Yoswa 16:1-10

16  Malire a gawo+ la ana a Yosefe+ anayambira kumtsinje wa Yorodano+ kufupi ndi Yeriko kukafika kumadzi a Yeriko chakum’mawa, mpaka kuchipululu chochokera ku Yeriko kukafika kudera lamapiri la Beteli.+  Atachoka ku Beteli wa ku Luzi,+ malirewo anakadutsa kumalire a Aareki+ ku Ataroti.  Kenako anatsetserekera kumadzulo kumalire a Ayafeleti, mpaka kukafika kumalire a Beti-horoni Wakumunsi+ ndi Gezeri,+ n’kukathera kunyanja.+  Ana a Yosefe,+ omwe ndi Manase ndi Efuraimu,+ analandira gawo lawo.+  Malire a kum’mawa a cholowa cha ana a Efuraimu potsata mabanja awo, anali Ataroti-adara+ mpaka kukafika ku Beti-horoni Wakumtunda,+  n’kukathera kunyanja. Kumpoto kwake kunali Mikametatu,+ ndipo malirewo anazungulira chakum’mawa kukafika ku Taanatu-silo, n’kupitirirabe chakum’mawa mpaka ku Yanoa.  Ndiyeno anatsetsereka kuchoka ku Yanoa kukafika ku Ataroti ndi ku Naara mpaka ku Yeriko,+ n’kupitirirabe mpaka ku Yorodano.  Kuchoka ku Tapuwa,+ malirewo analowera chakumadzulo kuchigwa cha Kana+ n’kukathera kunyanja.+ Chimenechi ndi cholowa cha fuko la ana a Efuraimu potsata mabanja awo.  Cholowacho chinaphatikizapo mizinda yonse ndi midzi ya ana a Efuraimu+ imene inali mkati mwa cholowa cha ana a Manase. 10  Aefuraimu analephera kupitikitsa Akanani+ amene anali kukhala ku Gezeri.+ Choncho Akananiwo akukhalabe pakati pa Aefuraimu mpaka lero,+ ndipo anayamba kuwagwiritsa ntchito yaukapolo.+

Mawu a M'munsi