Yoswa 12:1-24

12  Tsopano awa ndi mafumu amene ana a Isiraeli anagonjetsa n’kulanda madera awo, kumbali yotulukira dzuwa+ ya mtsinje wa Yorodano. Analanda kuchokera kuchigwa* cha Arinoni+ kukafika kuphiri la Herimoni+ ndi ku Araba+ konse, kumbali yotulukira dzuwa. Mafumu ake ndi awa:  Sihoni+ mfumu ya Aamori, yemwe ankakhala ku Hesiboni.+ Dera lomwe anali kulamulira linkayambira pakatikati pa chigwa cha Arinoni kuphatikizapo mzinda wa Aroweli,+ umene unali m’mphepete mwa mtsinje wa Arinoni,+ mpaka hafu ya Giliyadi kukalekezera kuchigwa cha Yaboki,+ kumalire ndi ana a Amoni.  Anali kulamuliranso chigwa cha Araba+ mpaka kunyanja ya Kinereti+ kumbali ya kum’mawa kwa nyanjayi, n’kukafikanso kunyanja ya Araba, yomwe ndi Nyanja Yamchere.+ Anali kulamulira kumbali ya kum’mawa kwa nyanjayi, cha ku Beti-yesimoti,+ mpaka kum’mwera, kumunsi kwa Pisiga.+  Mfumu ina ndi Ogi+ wa ku Basana yemwe anali mmodzi mwa Arefai+ otsala, ndipo ankakhala ku Asitaroti+ ndi ku Edirei.+  Anali kulamulira kuphiri la Herimoni,+ ku Saleka, ndi ku Basana+ konse, mpaka kukafika kumalire a Agesuri+ ndi Amaakati.+ Anali kulamuliranso hafu ya Giliyadi, mpaka kumalire ndi dera limene Sihoni,+ mfumu ya Hesiboni,+ anali kulamulira.  Mose mtumiki wa Yehova ndi ana a Isiraeli ndiwo anagonjetsa mafumuwa.+ Atatero, Mose mtumiki wa Yehova anapereka dzikoli kwa Arubeni,+ Agadi,+ ndi hafu ya fuko la Manase,+ kuti likhale lawo.  Yoswa ndi ana a Isiraeli anagonjetsa mafumu a kudera la kumadzulo kwa mtsinje wa Yorodano, kuchokera ku Baala-gadi+ kuchigwa cha Lebanoni+ mpaka kuphiri la Halaki,+ limene lili moyang’anizana ndi Seiri.+ Atawagonjetsa, Yoswa anapereka dzikolo kwa mafuko a Isiraeli poligawa m’magawomagawo.+  Dzikoli linkaphatikizapo dera lamapiri, dera la Sefela, chigwa cha Araba, malo otsetsereka, chipululu, ndi Negebu.+ Limeneli linali dziko la Ahiti, Aamori,+ Akanani, Aperezi, Ahivi, ndi Ayebusi.+ Mafumu awo anali awa:  Mfumu ya Yeriko,+ imodzi. Mfumu ya Ai+ pafupi ndi Beteli, imodzi. 10  Mfumu ya Yerusalemu,+ imodzi. Mfumu ya Heburoni,+ imodzi. 11  Mfumu ya Yarimuti,+ imodzi. Mfumu ya Lakisi,+ imodzi. 12  Mfumu ya Egiloni,+ imodzi. Mfumu ya Gezeri,+ imodzi. 13  Mfumu ya Debiri,+ imodzi. Mfumu ya Gederi, imodzi. 14  Mfumu ya Horima, imodzi. Mfumu ya Aradi, imodzi. 15  Mfumu ya Libina,+ imodzi. Mfumu ya Adulamu, imodzi. 16  Mfumu ya Makeda,+ imodzi. Mfumu ya Beteli,+ imodzi. 17  Mfumu ya Tapuwa, imodzi. Mfumu ya Heferi,+ imodzi. 18  Mfumu ya Afeki, imodzi. Mfumu ya Lasaroni, imodzi. 19  Mfumu ya Madoni,+ imodzi. Mfumu ya Hazori,+ imodzi. 20  Mfumu ya Simironi-meroni, imodzi. Mfumu ya Akasafu,+ imodzi. 21  Mfumu ya Taanaki, imodzi. Mfumu ya Megido,+ imodzi. 22  Mfumu ya Kadesi, imodzi. Mfumu ya Yokineamu+ ku Karimeli, imodzi. 23  Mfumu ya Dori kumapiri a Dori,+ imodzi. Mfumu ya Goimu ku Giligala, imodzi. 24  Mfumu ya Tiriza, imodzi. Mafumu onse analipo 31.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi a pa Ge 26:17.