Yohane 10:1-42

10  “Ndithudi ndikukuuzani, Wolowa m’khola la nkhosa mochita kukwera pamalo ena osati kudzera pakhomo,+ ameneyo ndi wakuba ndiponso wofunkha.+  Koma wolowera pakhomo,+ ameneyo ndiye m’busa+ wa nkhosazo.+  Mlonda wa pakhomo+ amamutsegulira ameneyu, ndipo nkhosa+ zimamvera mawu ake. Nkhosa zakezo amazitchula mayina ndi kuzitsogolera kutuluka nazo.  Akatulutsa zake zonse kunja, amazitsogolera, ndipo nkhosazo zimamutsatira,+ chifukwa zimadziwa mawu ake.+  Mlendo sizidzamutsatira ayi koma zidzamuthawa,+ chifukwa sizidziwa mawu a alendo.”+  Yesu ananena fanizoli kwa iwo, koma iwo sanadziwe tanthauzo la zinthu zimene anali kuwauzazo.+  Choncho Yesu anawauzanso kuti: “Ndithudi ndikukuuzani, Ine ndine khomo+ la nkhosa.  Onse amene abwera m’malo mwa ine ndi akuba ndiponso ofunkha,+ ndipo nkhosa sizinawamvere.+  Ine ndine khomo.+ Aliyense wolowa kudzera mwa ine adzapulumuka, ndipo azidzalowa ndi kutuluka, kukapeza msipu.+ 10  Wakuba+ sabwera ndi cholinga china ayi, koma kudzaba, kudzapha ndi kudzawononga.+ Koma ine ndabwera kuti iwo akhale ndi moyo, inde kuti akhale nawo wochuluka. 11  Ine ndine m’busa wabwino.+ M’busa wabwino amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa.+ 12  Munthu waganyu,+ amene si m’busa ndipo nkhosazo si zake, akaona mmbulu ukubwera amasiya nkhosazo ndi kuthawa, pamenepo mmbuluwo umazigwira ndi kuzibalalitsa,+ 13  chifukwa iye ndi waganyu+ chabe, ndipo sasamala za nkhosazo.+ 14  Ine ndine m’busa wabwino, nkhosa zanga ndimazidziwa,+ izonso zimandidziwa,+ 15  monga mmene zilili kuti Atate amandidziwa, inenso ndimawadziwa Atate.+ Chotero, ndipereka moyo wanga chifukwa cha nkhosazo.+ 16  “Ndili ndi nkhosa zina+ zimene sizili za khola ili,+ zimenezonso ndiyenera kuzibweretsa. Zidzamva mawu anga,+ ndipo zidzakhala gulu limodzi ndi m’busa mmodzi.+ 17  Chimene Atate amandikondera n’chakuti,+ ndikupereka moyo wanga+ kuti ndikaulandirenso. 18  Palibe munthu amene akuuchotsa kwa ine, koma ndikuupereka mwa kufuna kwanga. Ndili ndi mphamvu zoupereka, ndiponso ndili ndi mphamvu zoulandiranso.+ Atate wanga ndi amene anandilamula+ kuchita zimenezi.” 19  Apanso panakhala kugawanika+ maganizo pakati pa Ayuda chifukwa cha mawu amenewa. 20  Ambiri a iwo anali kunena kuti: “Ameneyu ali ndi chiwanda+ ndipo ndi wamisala. N’chifukwa chiyani mukumumvetsera?” 21  Ena anali kunena kuti: “Amenewa si mawu a munthu wogwidwa ndi chiwanda ayi. Kodi chiwanda chingatsegule maso a anthu akhungu?” 22  Pa nthawiyo mu Yerusalemu munachitika chikondwerero cha kupereka kachisi kwa Mulungu. Inali nyengo ya chisanu, 23  ndipo Yesu anali kuyenda m’kachisimo, m’khonde la zipilala la Solomo.+ 24  Choncho Ayuda anamuzungulira ndi kuyamba kumuuza kuti: “Utivutitsa maganizo mpaka liti? Ngati ndiwedi Khristu,+ tiuze mosapita m’mbali.”+ 25  Yesu anawayankha kuti: “Ndakuuzani kale, koma inu simukukhulupirira. Ntchito zimene ine ndikuchita m’dzina la Atate wanga, zikundichitira umboni.+ 26  Koma inu simukukhulupirira, chifukwa si inu nkhosa zanga.+ 27  Nkhosa+ zanga zimamva mawu anga. Ine ndimazidziwa, ndipo izo zimanditsatira.+ 28  Ndidzazipatsa moyo wosatha,+ moti sizidzawonongeka,+ komanso palibe amene adzazitsomphole m’dzanja langa.+ 29  Chimene Atate+ wanga wandipatsa n’chofunika kuposa zinthu zonse,+ ndipo palibe amene angazitsomphole m’dzanja la Atate.+ 30  Ine ndi Atate ndife amodzi.”+ 31  Apanso Ayudawo anatola miyala kuti amugende.+ 32  Yesu anawauza kuti: “Ndakuonetsani ntchito zambiri zabwino zochokera kwa Atate. Tsopano mukundiponya miyala chifukwa cha ntchito iti mwa zimenezi?” 33  Ayudawo anamuyankha kuti: “Sitikukuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa chonyoza Mulungu.+ Iwe ndiwe munthu wamba koma ukudziyesa mulungu.”+ 34  Yesu anawafunsa kuti: “Kodi m’Chilamulo chanu sanalembemo+ kuti, ‘Ine ndinati: “Inu ndinu milungu”’?+ 35  Ngati anthu amene anatsutsidwa ndi mawu a Mulungu anawatcha ‘milungu,’+ ndipo Malemba satha mphamvu,+ 36  nanga kodi inu mukundiuza ine woyeretsedwa ndi Atate ndi kutumizidwa m’dziko kuti, ‘Ukunyoza Mulungu,’ chifukwa ndanena kuti, Ndine Mwana wa Mulungu?+ 37  Ngati sindikuchita ntchito+ za Atate wanga, musandikhulupirire. 38  Koma ngati ndikuzichita, ngakhale simukundikhulupirira, khulupirirani ntchitozo,+ kuti mudziwe ndi kupitirizabe kudziwa kuti Atate ndi ine ndife ogwirizana.”+ 39  Pamenepo anayesanso kumugwira,+ koma anawazemba.+ 40  Chotero anawolokanso Yorodano ndi kupita kumene Yohane anali kubatizira+ poyamba, ndipo anakhala kumeneko. 41  Anthu ambiri anabwera kwa iye, ndi kuyamba kunena kuti: “Yohane sanachite chizindikiro chilichonse, koma zonse zimene Yohane ananena zokhudza munthu uyu zinali zoona.”+ 42  Choncho anthu ambiri kumeneko anamukhulupirira.+

Mawu a M'munsi