Yoswa 18:1-28

18  Kenako khamu lonse la ana a Isiraeli linasonkhana ku Silo,+ ndipo kumeneko anamangako chihema chokumanako,+ popeza anali atagonjetsa dziko lomwe linali pamaso pawo.+  Koma mafuko 7 a ana a Isiraeli anali asanagawiridwe cholowa.  Choncho Yoswa anafunsa ana a Isiraeli kuti: “Kodi muzengereza mpaka liti osapita kukalanda dziko+ limene Yehova Mulungu wa makolo anu wakupatsani?+  Sankhani amuna atatu pafuko lililonse oti ndiwatume apite akayendere dzikolo. Akalembe mmene dzikolo lilili kuti lidzagawidwe monga cholowa cha mafuko awo, akakatero adzabwerere kwa ine.+  Ndiyeno adzagawane dzikolo poligawa m’zigawo 7.+ Fuko la Yuda lidzakhalabe kugawo lawo kum’mwera,+ ndipo a nyumba ya Yosefe adzakhalabe kugawo lawo kumpoto.+  Koma anthu inu, mukagawe dzikolo m’zigawo 7 ndipo mukazilembe. Mukakatero, mukabwere nazo kuno kwa ine kuti ndidzakuchitireni maere+ pamaso pa Yehova Mulungu wathu.  Alevi alibe gawo pakati panu,+ chifukwa cholowa chawo ndi unsembe wa Yehova.+ Fuko la Gadi, Rubeni,+ ndi hafu ya fuko la Manase+ analandira kale cholowa chawo, chimene Mose mtumiki wa Yehova anawapatsa kutsidya la kum’mawa la Yorodano.”+  Choncho amuna opita kukalemba dzikowo ananyamuka kuti azipita, ndipo Yoswa anawalamula+ kuti: “Pitani mukayendere dzikolo n’kulemba mmene lilili. Mukatero mubwerere kwa ine, ndipo ineyo ndidzakuchitirani maere+ pamaso pa Yehova kuno ku Silo.”+  Pamenepo amunawo anapitadi kukayendera dzikolo. Anakaligawa+ m’zigawo 7 potsatira mizinda yake, n’kulemba m’buku. Atamaliza, anapita kwa Yoswa kumsasa ku Silo, 10  ndipo Yoswa anawachitira maere pamaso pa Yehova+ ku Silo. Kumeneko Yoswa anagawa dzikolo n’kupereka gawo limodzilimodzi ku mafuko a ana a Isiraeli.+ 11  Maere+ oyamba anagwera fuko la ana a Benjamini+ potsata mabanja awo, ndipo gawo limene anapatsidwa linali pakati pa ana a Yuda+ ndi ana a Yosefe.+ 12  Malire a gawo lawo kumpoto anayambira ku Yorodano, n’kupitirira kukafika kumalo otsetsereka a kumpoto kwa Yeriko,+ n’kukwera phiri chakumadzulo, n’kukathera kuchipululu cha Beti-aveni.+ 13  Malirewo anapitirira kukafika ku Luzi,+ kutanthauza Beteli.+ Anakafika kum’mwera kwa malo otsetsereka otchedwa Luzi, n’kutsetserekera ku Ataroti-adara,+ n’kukadutsa paphiri la kum’mwera kwa Beti-horoni Wakumunsi.+ 14  Kumadzulo kwa gawolo, malirewo anakhotera kum’mwera, paphiri loyang’anizana ndi kum’mwera kwa Beti-horoni. Kuchokera pamenepo anakathera ku Kiriyati-baala, kutanthauza Kiriyati-yearimu,+ womwe ndi mzinda wa ana a Yuda. Awa ndiwo malire a kumadzulo a gawo la Benjamini. 15  Malire a kum’mwera a gawolo anayambira kumapeto kwa Kiriyati-yearimu, n’kulowera chakumadzulo, n’kupitirira kukafika kukasupe wa madzi a Nafitoa.+ 16  Malirewo anatsetserekera kuphiri loyang’anizana ndi chigwa cha mwana wa Hinomu,+ limene linathera kumpoto kwa chigwa cha Arefai.+ Kenako anatsetserekera kuchigwa cha Hinomu kum’mwera kwa malo otsetsereka otchedwa Yebusi,+ n’kutsetserekabe mpaka ku Eni-rogeli.+ 17  Analowera chakumpoto n’kukafika ku Eni-semesi mpaka ku Gelilotu, yemwe ali kutsogolo kwa chitunda cha Adumi.+ Kuchokera pamenepo, anatsetserekera kumwala+ wa Bohani,+ mwana wa Rubeni. 18  Ndiyeno anakafika kumalo otsetsereka a kumpoto amene ali kutsogolo kwa Araba, n’kutsetserekera ku Araba. 19  Malirewo anapitirira mpaka kumalo otsetsereka a kumpoto kwa Beti-hogila,+ n’kukathera kugombe la kumpoto kwa Nyanja Yamchere,+ kumapeto a kum’mwera a mtsinje wa Yorodano. Awa anali malire a kum’mwera a gawo la Benjamini. 20  Kum’mawa, malire ake anali mtsinje wa Yorodano. Ichi chinali cholowa cha ana a Benjamini potsata mabanja awo, ndi malire ake kuzungulira gawo lonse. 21  Mizinda ya fuko la ana a Benjamini potsata mabanja awo inali Yeriko,+ Beti-hogila, Emeki-kezizi, 22  Beti-araba,+ Zemaraimu, Beteli,+ 23  Aavi, Para, Ofira,+ 24  Kefara-amoni, Ofini, ndi Geba.+ Mizinda 12 ndi midzi yake. 25  Kunalinso Gibeoni,+ Rama, Beeroti, 26  Mizipe,+ Kefira,+ Moza, 27  Rekemu, Iripeeli, Tarala, 28  Zela,+ Ha-elefi, Yebusi, kutanthauza Yerusalemu,+ Gibea,+ ndi Kiriyati. Mizinda 14 ndi midzi yake. Ichi chinali cholowa cha ana a Benjamini potsata mabanja awo.+

Mawu a M'munsi