Ndiyeno likasa la pangano+ la Yehova litafika mu Mzinda wa Davide, Mikala+ mwana wamkazi wa Sauli anasuzumira pawindo kuyang’ana pansi, ndipo anaona Mfumu Davide akudumphadumpha ndi kusangalala.+ Pamenepo Mikala anayamba kum’peputsa+ mumtima mwake.

Mawu a M'munsi

Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
“Alamoti,” ndi mawu achiheberi a chuni. Mawuwa sadziwika tanthauzo lake, koma mwina ankatanthauza mawu a sapulano a atsikana, kapena mawu okwera kwambiri a anyamata.
“Seminiti,” ndi mawu achiheberi a chuni cha nyimbo, mwina otanthauza mawu oimbidwa motsitsa kapena kuti mwabesi.