Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

1 Mafumu 19:1-21

19  Kenako Ahabu+ anauza Yezebeli+ zonse zimene Eliya anachita, ndiponso mmene anaphera aneneri onse ndi lupanga.+  Yezebeli atamva zimenezo, anatuma munthu kwa Eliya kuti akamuuze kuti: “Milungu yanga indilange+ mowirikiza,+ ngati pofika nthawi ino mawa sindidzachititsa moyo wako kukhala ngati moyo wa aliyense wa aneneriwo.”  Choncho Eliya anachita mantha moti ananyamuka n’kuyamba kuthawa kuti apulumutse moyo wake,+ mpaka anakafika ku Beere-seba+ wa ku Yuda.+ Mtumiki wake anamusiya kumeneko,  ndipo iyeyo analowa m’chipululu n’kuyenda ulendo wa tsiku limodzi. Kenako anafika pa kamtengo kenakake,+ ndipo anakhala pansi pake. Ndiyeno anayamba kupempha kuti afe, ponena kuti: “Basi ndatopa nazo. Tsopano chotsani moyo wanga+ Yehova, pakuti sindine woposa makolo anga.”  Kenako anagona pansi mpaka tulo tinam’peza pansi pa kamtengo kaja.+ Tsopano kunabwera mngelo+ amene anamukhudza,+ n’kumuuza kuti: “Dzuka udye.”  Atayang’ana, anaona kuti kumutu kwake kuli chikho cha madzi ndi mkate wozungulira+ uli pamiyala yotentha. Ndipo Eliya anayamba kudya ndi kumwa, kenako anagonanso.  Patapita kanthawi, mngelo+ wa Yehova uja anabweranso kachiwiri n’kumukhudza, ndipo anamuuza kuti: “Dzuka udye, popeza ulendowu wakukulira.”+  Choncho anadzuka ndipo anadya ndi kumwa. Atatero, anapeza mphamvu zokwanira moti anatha kuyenda masiku 40,+ usana ndi usiku, mpaka kukafika kuphiri la Mulungu woona la Horebe.+  Atafika kumeneko, analowa m’phanga+ kuti usiku agone mmenemo. Kenako anamva mawu a Yehova akufunsa kuti: “Ukufuna chiyani kuno Eliya?”+ 10  Iye anayankha kuti: “Ndachitira nsanje kwambiri+ inu Yehova Mulungu wa makamu, chifukwa ana a Isiraeli asiya pangano lanu.+ Agwetsa maguwa anu ansembe,+ ndipo apha aneneri anu ndi lupanga,+ moti ine ndatsala ndekhandekha.+ Tsopano ayambanso kundifunafuna kuti achotse moyo wanga.”+ 11  Koma Mulungu anati: “Tuluka, kaime paphiri pamaso pa Yehova.”+ Kenako Yehova anadutsa,+ ndipo kunawomba chimphepo champhamvu chomwe chinali kung’amba mapiri ndi kuphwanya matanthwe pamaso pa Yehova.+ (Yehova sanali mumphepoyo.) Pambuyo pa chimphepocho, kunachita chivomezi.+ (Yehova sanali m’chivomezicho.) 12  Pambuyo pa chivomezicho, kunabuka moto.+ (Yehova sanali m’motowo.) Pambuyo pa motowo, panamveka mawu achifatse apansipansi.+ 13  Eliya atangomva mawuwo, nthawi yomweyo anaphimba nkhope yake ndi chovala chake,+ ndipo anatuluka kukaima pakhomo la phangalo. Pamenepo panamveka mawu olankhula naye, ndipo mawuwo anam’funsa kuti: “Ukufuna chiyani kuno Eliya?”+ 14  Iye anayankha kuti: “Ndachitira nsanje kwambiri inu Yehova Mulungu wa makamu, chifukwa ana a Isiraeli asiya pangano lanu.+ Agwetsa maguwa anu ansembe, ndipo apha aneneri anu ndi lupanga, moti ine ndatsala ndekhandekha. Tsopano ayambanso kundifunafuna kuti achotse moyo wanga.”+ 15  Kenako Yehova anamuuza kuti: “Nyamuka, bwerera udzere kuchipululu cha Damasiko.+ Pita ukadzoze+ Hazaeli+ kuti akhale mfumu ya Siriya. 16  Ukadzozenso Yehu+ mdzukulu wa Nimusi+ kuti akhale mfumu ya Isiraeli, ndipo Elisa+ mwana wa Safati wa ku Abele-mehola,+ ukam’dzoze kuti akhale mneneri m’malo mwa iwe.+ 17  Zomwe zidzachitike n’zakuti, wothawa lupanga la Hazaeli,+ adzaphedwa ndi Yehu,+ ndipo wothawa lupanga la Yehu, adzaphedwa ndi Elisa.+ 18  Ine ndasiya anthu 7,000 mu Isiraeli,+ amene mawondo awo sanagwadirepo Baala,+ ndiponso pakamwa pawo sipanapsompsonepo Baala.”+ 19  Chotero Eliya anachoka kumeneko n’kupita kwa Elisa mwana wa Safati, ndipo anam’peza akulima ndi pulawo+ yokokedwa ndi ng’ombe ziwiri zamphongo. Panali mapulawo 12 oterowo ndipo pulawo yake inali kumbuyo kwa onsewo. Choncho Eliya anapita pamene panali Elisa n’kumuponyera chovala chake chauneneri.+ 20  Zitatero, Elisa anasiya ng’ombe zamphongozo n’kuthamangira Eliya ndipo anamuuza kuti: “Ndiloleni ndipite ndikapsompsone kaye bambo anga ndi mayi anga,+ kenako ndidzakutsatirani.” Eliya anamuyankha kuti: “Pita, sindingakuletse.” 21  Choncho anabwerera n’kutenga ng’ombe zamphongo ziwiri n’kuzipha.*+ Anatenga mitengo ya pulawo+ ya ng’ombezo n’kuphikira nyama yake. Kenako anaipereka kwa anthu kuti adye. Atatero, iye ananyamuka n’kutsatira Eliya ndipo anayamba kum’tumikira.+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “n’kuzipereka nsembe.”