Yeremiya 25:1-38

  • Yehova anadzudzula mitundu ya anthu (1-38)

    • Mitundu ya anthu idzatumikira Ababulo kwa zaka 70 (11)

    • Kapu ya vinyo wa mkwiyo wa Mulungu (15)

    • Tsoka likufalikira kuchokera ku mtundu wina kupita ku mtundu wina (32)

    • Anthu amene adzaphedwe ndi Yehova (33)

25  Awa ndi mawu amene Yeremiya anauzidwa onena za anthu onse a mu Yuda mʼchaka cha 4 cha ulamuliro wa Yehoyakimu+ mwana wa Yosiya, mfumu ya Yuda, chimenenso chinali chaka choyamba cha ulamuliro wa Nebukadinezara* mfumu ya Babulo.  Mneneri Yeremiya analankhula mawu amenewa ponena za anthu onse a mu Yuda komanso anthu onse amene ankakhala mu Yerusalemu kuti:  “Kuyambira mʼchaka cha 13 cha ulamuliro wa Yosiya+ mwana wa Amoni, mfumu ya Yuda, mpaka lero, zaka 23 zonsezi, Yehova wakhala akundiuza mawu ndipo ine ndakhala ndikukuuzani mawuwo mobwerezabwereza,* koma inu simunamvere.+  Yehova anakutumizirani atumiki ake onse omwe anali aneneri. Ankawatumiza mobwerezabwereza* koma inu simunawamvere kapena kutchera khutu lanu kuti mumvetsere.+  Iwo ankakuuzani kuti, ‘Chonde, aliyense wa inu atembenuke nʼkusiya njira zake zoipa ndi zochita zake zoipa.+ Mukatero mudzapitiriza kukhala kwa nthawi yaitali mʼdziko limene Yehova anakupatsani kalekale, inuyo ndi makolo anu.  Musatsatire milungu ina nʼkumaitumikira komanso kuigwadira nʼkundikhumudwitsa ndi ntchito ya manja anu. Mukachita zimenezi ndidzakugwetserani tsoka.’  ‘Koma simunandimvere,’ akutero Yehova, ‘Mʼmalomwake munandikhumudwitsa ndi ntchito ya manja anu, zimene zinachititsa kuti tsoka likugwereni.’+  Choncho Yehova wa magulu ankhondo akumwamba wanena kuti, ‘“Chifukwa simunamvere mawu anga,  ndikuitana mafuko onse akumpoto,”+ akutero Yehova, “ndikuitananso Mfumu Nebukadinezara* ya ku Babulo, mtumiki wanga.+ Ndibweretsa anthu amenewa kuti aukire dziko lino+ ndi anthu amene akukhala mmenemo komanso mitundu yonse imene yakuzungulirani.+ Ndidzakuwonongani inuyo ndi mitundu yonse yokuzungulirani ndipo ndidzakusandutsani chinthu chochititsa mantha chimene anthu azidzachiimbira mluzu ndipo malo anu adzakhala mabwinja mpaka kalekale. 10  Ndidzathetsa phokoso lachikondwerero ndi phokoso lakusangalala mʼmalowo.+ Ndidzathetsanso mawu osangalala a mkwati ndi a mkwatibwi.+ Simudzamvekanso kupera kwa mphero ndipo simudzaonekanso kuwala kwa nyale. 11  Dziko lonseli lidzakhala bwinja ndipo lidzakhala chinthu chochititsa mantha. Mitundu imeneyi idzatumikira mfumu ya ku Babulo zaka 70.”’+ 12  ‘Ndiyeno zaka 70 zimenezo zikadzakwana,+ ndidzalanga mfumu ya Babulo ndi mtundu umenewo chifukwa cha zolakwa zawo.+ Ndipo dziko la Akasidi ndidzalisandutsa bwinja mpaka kalekale,’ akutero Yehova.+ 13  Mawu anga onse amene ndanena okhudza zimene ndidzachitire dzikolo ndidzawakwaniritsa. Ndidzakwaniritsa zonse zimene zalembedwa mʼbuku ili, zimene Yeremiya wanenera kuti zidzachitikira mitundu yonse. 14  Chifukwa mitundu yambiri ndi mafumu otchuka+ adzawagwiritsa ntchito ngati akapolo+ ndipo ndidzawabwezera mogwirizana ndi zochita zawo komanso ntchito ya manja awo.’”+ 15  Yehova Mulungu wa Isiraeli anandiuza kuti: “Tenga kapu iyi ya vinyo wa mkwiyo imene ili mʼdzanja langa ndipo ukamwetse mitundu yonse imene ndikukutumizako. 16  Iwo akamwa nʼkuyamba kudzandira komanso kuchita zinthu ngati amisala chifukwa cha lupanga limene ndikuwatumizira pakati pawo.”+ 17  Choncho ndinatenga kapu imene inali mʼdzanja la Yehova ndipo ndinamwetsa mitundu yonse imene Yehova ananditumizako. Mitunduyo ndi iyi:+ 18  kuyamba ndi Yerusalemu ndi mizinda ya Yuda+ komanso mafumu ake ndi akalonga ake. Ndinawamwetsa kuti mizinda yawo ikhale bwinja, chinthu chochititsa mantha chimene anthu azidzachiimbira mluzu ndiponso kuti ikhale yotembereredwa+ ngati mmene zilili lero. 19  Kenako ndinamwetsanso Farao mfumu ya Iguputo, atumiki ake, akalonga ake ndi anthu ake onse+ 20  ndiponso anthu a mitundu yosiyanasiyana. Mafumu onse amʼdziko la Uzi, mafumu onse amʼdziko la Afilisiti,+ Asikeloni,+ Gaza, Ekironi komanso amene anatsala ku Asidodi, 21  Edomu,+ Mowabu+ ndi Aamoni,+ 22  mafumu onse a Turo, mafumu onse a Sidoni+ ndi mafumu a pachilumba chamʼnyanja. 23  Ndinamwetsanso Dedani,+ Tema, Buza, onse odulira ndevu zawo zamʼmbali,+ 24  mafumu onse a Aluya,+ mafumu onse a anthu a mitundu yosiyanasiyana amene amakhala mʼchipululu, 25  mafumu onse a Zimiri, mafumu onse a Elamu,+ mafumu onse a Amedi,+ 26  mafumu onse akumpoto, akutali ndi apafupi, mmodzi ndi mmodzi ndipo ndinamwetsanso maufumu ena onse apadziko lapansi. Koma mfumu ya Sesaki*+ idzamwa pambuyo pa onsewa. 27  “Ndiyeno ukawauze kuti, ‘Yehova wa magulu ankhondo akumwamba, Mulungu wa Isiraeli wanena kuti: “Imwani ndipo muledzere, musanze ndi kugwa osadzukanso+ chifukwa cha lupanga limene ndikutumiza pakati panu.”’ 28  Ngati angakakane kulandira kapuyi mʼmanja mwako kuti amwe, ukawauze kuti, ‘Yehova wa magulu ankhondo akumwamba wanena kuti: “Mukuyenera kumwa basi. 29  Tamverani! Ngati ndikuyamba kubweretsa tsoka pa mzinda umene ukutchedwa ndi dzina langa,+ ndiye kodi inuyo simukuyenera kulandira chilango?”’+ ‘Simulephera kulangidwa chifukwa ndikuitana lupanga kuti liwononge anthu onse amene akukhala padziko lapansi,’ akutero Yehova wa magulu ankhondo akumwamba. 30  Ndiyeno iweyo unenere mawu onsewa ndipo anthuwo uwauze kuti,‘Yehova adzabangula ali kumwamba,Ndipo adzachititsa kuti mawu ake amveke ali kumalo ake oyera kumene amakhala. Iye adzabangula kwambiri polengeza chiweruzo chake kwa anthu amene akukhala mʼmalo ake. Adzafuula mosangalala ngati anthu amene akuponda mphesa,Adzaimba posonyeza kuti wapambana polimbana ndi anthu onse amene akukhala padziko lapansi.’ 31  ‘Phokoso lidzamveka kumalekezero a dziko lapansi,Chifukwa Yehova akufuna kuimba mlandu mitundu ya anthu. Iye adzapereka yekha chiweruzo kwa anthu onse.+ Ndipo anthu oipa adzawapha ndi lupanga,’ akutero Yehova. 32  Yehova wa magulu ankhondo akumwamba wanena kuti: ‘Taonani! Tsoka likufalikira kuchokera ku mtundu wina kupita ku mtundu wina,+Ndipo mkuntho wamphamvu udzafika kuchokera kumadera akutali kwambiri a dziko lapansi.+ 33  Pa tsiku limenelo anthu amene adzaphedwe ndi Yehova adzachokera kumalekezero a dziko lapansi kukafika kumalekezero ena a dziko lapansi. Maliro awo sadzaliridwa, sadzawasonkhanitsa pamodzi kapena kuwaika mʼmanda. Iwo adzakhala ngati manyowa panthaka.’ 34  Fuulani ndipo lirani abusa inu! Gubuduzikani inu anthu olemekezeka pa gulu la nkhosa,Chifukwa nthawi yoti muphedwe komanso yoti mubalalitsidwe yafika,Ndipo mudzagwa ndi kuphwanyika ngati chiwiya chamtengo wapatali. 35  Abusa alibe malo othawirako,Ndipo palibe njira imene anthu olemekezeka pa gulu la nkhosa angadzere pothawa. 36  Tamverani! Abusa akufuulaKomanso anthu olemekezeka pa gulu la nkhosa akulira.Chifukwa Yehova akuwononga malo awo odyetserako ziweto. 37  Malo okhala amtendere akhala opanda chamoyo chilichonseChifukwa cha mkwiyo woyaka moto wa Yehova. 38  Iye watuluka mʼmalo ake okhalamo ngati mkango wamphamvu,*+Dziko lawo lakhala chinthu chochititsa mantha.Chifukwa cha lupanga lake lankhanzaKomanso chifukwa cha mkwiyo wake woyaka moto.”

Mawu a M'munsi

Mʼchilankhulo choyambirira, “Nebukadirezara.” Kameneka ndi kalembedwe kena ka dzinali.
Mʼchilankhulo choyambirira, “ndakhala ndikudzuka mʼmawa nʼkumalankhula.”
Mʼchilankhulo choyambirira, “Ankadzuka mʼmawa nʼkuwatumiza.”
Mʼchilankhulo choyambirira, “Nebukadirezara.” Kameneka ndi kalembedwe kena ka dzinali.
Zikuoneka kuti limeneli ndi dzina lina la Babele (Babulo).
Kapena kuti, “wamanyenje.”