Yoswa 17:1-18

17  Fuko la Manase, mwana woyamba wa Yosefe,+ linapatsidwa gawo lake.+ Makiri+ mwana woyamba wa Manase,+ bambo wake wa Giliyadi,+ anali mwamuna wamphamvu pankhondo,+ ndipo gawo lake linali Giliyadi+ ndi Basana.  Ana a Manase otsalawo anapatsidwa gawo lawo potsata mabanja awo. Gawolo linapatsidwa kwa ana a Abi-ezeri,+ ana a Heleki,+ ana a Asiriyeli, ana a Sekemu,+ ana a Heferi, ndi ana a Semida.+ Amenewa anali ana aamuna a Manase mwana wa Yosefe, potsata mabanja awo.  Tselofekadi+ mwana wa Heferi, mwana wa Giliyadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, analibe ana aamuna, koma anali ndi ana aakazi. Mayina a anawo anali: Mala, Nowa, Hogila, Milika, ndi Tiriza.+  Iwo anakaonekera pamaso pa wansembe Eleazara,+ Yoswa mwana wa Nuni, ndi atsogoleri, ndi kuwauza kuti: “Yehova ndiye analamula Mose kuti atipatse cholowa pakati pa abale athu.”+ Choncho anawapatsa cholowa pakati pa abale a bambo awo, pomvera lamulo la Yehova.+  Fuko la Manase linapatsidwa magawo 10, kuwonjezera pa dera la Giliyadi ndi Basana lomwe linali kutsidya lina la Yorodano.+  Ana aakazi a fuko la Manase anapatsidwa cholowa pakati pa ana aamuna a fukolo, ndipo dera la Giliyadi linakhala cholowa cha ana aamuna otsala a fukolo.  Malire a gawo la fuko la Manase anayambira ku Aseri kukafika ku Mikametatu,+ patsogolo pa Sekemu.+ Malirewo analowera kumanja kukafika kwa anthu okhala ku Eni-Tapuwa.  Dera la Tapuwa+ linakhala la Manase, koma mzinda wa Tapuwa umene unali m’malire a Manase, unali wa ana a Efuraimu.  Malire a gawolo anatsetserekera kuchigwa cha Kana. Kenaka analowera kum’mwera kwa chigwachi kumene kuli mizinda ya Efuraimu,+ yomwe ili pakati pa mizinda ya Manase. Malire a fuko la Manasewo anali kumpoto kwa chigwachi, ndipo anakathera kunyanja.+ 10  Kum’mwera kwa malirewo linali gawo la Efuraimu, ndipo kumpoto linali gawo la Manase lomwe linakathera kunyanja.+ Kumpoto, derali linakakumana ndi gawo la Aseri, ndipo kum’mawa linakakumana ndi gawo la Isakara. 11  Mizinda yotsatirayi ya m’gawo la Isakara ndi Aseri, pamodzi ndi anthu ake ndi midzi yake yozungulira, inali ya Manase:+ Beti-seani,+ Ibuleamu,+ Dori,+ Eni-dori,+ Taanaki,+ ndi Megido.+ Madera atatu amapiri analinso ake. 12  Ana a Manase analephera kulanda mizindayi,+ moti Akanani anakakamira kukhalabe m’derali.+ 13  Ana a Isiraeli atakula mphamvu,+ anayamba kuwagwiritsa ntchito yaukapolo Akananiwo,+ ndipo sanathe kuwapitikitsiratu.+ 14  Ana a Yosefe analankhula ndi Yoswa kuti: “N’chifukwa chiyani mwatipatsa gawo limodzi lokha+ kuti likhale cholowa chathu, chikhalirecho tilipo anthu ochuluka popeza Yehova watidalitsa mpaka pano?”+ 15  Yoswa atamva, anawayankha kuti: “Ngati muli ochuluka, kwerani mtunda mupite kunkhalango ya Aperezi+ ndi ya Arefai,+ mukaduleko mitengo n’kutenga deralo, chifukwa dera lamapiri+ la Efuraimu lakucheperani.” 16  Kenako ana a Yosefe anati: “Dera lamapiri silitikwanira, ndiponso Akanani a kuchigwa, a ku Beti-seani+ ndi midzi yake yozungulira, ndiponso a kuchigwa cha Yezereeli,+ ali ndi magaleta ankhondo+ okhala ndi zitsulo zazitali zakuthwa za m’mawilo.” 17  Poyankha, Yoswa anauza anthu a fuko la Yosefe, omwe ndi Efuraimu ndi Manase, kuti: “Ndinu anthu ochuluka, ndipo ndinu amphamvu kwambiri.+ Simuyenera kukhala ndi gawo limodzi lokha,+ 18  koma mutengenso dera lamapiri.+ Poti ndi lankhalango, mudulemo mitengo ndipo gawo lanu likathere kumeneko. Mupitikitse Akanani, ngakhale kuti ndi amphamvu ndipo ali ndi magaleta ankhondo okhala ndi zitsulo zazitali zakuthwa za m’mawilo.”+

Mawu a M'munsi