Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mbiri 1:1-54

1  Adamu,+ Seti,+ Enosi,+   Kenani,+ Mahalalele,+ Yaredi,+   Inoki,+ Metusela,+ Lameki,+  Nowa,+ Semu,+ Hamu+ ndi Yafeti.+  Ana a Yafeti anali Gomeri, Magogi,+ Madai,+ Yavani,+ Tubala, Meseke,+ ndi Tirasi.+  Ana a Gomeri anali Asikenazi,+ Rifati,+ ndi Togarima.+  Ana a Yavani anali Elisaha,+ Tarisi,+ Kitimu,+ ndi Rodanimu.+  Ana a Hamu anali Kusi,+ Miziraimu,+ Puti,+ ndi Kanani.+  Ana a Kusi anali Seba,+ Havila, Sabita,+ Raama,+ ndi Sabiteka.+ Ana a Raama anali Sheba ndi Dedani.+ 10  Kusi anabereka Nimurodi+ amene anali woyamba kukhala wamphamvu padziko lapansi.+ 11  Miziraimu anabereka Ludimu,+ Anamimu, Lehabimu, Nafituhimu,+ 12  Patirusimu,+ ndi Kasiluhimu+ (Afilisiti+ anachokera mwa iyeyu), ndiponso Kafitorimu.+ 13  Kanani anabereka Sidoni+ mwana wake woyamba, kenako anabereka Heti.+ 14  Anaberekanso Ayebusi,+ Aamori,+ Agirigasi,+ 15  Ahivi,+ Aariki, Asini,+ 16  Aarivadi,+ Azemari,+ ndi Ahamati.+ 17  Ana a Semu+ anali Elamu,+ Ashuri,+ Aripakisadi,+ Ludi,+ Aramu, Uzi, Huli, Geteri, ndi Masi.+ 18  Aripakisadi anabereka Shela,+ ndipo Shela anabereka Ebere.+ 19  Ebere anabereka ana awiri. Wina dzina lake anali Pelegi,*+ chifukwa m’masiku ake, dziko lapansi linagawikana. M’bale wakeyo dzina lake anali Yokitani. 20  Yokitani anabereka Alamodadi, Selefi, Hazaramaveti, Yera,+ 21  Hadoramu, Uzali, Dikila,+ 22  Obali, Abimaele, Sheba,+ 23  Ofiri,+ Havila,+ ndi Yobabi.+ Onsewa anali ana a Yokitani. 24  Semu,+ Aripakisadi,+ Shela,+ 25  Ebere,+ Pelegi,+ Reu,+ 26  Serugi,+ Nahori,+ Tera,+ 27  Abulamu,+ kutanthauza Abulahamu.+ 28  Ana a Abulahamu anali Isaki+ ndi Isimaeli.+ 29  Awa ndiwo mabanja awo: Nebayoti,+ mwana woyamba wa Isimaeli, Kedara,+ Adibeele, Mibisamu,+ 30  Misima, Duma,+ Maasa, Hadadi,+ Tema, 31  Yeturi, Nafisi, ndi Kedema.+ Amenewa ndiwo anali ana a Isimaeli. 32  Ketura+ mdzakazi*+ wa Abulahamu anabereka Zimirani, Yokesani, Medani,+ Midiyani,+ Isibaki,+ ndi Shuwa.+ Ana a Yokesani anali Sheba ndi Dedani.+ 33  Ana a Midiyani anali Efa,+ Eferi, Hanoki, Abida, ndi Elida.+ Onsewa anali ana aamuna a Ketura. 34  Abulahamu anabereka Isaki.+ Ana a Isaki anali Esau+ ndi Isiraeli.+ 35  Ana a Esau anali Elifazi, Reueli,+ Yeusi, Yalamu, ndi Kora.+ 36  Ana a Elifazi anali Temani,+ Omari, Zefo, Gatamu, Kenazi,+ Timina,+ ndi Amaleki.+ 37  Ana a Reueli anali Nahati, Zera, Shama, ndi Miza.+ 38  Ana a Seiri+ anali Lotani, Sobala, Zibeoni, Ana,+ Disoni, Ezeri, ndi Disani.+ 39  Ana a Lotani anali Hori ndi Homamu. Mlongo wake wa Lotani anali Timina.+ 40  Ana a Sobala anali Alivani, Manahati, Ebala, Sefo, ndi Onamu.+ Ana a Zibeoni anali Aya ndi Ana.+ 41  Mwana* wa Ana anali Disoni.+ Ana a Disoni anali Hemadani, Esibani, Itirani, ndi Kerana.+ 42  Ana a Ezeri+ anali Bilihani, Zavani, ndi Ekani.+ Ana a Disani anali Uzi ndi Arani.+ 43  Tsopano awa ndiwo mafumu amene analamulira dziko la Edomu+ ana a Isiraeli asanayambe kulamulidwa ndi mfumu ina iliyonse:+ Bela mwana wa Beori. Dzina la mzinda wake linali Dinihaba.+ 44  Patapita nthawi, Bela anamwalira ndipo Yobabi mwana wa Zera+ wa ku Bozira,+ anayamba kulamulira m’malo mwake. 45  Patapita nthawi, Yobabi anamwalira ndipo Husamu+ wa kudziko la Atemani,+ anayamba kulamulira m’malo mwake. 46  Patapita nthawi, Husamu anamwalira ndipo Hadadi+ mwana wa Bedadi, amene anagonjetsa Amidiyani+ m’dziko la Mowabu, anayamba kulamulira m’malo mwake. Dzina la mzinda wake linali Aviti.+ 47  Patapita nthawi, Hadadi anamwalira ndipo Samila wa ku Masereka+ anayamba kulamulira m’malo mwake. 48  Patapita nthawi, Samila anamwalira ndipo Shauli wa ku Rehoboti+ mzinda wa m’mphepete mwa Mtsinje,* anayamba kulamulira m’malo mwake. 49  Patapita nthawi, Shauli anamwalira ndipo Baala-hanani mwana wa Akibori+ anayamba kulamulira m’malo mwake. 50  Patapita nthawi, Baala-hanani anamwalira ndipo Hadadi anayamba kulamulira m’malo mwake. Dzina la mzinda wake linali Pau, ndipo mkazi wake dzina lake linali Mehetabele mwana wa Matiredi mwana wamkazi wa Mezahabu.+ 51  Patapita nthawi, Hadadi anamwalira. Mafumu a Edomu anali mfumu Timina, mfumu Aliva, mfumu Yeteti,+ 52  mfumu Oholibama, mfumu Ela, mfumu Pinoni,+ 53  mfumu Kenazi, mfumu Temani, mfumu Mibezari,+ 54  mfumu Magidieli, ndi mfumu Iramu.+ Amenewa ndiwo anali mafumu+ a Edomu.

Mawu a M'munsi

Dzina lakuti “Pelegi” limatanthauza, “Kugawika” ndiponso “Mtsinje.”
Onani Matanthauzo a Mawu Ena.
Mawu ake enieni, “ana.”
Umenewu ndi mtsinje wa Firate.